Tallinna Tehnikaülikool

Erialadega seotud praktika- ja tööpakkumiste vahendamine

TalTechi Nõustamiskeskus vahendab üliõpilastele erialadega seotud praktikapakkumisi. Pakkumised edastame teaduskondade praktika kuraatoritele, kes saadavad need üliõpilastele. Lisaks prindime kuulutused mustvalgena A4-formaadis paberile ja lisame need Nõustamiskeskuse praktikapakkumiste stendile. Kuulutusi jagame ka Nõustamiskeskuse Facebook'i leheküljel.

Nõustamiskeskusesse saabunud erialadega seotud tööpakkumised edastame vastavate erialade programmijuhtidele. Ülikool jätab endale õiguse mitte-erialaseid või ebasobivaid tööpakkumisi mitte edastada.

NB! Majandusteaduskonna üliõpilastele saab praktikapakkumisi jagada teaduskonna praktikaportaali vahendusel. Portaal on ainus kanal majandusteaduskonna tudengitele praktikapakkumiste edastamiseks. Portaal toimib ka värbamistarkvarana, et muuta värbamisprotsess ettevõtete jaoks märksa kiiremaks ja mugavamaks. Pakkumisi saab sisestada manuaalselt või pildina sbg.career.taltech.ee.

Lisainfo majandusteaduskonna portaali kohta:
sbg.career@taltech.ee
 

Nõuded pakkumistele

Pakkumisi ootame eesti või inglise keeles aadressile praktika@taltech.ee. Kuulutus peaks olema koostatud nii PDF-vormingus kui ka sotsiaalmeediasse sobivas vormingus, kuulutuse sisu peaks mahtuma ühele A4 suuruses lehele. Soovi korral võib tuua värvilisena välja prinditud praktikakuulutused Nõustamiskeskusesse kohapeale (Ehitajate tee 5, õppehoone U04, ruum 104).

Praktika- ja tööpakkumiste vahendamine on tasuta.

Pakkumine peaks sisaldama järgmist infot:

 • eriala(de) nimetus(ed), mille tudengitele on pakkumine mõeldud
 • ettevõtte nimi ja lühitutvustus
 • praktika kestus
 • tööülesanded (enne praktikale asumist kooskõlastatakse tööülesanded praktika kuraatoriga)
 • töökeel
 • Kas kandideerima on oodatud ka välistudengid?
 • Kas praktika on tasustatud?
 • kandideerimise nõuded ja tähtaeg

Lõputööde teemade vahendamine

Nõustamiskeskus vahendab üliõpilastele ka erialadega seotud lõputöö teemade pakkumisi. Selleks tuleks saata aadressile praktika@taltech.ee lühike kirjeldus lõputöö teema kohta ning erialade nimed, mille üliõpilastele soovitakse pakkumist edastada.

Nõustamiskeskus edastab pakkumised vastavate erialade programmijuhtidele.

Praktikavaldkonna arendamine

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Projekti nimi: EDU projekt - tööturu vajadustele vastavate ning kõrgharidust toetavate meeskonnapraktika koostöövormide piloteerimine ja jagamine
Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)
Projekti number: 2014-2020.1.05.20-0636
Taotlusvoor: 1.5.2 ATV3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine
praktikasüsteemi arendamisel - 05.10.2020-19.11.2020
Kogumaksumus (EUR): 122 702,64
Projekti periood: 01.01.2021 - 31.12.2022

Projekti eesmärk on koostöös tööandjatega välja töötada ja piloteerida üliõpilaste
probleemipõhist meeskonnapraktikat (sh juhend- ja abimaterjale) ning juurutada
/jagada erinevaid koostöövorme nii TalTechis kui ka laiemalt, sh õppejõudude
stažeerimist, laiendades sealjuures olemasolevat tööandjate ringi. Koolitada
ettevõtete ja ülikooli praktikajuhendajaid, et valmistada neid paremini ette erinevate
meekonnapraktika vormide läbiviimiseks.

Projekti tulemusena
1. Töötatakse välja ja viiakse läbi ühised (ülikool ja tööandjad) praktikajuhendajate
koolitused
; seeläbi on ülikooli ja tööandjate poolsetel praktikajuhendajatel ühtlustunud arusaam praktika eesmärkidest, väljunditest ja protsessist, ootused praktikakorraldusele,
praktikantidele ja erinevate osapoolte rollidele. 

Lisainformatsioon koolituste kohta: 
Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus 
Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid. Toimumisaeg: 20 - 27.09.2021 (eesti keeles) ja 31.01 - 07.02.2022 (vene keeles)

• Ettevõtte praktika juhendajate koolitus 
Sihtgrupp: Ettevõtte praktika ja töökohapõhise õppe
juhendajad. Ülikoolipoolsed praktika kuraatorid ja praktika juhendajad. Toimumisaeg: 05 - 12.11.2021 ja 31.01 - 07.02.2022 ja 04.04.2022 - 11.04.2022

• Praktikajuhendajate pedagoogiline koolitus
Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, ülikoolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid. Toimumisaeg: 1 - 29.11.2021, 7.03.-21.03.2022, 24.10. - 07.11.2022 ja 21.11. - 05.12.2022

2. Koostatakse ülikooliülene meeskonnapraktika korraldust kirjeldav dokumentatsioon, sh. ülikooliülesed juhendmaterjalid erinevatele praktikaga seotud rollidele (üliõpilane, ülikooli praktika kuraator, ettevõttepoolne juhendaja). 

3. Eriala õppejõud stažeerivad tööandjate juures, et õppekavade arendamisel lähtutaks enam tööandjate ootustest ja vajadustest.
4. Õppetöösse kaasatakse uued praktikud, et õppeained muuta praktilisemaks ja suurendada üliõpilaste silmaringi tööandjate juures rakendatavate tehnoloogiate osas. 

Pakume ettevõtete esindajatele koolitusi, mida toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Lähiajal tulemas:

Praktikajuhendajate pedagoogiline koolitus, mille eesmärgiks on tunda täiskasvanud õppija eripärasid; osata valida õpetamismeetodeid ning anda tagasisidet; anda ülevaade täiskasvanuõppe üldistest strateegiatest; mõista enda kui praktikajuhendaja rolli ning didaktilist pädevust praktikantide toetamisel ja nõustamisel ning õpikeskkonna loomisel praktika käigus.
Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, ülikoolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.
Toimumisaeg: 24.10. - 07.11.2022Lisainformatsioon

Toimumisaeg: 21.11. - 05.12.2022Lisainformatsioon

Toimunud koolitused

 1. Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus 
  Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.
  Toimumisaeg: 20. - 27.09.2021
  Lisainformatsioon  
 2. Praktikajuhendajate pedagoogiline koolitus, mille eesmärgiks on tunda täiskasvanud õppija eripärasid; osata valida õpetamismeetodeid ning anda tagasisidet; anda ülevaade täiskasvanuõppe üldistest strateegiatest; mõista enda kui praktikajuhendaja rolli ning didaktilist pädevust praktikantide toetamisel ja nõustamisel ning õpikeskkonna loomisel praktika käigus.
  Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, ülikoolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.
  Toimumisaeg: 01.11-29.11.2021 ja 7.03-21.03.2022
  Lisainformatsioon
 3. Ettevõtte praktika juhendajate koolitus 
  Sihtgrupp: Ettevõtte praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad. Ülikoolipoolsed praktika kuraatorid ja praktika juhendajad.
  Toimumisaeg: 05. - 12.11.2021, 31.01 - 07.02.2022 ja 04.-11.04.2022
  Lisainfo
 4. Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus (vene keeles)
  Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid. Toimumisaeg: 31.01 - 07.02.2022 Lisainfo

 5. Praktikajuhendajate koolitus (inseneri valdkonnapõhiste ettevõtete praktikajuhendajate koolitus) Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid. Toimumisaeg 12.05.2022—19.05.2022. Lisainfo

Kontakt