Tallinna Tehnikaülikool

Praktikajuhendajate koolitus

Eesmärk: Mõista enda kui praktikajuhendaja ja/või koordinaatori rolli ning pädevust praktikantide toetamisel ja nõustamisel ning õpikeskkonna loomisel ettevõtetes toimuva ja/või projektipõhise praktika käigus.
Sihtgrupp: Praktikajuhendajad
Teemad: 1) Organisatsiooniline õppimine ja teadmiste liikumine organisatsioonis: kuidas saab teoreetilisest teadmisest praktika ja praktikast teooria. Praktika olemus, seos õppekavaga. Praktika liigid, eesmärgid, õpiväljundid. Praktika dokumentatsioon. Praktika seos kutsestandarditega.
2) Teadmusjuhtimine ja selle toetamine: erinevad meetodid ja võimalused õpitu rakendamiseks töökeskkonnas
3) Täiskasvanud õppija ja õpetamise iseärasused: kuidas toetada töökohal õppimist?
4) Juhendaja roll ning pädevus täiskasvanud õppija toetamisel ning teadmise liikumise soodustamisel töötaja, meeskonna kui ka organisatsiooni tasandil
Õpiväljund: 1) Mõistab ja analüüsib enda rolli praktika juhendajana;
2) Oskab kujundada õpikeskkonda ja toetada õpitu rakendamist töökeskkonnas;
3) Oskab kasutada erinevaid meetodeid töökohal toimuva õppimise toetamiseks;
4) Mõistab täiskasvanu õppija õppimise iseärasusi ning oskab kasutada erinevaid lähenemisi õppija toetamiseks.
Õppekeel: eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
Kontakt: Mare Roosileht, 336 3931, mare.roosileht@ttu.ee

Praktika kavandamise ja juhendamise baasoskused tehnikavaldkonnas

Eesmärk: Toetada tulemusliku praktika kavandamist, juhendamist ja läbiviimist tehnikavaldkonnas, tuginedes valdkonna parimatele praktikatele.
Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad.
Teemad: Praktika eesmärgid ja praktika õpiväljundite kavandamine. Didaktilised mudelid praktika kavandamisel ja läbiviimisel tehnikaõpetuses. Psühholoogilised ja sotsiaalpsühholoogilised aspektid õpetamisel. Õpilasrühma analüüs, muutunud õppurid. Õpilaste erisustega arvestamine õpetamisel sh praktikal. Õpiteooriad. Motivatsioon. Õpitulemuste hindamine ja tagasiside praktikal. Õpetamise mudelid ja strateegiad tehnikavaldkonnas. Kaasajastatud õppemeetodid. Rühmatöö ja koostöine õppimine praktikal. Aktiivõpe. Probleemi- ja projektikeskne lähenemine õpetamisel. Laboratoorne õppetöö ja praktikaõpe. Lõimitud õpetamine ja interdistsiplinaarsus. Õpetaja eneseanalüüs, portfoolio ja õpetamise filosoofia.
Õpiväljund: Kursuse läbinud õppur:
• kavandab tulemuslikku ja didaktiliselt mõjusat praktikat tehnikavaldkonnas, arvestades valdkonna parimaid praktikaid ning õppurite erisusi;
• juhendab ja analüüsib õppureid praktikaprotsessis, arendades koostöist õppimist ning arvestades praktika olulisusega tehnikavaldkonnas;
• valib eesmärgipäraselt väljundipõhiseks õppeks kohaseid õpetamis- ja hindamismeetodeid töökohapõhises õppes;
• koostab eneseanalüüsi, analüüsimaks oma töö tulemuslikkust ja koolitusvajadusi.
Kommentaar: Koolitusel kasutatavad materjalid põhinevad Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP materjalidel ning on akrediteeritud.
Õppekeel: eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
Kontakt: Reet Neudorf, 5168644, reet.neudorf@ttu.ee

Tulemusliku juhendamise psühholoogilised tegurid

Eesmärk: Toetada praktika juhendamise tulemuslikkust juhendaja psühholoogia ja sotsiaalpsühholoogia alaste teadmiste tõusu ja praktiliste suhtlemisoskuste paranemise kaudu.
Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad.
Teemad: Praktika töökeskkonnas: töörahulolu ja juhendamise seosed. Juhendamise kriitilised edutegurid. Õppeasutuse ja ettevõtte koostöö praktika ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Juhendamise funktsioonid e. toimed. Juhendajate toetus praktikandile: kriitilised esimesed 40 tundi. Professionaalne, organisatsiooniline ja sotsiaalne kohanemine. Ülesannete jaotus praktikameeskonnas. Psühholoogilised ja sotsiaalpsühholoogilised probleemid juhendamisel: kaardistus ja lahendused. Juhendaja sotsiaalsed ja kommunikatiivsed kompetentsid: selge eneseväljendus ja konstruktiivse tagasiside andmine.
Õpiväljund: koolituse läbnu:
• mõistab tööpraktika psühholoogiliste ja sotsiaalpsühholoogiliste tegurite olemust ja mõju praktika tulemuslikkusele;
• oskab analüüsida praktika ettevalmistamisel ja läbimisel esinevate probleemide psühholoogilisi aspekte;
• mõistab õppeasutuse- ja ettevõttepoolse juhendaja koostöö vajalikkust ning oskab määratleda rolle ning koordineerida tegevusi;
• oskab kasutada selge eneseväljendamise ja konstruktiivse tagasisidestamise võtteid.
Õppekeel: eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
Kontakt: Reet Neudorf, 620 3255, reet.neudorf@ttu.ee