Tallinna Tehnikaülikool

Doktorandile

Doktoritööle esitatavad nõuded ja vormistamine

Doktoritööle esitatavad nõuded ja vormistamise juhendid on kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.04.2022 määrusega nr 3 (01.08.2022, välja arvatud eeskirja peatükk 3 „Doktoriõppe vastuvõtu tingimused ja kord“ ning § 28 lg 3, mis jõustuvad määruse vastuvõtmisel) ja muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 21.02.2023 määrusega nr 2 (jõustunud 22.02.2023) peatükis 7 „Nõuded doktoritööle“.

Ülikoolis on kasutusel doktoritööde vormistamiseks Wordi ja LaTeX mallid.

Doktorant esitab kirjastusele doktoritöö käsikirja ning lisad raamatukogu e-posti teel. Töö tuleb esitada Wordi dokumendina, lisad pdf-vormingus. Pildid, joonised jms võib vajadusel lisada jpg-, png- või tiff-vormingus. Kui kasutatud on LaTeX malli, siis tuleb esitada terviklik pdf-fail sh lisad.

Kirjastuses vaadatakse üle doktoritöö vormindus, kujundatakse ja küljendatakse fail tervikuks, lisatakse kirjastuse logod, doktoritöö järjekorranumber, ISBN- ja ISSN-numbrid, konverteeritakse töö pdf-formaati ning kujundatakse kaaned. Seejärel avaldatakse doktoritöö Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus. Piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul avaldatakse digikogus doktoritöö lühikokkuvõte.

Doktoritöö avaldamiseks täidab ja digiallkirjastab doktorant autorilepingu. Allkirjastatud leping tuleb saata kirjastuse e-postile. Lepingu võib allkirjastada ka paberil. Sel juhul tuleb täidetud ja allkirjastatud leping tuua kahes eksemplaris kirjastusse ruumi LIB-510 või saata see kirjastusse ülikooli sisepostiga (kantseleis U03-105). Lepingu üks eksemplar tagastatakse doktorandile, kui raamatukogu direktor on sellele alla kirjutanud.

Doktoritöö kaitsmisteade avaldatakse ülikooli veebilehel. Pärast kaitsmist lisatakse link doktoritöö elektroonilisele versioonile ka e-kataloogi ESTER.

Doktoritöö trükkimine

Enne doktoritöö trükkimist tuleb esitada kirjastusele tellimiskiri. Tellimiskirjas peab olema kirjas, kas töö tuleb must-valges või värvitrükis. Tööd saab trükkida ka osaliselt värvitrükis, sellisel juhul on tellimiskirjas värvitrükis lehekülgede koguarv ja doktorant peab värviliste lehekülgede numbrid kirjastusse saatma. Doktoritöö trükiarvuks on eksemplaride arv, mille soovite ise kätte saada. Tellimiskirjal peab olema struktuuriüksuse juhi allkiri.

Alates 2018.a. toimub doktoritööde trükkimine ülikooli lepinguliste riigihankepartnerite kaudu. Sellega seoses ei ole enam proovitrükki ette nähtud. Doktoritööde hind sõltub trükiarvust, mahust ja töö värvilisusest. Üldjuhul saadame doktoritööd trükki kaitsmise järjekorras ning trükitud tööd saavad valmis kaks nädalat enne kaitsmise kuupäeva kui ei ole teisiti kokku lepitud. Küsimuste korral kirjutage kirjastuse e-postile.