Tallinna Tehnikaülikool

Standardimine

Standardimine - tegevus, millega määratakse sätted olemasolevate või potentsiaalsete probleemide lahendamiseks optimaalse taseme saavutamise eesmärgil.  Standardimine seisneb standardite koostamises, avaldamises ja kasutamises. Standardimisest saadav kasu ilmneb toodete, protsesside, teenuste, meetodite jmt eesmärgivastavuse parendamises, kaubanduslike tõkete vältimises ja tehnilise koostöö hõlbustamises.

Eesti Standardikeskuse juurde registreeriti 25.05.2015 standardimise tehniline komitee komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“. Tehnilise komitee tegevust kureerib ja standardite koostamist juhib Põlevkivi Kompetentsikeskus.

Komitee loomise eesmärk: Välja selgitada valdkonna standardimisvajadused ja ajakohastada olemasolevaid kehtivaid standardeid, luua uusi algupäraseid standardeid, jagada parimaid praktikaid tunnustatud ekspertidega ning arendada rahvusvahelist koostööd.

EVS/TK 57 käsitlusala: Põlevkivi kaevandamine ja töötlemise tehnoloogiad, põlevkiviõli tootmine ja põlevkivikeemia, põlevkivienergeetika. Aheraine ja jääkproduktide töötlemine.

Standardimise tehnilise komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi, põlevkiviproduktide töötlemine“ tööprogrammid: 2023. aasta tööprogramm.

Komitee liikmed:

  1. Eesti Keskkonnauuringute Keskus
  2. Viru Keemia Grupp AS
  3. Eesti Energia AS
  4. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ
  5. Tallinna Tehnikaülikool
  6. TalTech Virumaa kolledž (Põlevkivi Kompetentsikeskus)
  7. Eesti Mäeselts
  8. Eesti Geoloogiateenistus

Põlevkivi  Kompetentsikeskus osutab ettevõtjatele abi

  • valdkondlike standardite koostamisel,
  • töörühmade moodustamisel standardikavandi ettevalmistamiseks EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ juures.

Standardikavandi koostamise soovist teavitada tehnilist komiteed, et oleks võimalik standardi koostamine lisada tööprogrammi.

Ümbertrükimeetodil üle võetud rahvusvahelised standardid

EVS-ISO 562:2018

Kivisüsi, koks ja põlevkivi. Lenduvate ainete määramine.

Hard coal, cole and oil shale. Determination of volatile matter.

Rahvusvaheline standard on üle võetud inglisekeelsena koos Eesti märkustega. Standard EVS-ISO 562:2018 sisaldab rahvusvahelise standardi ISO 562:2010 „Hard coal and coke. Determination of volatile matter“ modifitseeritud teksti.

Modifitseeritud väljaandesse on lisatud täiendused, mis võimaldavad standardi alusel määrata lenduvate ainete sisaldust ka põlevkivis. Standardi ülevõtmine märkuste ja täiendustega põlevkivi kontekstis oli vajalik uurimislaborite töö paremaks korraldamiseks.

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardikeskusest www.evs.ee

EVS-ISO 587-MOD:2020 

Kivisüsi ja koks. Kloori määramine Eschka segu abil.

Coal and coke Determination of chlorine using Eschka mixture (ISO 587:2020, modified)

Rahvusvaheline standard on üle võetud inglisekeelsena koos Eesti märkustega. Standard EVS-ISO 587-MOD:2020 sisaldab rahvusvahelise standardi EVS-ISO 587:2018 „Solid mineral fuels - Determination of chlorine using Eschka mixture“ modifitseeritud uusversiooni. See rahvusvaheline standard käsitleb kloori sisalduse määramist kivisöes, pruunsöes ja ligniidis, [MOD] turbas, põlevkivis ja selle termilise töötlemise ja põletamise tahketes jääkides [MOD] ja koksis, kasutades Eschka segu. Standardisse on sisse viidud täiendused, mis võimaldavad standardi alusel määrata kloori sisaldust ka põlevkivis ja poolkoksis.

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardikeskusest www.evs.ee

EVS-ISO 334-MOD:2020

Kivisüsi ja koks. Üldväävli määramine. Eschka meetod.

Coal and coke Determination of total sulfur Eschka method (ISO 334:2020, modified)

Rahvusvahelise standard võeti üle ümbertrüki meetodil koos Eesti märkustega. Standard EVS-ISO 334-MOD:2020 sisaldab rahvusvahelise standardi EVS-ISO 334:2019 „Solid mineral fuels. Determination of total sulfur. Eschka method“ modifitseeritud uusversiooni. See standard käsitleb üldväävli määramist kivisöes, pruunsöes ja ligniidis, koksis, [MOD] põlevkivis ja selle termilise töötlemise ja põletamise tahketes jääkides [MOD], kasutades Eschka meetodit referentsmeetodina. Standardisse lisati täiendused põlevkivi ja selle termotöötlemise toodetele, võttes arvesse põlevkivi ja põlevkiviproduktide spetsiifilisi omadusi. Alternatiivse meetodina lisati veega ekstraheerimismeetod ning mõned analüüside tegemiseks vajalikud olulised spetsifikatsioonid.

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardikeskusest www.evs.ee

EVS-ISO 1928-MOD:2021

Kivisüsi ja koks. Kütteväärtuse määramine.

Coal and coke Determination of gross calorific value (ISO 1928:2020, modified)

See ümbertrüki meetodil ülevõetud standard EVS_ISO 1928-MOD:2021 sisaldab  rahvusvahelise standardi ISO 1928:2020 „Coal and coke. Determination of gross calorific value“ modifitseeritud ingliskeelset uusversiooni. Standard käsitleb tahkete mineraalsete kütuste kütteväärtuse määramist. Standardisse on sisse viidud täiendused (märgisega MOD), mis võimaldavad standardi alusel määrata ka põlevkivide (sh kukersiidi) kütteväärtust ja arvestada Eesti põlevkivi eripäradega, mis on vajalikud põlevkivide kvaliteedi määramiseks ja põlevkivide kasutusvõimaluste hindamiseks. Üldised põhimõtted ja kalibreerimisprotseduurid ning kütuste testid on esitatud põhitekstis, eri tüüpi kalorimeetrilise aparatuuri kasutamisse puutuv on kirjeldatud lisades A kuni C. Lisa D sisaldab loendeid kirjeldatud kalorimeetrite tüüpide kohta kalibreerimiseks ja kütuste testimiseks. Lisa E annab näiteid mõnede arvutuste illustreerimiseks. Lisa F käsitleb kalorimeetriliste põletusanumate ohutut kasutamist, hooldust ja testimist.

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest www.evs.ee

Koostatud algupärased Eesti standardid

EVS 940:2019

Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid.

EVS/TK 57 juurde loodud töörühma poolt koostatud algupärane Eesti standard „Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“ on avaldatud.

Standardi koostamise ettepaneku esitas Eesti Energia AS.

Standard EVS 940:2019 kehtib termiliselt töödeldud põlevkivi või selle segu kohta, milles põlevkivi osakaal on vähemalt 70%.

Põletatud põlevkivi käsitletakse standardis kui toodet, mis leiab kasutamist plastitööstuses plastiku ühe koostiskomponendi täitematerjalina. See omakorda tingis tööstuses vajaduse esitada nõuded antud täitematerjalile, selle tootmisohje korraldusele ja vastavuse tõendamise korra esitamisele.

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardikeskusest www.evs.ee

EVS 940:2019

Burnt Shale for the  Plastic Industry. Specifications and conformity criteria.

Estonian standard in English
Algupärase standardi EVS 940:2019 ingliskeelse standardi versioon on avaldatud.

EVS 943:2021

Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Kütused (klass F). Destillaat- ja jääkkütused, Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon.

EVS/TK 57 juurde loodud töörühma poolt koostatud algupärane Eesti standard EVS 943:2021 on avaldatud.

Seda Eesti standardit rakendatakse kukersiitpõlevkivist utmise teel toodetud vedelkütustele. Selle standardi mõistes käsitletakse Eesti põlevkiviõli kahe keemistemperatuurist sõltuva fraktsioonina (keemistemperatuur määratakse katsemeetodiga EVS-EN ISO 3405): — kergfraktsioon (normaalkeemistemperatuuride vahemik 30 °C kuni 210 °C); — kesk-raskfraktsioon (normaalkeemistemperatuur üle 150 °C). Selles Eesti standardis määratletakse põlevkiviõli eri fraktsioonide peamiste tunnussuuruste vahemikud (tihedus, viskoossus, elementkoostis, tuhasus jm) ja katsemeetodid nende tunnussuuruste määramiseks. Standard käsitleb Eesti põlevkiviõli kütuse kvaliteeti, põlevkiviõli spetsifikatsiooni kehtestamine tuleneb vajadusest defineerida vastav toode selle iseloomulikest omadustest tulenevalt.

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest www.evs.ee

EVS 943:2021

Petroleum Products Fuels (Class F) Distillate

and Residual Fuels Specification of Estonian

Shale Oil.

Estonian standard in English

Algupärase standardi EVS 943:2021 ingliskeelne standardi versioon on avaldatud. Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest www.evs.ee

Uustöötluse läbinud algupärased Eesti standardid

EVS 664:2017

Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja selle sidemevormide määramine.

Standardi eelmise versiooni uustöötlus. Oluliseks muudatuseks standardis EVS 664:2017 on varem käsitletud meetoditele üldväävli määramise aparatuurse meetodi võimaluse lisamine ja redaktsioonilised parandused standardi tekstis. Standardisse on lisatud järgmised parandused: EVS 664:2017/AC:2019

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardikeskusest www.evs.ee

EVS 664:2017

Solid Fuels. Sulphur content.

Determination of total sulphur and its bonding forms.

Estonian Standard in English

Algupärase standardi EVS 664:2017 ingliskeelne standardi versioon on avaldatud.

EVS 668:2018

Põlevkivi. Niiskuse määramine.

Standard on algupärase standardi EVS 668:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Niiskuse määramine“ uustöötlus.

Eesti standardis kirjeldatakse põlevkivi üldniiskuse määramise kahe- ja üheastmelist meetodit, analüütilise niiskuse määramise meetodit ning proovide ettevalmistamise korda. Standardi järgi määratakse niiskust nii kaubapõlevkivi proovis kui ka maavara ja tehnoloogilise uuringu otstarbeks võetud kihiproovides, puursüdamikus, rikastamise jäägis ning teistes põlevkivi proovides, mis on võetud ja ettevalmistatud proovide osas kehtiva standardiga vastavuses.

Standard EVS 668:2018 kehtib põlevkivile sõltumata päritolumaardla asukohast (mitte üksnes kukersiitpõlevkivile). Seoses standardi käsitlusala laiendamisega maailma teiste maardlate põlevkivide analüüsile, on lisatud niiskuse mõõturi kasutamise võimalused ka analüütilise niiskuse määramiseks ning muudatused niiskuse määramise täpsuse kohta.

Standardisse on lisatud järgmised parandused: EVS 668:2018/AC:2019.

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardikeskusest www.evs.ee

EVS 668:2018

Oil Shale. Determination of moisture.

Estonian standard in English

Algupärase standardi EVS 668:2018 ingliskeelne standardi versioon on avaldatud.

EVS 652:2020

Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod.

Shale oils. Method for determination of sediment content and ash

Standard EVS 652:2020 on algupärase Eesti standardi EVS 652:1994 uustöötlus. Standardi uustöötluses on — arvestatud aparatuurile ja reaktiividele kehtivate uute Euroopa ja rahvusvaheliste standarditega; — kaasajastatud standardi teksti ja terminoloogiat, tehtud redaktsioonilisi parandusi; — lisatud peatükk „Terminid ja määratlused“ meetodi täpsuse hindamiseks kasutatavate terminite sisu selgitamiseks; — määratud nõuded filtripaberile kinnipeetavate osakeste diameetri kohta; — lisatud täiendav analüüsivõimalus põlevkiviõli proovidele määratlusega „nagu vastu võetud (as received)“, kus ei teostata õliproovis eelnevat veesisalduse määramist, ning seda arvestav arvutusvalem.

Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardikeskusest www.evs.ee

EVS 669:2022

Põlevkivi. Tuhasuse määramine.

Oil shale. Determination of ash

Standard EVS 669:2022 on algupärase Eesti standardi EVS 669:1996 “Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine” uustöötlus. Standardi esmaversioonis oli vaatluse all vaid Eesti põlevkivi. Standardi uusversioonis käsitletakse eri maardlatest pärit põlevkivi ning selle kuumtöötlemise ja põletamise jääkide tuhasuse määramise meetodit, seetõttu on ka standardi pealkiri muudetud : „Põlevkivi tuhasuse määramine“. Standardis on tehtud struktuurilisi muudatusi, lisatud uuendusi ja redigeeritud teksti. Lisatud on järgmised peatükid: „Terminid ja määratlused“, „Meetodite olemus“, „Proovi ettevalmistamine“, „Tulemuste arvutamine“, lisa A ja „Kirjandus“. Originaaldokumenti saab osta Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest www.evs.ee

EVS 670:2023

Kaubapõlevkivi.

Oil shale as a product

See standard EVS 670:2023 on eelmise versiooni EVS 670:1998 uustöötlus. 

Standardi uusversioon käsitleb kaubapõlevkivi kui produkti ning selle kvaliteedi tunnuste norme ja tunnuste lubatavat hälvet, esitab üldnõuded kaubapõlevkivi alumisele kütteväärtusele ja selle arvutamisele ning nõuded üldniiskusele. Standard ei käsitle enam üksikasjalikult kaubapõlevkivi klasse ega kvaliteedigruppe, mis määratakse normiviidete all välja toodud dokumentide kohaselt ning täpsustatakse ostu-müügilepingutes. standardi ülesehitus on viidud vastavusse juhendi EVS

Algupäraste standardite ülevaatus ja uusversioonide koostamine

EVS 668:2018

Põlevkivi. Niiskuse määramine.

Oil shale - Determination of moisture

Standardi EVS 668:2018 ülevaatus ja uusversiooni koostamine. Standard ilmub 2024.

Standard käsitleb põlevkivi niiskuse määramise kahe- ja üheastmelist meetodit, analüütilise niiskuse määramise meetodit ning proovide ettevalmistamise korda. Standard kehtib põlevkivile sõltumata päritolumaardla asukohast

Lisa informatsioon

AnuNuutCert