Tallinna Tehnikaülikool

Praktika õppekaval Infosüsteemide analüüs ja kavandamine (IAAM)

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist. Siit lehelt leiate praktikaprotsessi kirjelduse ning soovitused praktika läbimiseks. Täpsemalt on praktikaaine eeldused, nõuded ja hindamiskriteeriumid täpsutatud ÕISis aine kirjelduse juures. 

Praktikaaine eeldusained on järgmised:

 • ICM0007 - Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
 • ICM0005 - Andmebaasid
 • ICM0008 - Tarkvaratehnika

Enne praktikale siirdumist peavad olema edukalt sooritatud ülalnimetatud ainetest vähemalt kaks sh ICM0007. Praktikaaruannet esitada saab hetkel, mil on edukalt sooritatud kõik vastavale õppekavaversioonile kehtivad eeldusained.

 • soovitav on praktika läbida teise õppeaasta esimesel semestril, mil läbitud on esimese õppeaasta ained ning on ka lihtsam siduda praktika lõputööga
 • praktikat võib planeerida täiskoormusel ning ühe etapina või osakoormusel pikema aja jooksul
 • praktikaperiood võib olla pikem kui nõutud 4 nädalat (saadav kogemus on sellevõrra sügavam ning ka praktikaasutused võivad olla motiveeritumad praktikavõimalusi pakkuma)
 • teaduskonna aktiivsed praktika- ja tööpakkumised leiate siit

Enne praktikale asumist saab soovi korral praktika sisu eelnevalt praktikakuraatoriga kooskõlastada, et veenduda praktika sobilikkuses (Nele.Teearu@taltech.ee). Lisaks võib täiendavalt esitada praktikakuraatorile praktikale asumise taotluse. Seda on mõistlik teha siis, kui Teil endal, või tööandjal on soov täiendavat kindlusttunnet saada, kas praktika sisu on õppekava ootustele vastav. Kui praktika sisu on selgelt seotud õppekava põhifookustega, pole praktika eelnev kooskõlastamine õppeasutusega nõutud. 

Kolmepoolne praktikaleping pole samuti kohustuslik, kuid sellekohasese vajaduse korral palun täitke praktikaandmete ankeet

Praktikat ei deklareerita semestri õpingukavas. Praktikaaine arvestamiseks tuleb esitada ÕISis vastavasisuline avaldus, kui praktika on nõutud mahus läbitud ning ollakse valmis esitama praktiakaaruannet. Avaldusele tuleb lisada praktikaasutuse poolse juhendaja poolt täidetud ning allkirjastatud hinnanguleht ja praktikaaruanne. NB! ÕISis avaldusele mitme faili lisamisel tuleb pärast iga faili lisamist avaldus salvestada, et oleks võimalik lisada järgmine fail. 

Praktikakuraator (Nele Teearu) koostöös programmijuhiga määrab praktikaaruandele hindaja.

Positiivse arvestuse puhul aktsepteeritakse ÕISis tudengi praktika arvestamise avaldus ning tulemus kantakse vastava semestri sooritustesse. Negatiivse tulemuse korral on tudengil õigus esitada mitte varem kui järgmisel semestril uus praktika arvestamise avaldus. 

Juhul, kui tudengil on praktika arvestamise hetkeks vähemalt aastane töökogemus valdkonnas, ei ole vajalik eraldi praktikaperioodi läbida ning vaja pole esitada juhendaja hinnangut praktikale. Töökogemuse tõendamiseks tuleb esitada tööandjapoolne kinnitus (vabas vormis tõend, mis perioodil, koormusel, rollis/ülesannetes on töösuhe toimunud). Juhul, kui kogemuse seotus õppekava fookustega ei ole tõendi baasil ilmne, saab kogemust täpsemalt avada lihtmenetluse taotluse vormil.

Lihtmenetluse õiguse täpsustamiseks/tööandja tõendi esitamiseks palun võtke ühendust praktikakuraatoriga (Nele.Teearu@taltech.ee), või lisage vastavad dokumendid praktika arvestamise avaldusele ÕISis. 

Praktikaaruanne on vaja esitada ka lihtmenetluse korral. Praktikaaine eesmärk ei ole veenduda pelgalt tudengi töökogemuse olemasolus, vaid praktikaaruande puhul hinnatakse seda, kuidas tudeng valitud tööülesandeid analüüsib, oma valikuid põhjendab, alternatiive välja oskab tuua, tekkinud probleemide olemust avab, lõpptulemusele hinnangut annab jne. Oluline on ka tudengi tagasiside senistele õpingutele kirjeldatud töökogemuse valguses. 

Praktikaaruande saab lihtmenetluse korral koostada eelnenud töökogemuse baasil (vaatluse alla ei pea võtma kogu eelnevat töökogemust, vaid piisab ülesannete kirjeldamisest-analüüsimisest, mille maht on võrreldav ettenähtud praktikamahule ehk u 160-le tunnile). Soovitav on võtta aruandes vaatluse alla pigem võimalikult värske töökogemus.

Muudes küsimustes kehtivad samad põhimõtted, mis tavakorras praktika arvestamisel. 

Avaldust ning aruannet võib esitada jooksvalt semestri käigus, enne eksamiperioodi algust. Eksamiperioodi ajal on praktikaaruannet võimalik esitada põhjendatud juhtudel (näiteks on eeldusaine samal semestril läbimisel ning tulemus selgub alles eksamiperioodi käigus). Eksamiperioodi ajal praktikaaruande esitamine tuleb kooskõlastada praktikakuraatoriga (Nele.Teearu@taltech.ee). 

Samal semestril lõpetada soovijatele on soovituslik esitada praktikaaruanne hindamisele vähemalt kaks nädalat enne tähtaega, mil kõik sooritused peavad olema ÕISis fikseeritud. 

Praktikaaruande maht on 10-15 lk, millele lisanduvad tiitelleht, sisukord, kasutatud allikate loetelu ning vajadusel lisad.

Soovituslik sisukord

 • Sisukord
 • Vajadusel mõistete ja lühendite loetelu selgitustega
 • Sissejuhatus
 • Praktikaorganisatsiooni ja –positsiooni üldkirjeldus
  • Praktika üldine eesmärk, algsed ootused praktikale, eelneva töökogemuse kirjeldus
  • Praktikaorganisatsiooni kirjeldus (tegevusala, peamised pakutavad tooted ja teenused, struktuur, töötajate arv, positsioneerimine turul jne)
  • Praktikapositsiooni kirjeldus (stuktuuri/meeskonna kirjeldus, mille raames praktika läbiti, praktikandi rolli kirjeldus)
  • Töökorralduse ja –keskkonna ülevaade (sh kasutatavate ressursside, töövahendite, meetodite vmt asjakohase kirjeldus)
 • Praktikakogemuse kirjeldus
  • Valitud tööülesande-tööülesannete analüüs. Sh lähteülesande, lahenduskäigu kirjeldus, esinenud probleemid, nende lahendused, põhjendused erinevate valikute langetamisel lõpptulemuseni jõudmisel, alternatiivide väljatoomine lahenduskäigus, nende eeliste ja puuduste avamine, hinnang lõpptulemusele. Juhul, kui praktika sisaldas erinevaid eraldi käsitletavaid tegevusi, siis tuleb üldjoontes nimetada kõik tegevused, kuid põhjalikult tasub käsitleda üht väljakutset. Antud peatükk peaks olema aruande põhifookuseks, mille alusel hindaja saab ülevaate tudengi oskustest oma töölaua tegevusi mõtestada. 
 • Praktikakogemuse analüüs
  • Hinnang tööülesannetega toimetulekule ning uutele omandatud teadmistele ja oskustele
  • Hinnang seniste õpingute raames omandatud teadmiste/oskuste rakenduvusele praktilise kogemuse käigus (sh õppeained, millest on olnud abi praktiste ülesannete teostamisel, pädevused, mille kujunemist oleks õpinguid pidanud rohkem toetama)
  • Hinnang valitud praktikakoha sobivusele praktikaaine eesmärkide täitmiseks ja koostööle juhendajaga/meeskonnaga
 • Kokkuvõte
 • Kasutatud allikate loetelu
 • Vajadusel lisad

Üldised soovitused aruande koostamisel

 • Organisatsiooni ja keskkonna kirjeldamisel olge konkreetsed ning asjakohased- oluline on tuua välja ainult see info, mis on hindajal vajalik mõistmaks praktika konteksti. Mida tuntum organisatsioon, seda vähem on vaja seda üldisel tasandil tutvustada. Töö põhirõhk peab olema Teie kogemuse (ülesande) kirjeldamisel ning analüüsil. 
 • Ärge jääge tegevuste kirjeldamisel liiga üldsõnaliseks. Tekstist peab selguma, milline oli täpsemalt Teie roll tegevuste elluviimisel.
 • Põhjendage oma tegevusi, valikuid, lahendusi, tooge võimalusel välja altenatiivseid võimalusi/lahendusi ning andke neile omapoolne hinnang.
 • Pöörake tähelepanu vormistamise nõuetele sh allikatele viitamise nõuetele. Soovitav on praktikaaruande koostamisel lähtuda samadest vormistamise põhimõtetest, mis kehtivad IT teaduskonnas lõputööde vormistamisel. Erinevalt lõputööst pole praktikaaruandes vaja lisada autori deklaratiooni, annotatsiooni ning inglisekeelset kokkuvõtet. Kõige kindlam on võtta aluseks eelnimetatud lõpetajale suunatud lehelt leitav dokumendimall. 
 • Praktika aruandes eeldatakse akadeemilist stiili sh kõnekeele väljendite vältimist, korrektsete terminite kasutamist, täislauseid ja terviklikke sissejuhatusi, kokkuvõtteid ja üleminekuid töö erinevate osade vahel.