Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu kasutuskord

23. september 2021

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) on ülikooli raamatukogu, teadusraamatukogu ja üldkasutatav Eesti tehnikakeskraamatukogu. Käesolev kasutuskord kindlustab nende kolme põhisuuna elluviimise raamatukogu põhimäärusega sätestatud ulatuses.

1.1.1. TalTechi raamatukogu EMERA (Eesti Mereakadeemia) harukogu võimaldab kojulaenutust TalTechi ja Eesti Merekooli liikmeskonnale.

1.2. Raamatukogu on avatud kõigile.

1.3. Raamatukogus on kasutusel videovalve ning teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

1.4. Kasutuskord kehtib kõigile raamatukogu külastajatele. Lugejaks registreeritud isikul on rohkemate raamatukogu teenuste kasutusõigus.

2. Lugejaks registreerimine

2.1. Lugejaks registreeritakse raamatukogus kohapeal kehtiva fotoga isikut tõendava dokumendi alusel või veebivormi kaudu. Lugeja täidab registreerimiskaardi või veebivormi, millele ta annab allkirja, mis kohustab järgima raamatukogu kasutuskorda.

2.1.1. Alla 16-aastaste isikute puhul on vajalik vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.

2.2. Lugejaks registreerimisel esitab lugeja järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), telefon, e-posti aadress, töökoht (ainult TalTechi  töötajad), haridus, amet, üliõpilaskood (ainult TalTechi üliõpilased), õppeasutus (teiste koolide (üli)õpilased), päritolumaa. Esitatud andmete põhjal vormistatakse ID-kaart, Elamisloakaart, digitaalne isikutunnistus (digi-ID) või tasuline lugejakaart raamatukogu lugejakaardiks.

2.3. Lugejakaart on nimeline ja selle edasiandmine teisele isikule on keelatud.

2.4. Lugejakaardi kehtivusaja pikendamine toimub kord aastas iseseisvalt või raamatukogus kohapeal töötaja vahendusel, pikendamisel kontrollitakse lugeja andmeid. Pikendamata kaardiga lugejat ei teenindata. Kehtivusaega pikendatakse ainult siis, kui lugejal ei ole võlgnevusi.

2.5. Lugeja on kohustatud oma andmete muutumisest raamatukogu teavitama või uuendama oma andmeid e-kataloogi (Minu ESTER) kaudu.

2.6. Lugejaandmete kasutamine.

2.6.1. Raamatukogus peetakse registreeritud lugejate andmebaasi. Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks, juurdepääs sellele on ainult teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Teistele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele vaid õigusaktides sätestatud juhtudel.

2.6.2. Lugejate isikuandmetega töötamisel lähtutakse raamatukogu lugejate isikuandmete kaitse ja töötlemise juhendist.

2.6.3. Lugejate andmebaasi andmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks ja raamatukoguteenuste osutamiseks, sh meeldetuletuste ja muude teadete saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

2.6.4. Raamatukogusüsteemis kaitseb lugeja andmeid isiklik salasõna.

2.6.5. Andmeid säilitatakse lugejate andmebaasis, Registreerimiskaartide kartoteegis ja DigiDoc failide andmebaasis lugejakaardi kehtivusaja jooksul ja 5 aastat pärast lugejakaardi kehtivusaja lõppu. Peale nimetatud aega lugeja andmed kustutatakse andmebaasist ja registreerimiskaart eemaldatakse kartoteegist. Võlgnevusega lugejate andmeid ei kustutata.

3. Teenused

3.1. Raamatukogu teenuste hulka kuuluvad:

3.1.1. teavikute laenutus koju ja kohalkasutamiseks;

3.1.2. teatme- ja infoteenindus;

3.1.3. kasutajakoolitus, nõustamine ja konsultatsioonid;

3.1.4. Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teavikute laenamine ja koopiate tellimine lugejatele Eesti ja välismaa raamatukogudest; teavikute laenutamine Eesti ja välismaa raamatukogudele;

3.1.5. Elektroonilistele ressurssidele ligipääsu loomine vastavalt kokkulepetele ja litsentsilepingutele;

3.1.6. koopiate valmistamine: iseteenindus ja raamatukoguhoidja vahendusel;

3.1.7. printimine: iseteenindus;

3.1.8. skaneerimine: iseteenindus ja raamatukoguhoidja vahendusel;

3.1.9. köitmistööd;

3.1.10. TalTechi kirjastuse raamatute müük;

3.1.11. muud raamatukogu eesmärkidest tulenevad teenused.

3.2. Raamatukogus on võimalik kasutada arvutitöökohti infootsinguks ja elektrooniliste infoallikate kasutamiseks, dokumenditöötluseks. Võimalik on kasutada Wi-Fi andmesidevõrku, individuaal- ja rühmatööruume; TalTechi liikmeskond saab kasutada 24/7 ligipääsetavat õpituba (Tallinnas, Akadeemia tee 1 hoones).

3.2.1. Arvutisse logimisel on soovitav kasutada TalTechi Uni-ID kasutajatunnust, selle puudumisel on võimalik logida sisse kohaliku kasutajatunnusega.

3.2.2 24/7 õpitoa kasutust reguleerib 24/7 õpitoa kasutamise kord.

3.3. Teavikuid laenutatakse tasuta, muud teenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse raamatukogu direktori korraldusega.

3.4. Võlglastele on mitmete teenuste kasutamine piiratud.

3.5. Registreeritud lugeja saab kasutada kõiki raamatukogu teenuseid. Lugejaks registreerumata saab raamatukogu teenuseid kasutada osaliselt.

4. Teavikute laenamiskord

4.1. Teavikuid laenutatakse üksnes kehtiva lugejakaardi alusel. Korraga võib lugejal käes olla:

4.1.1. TalTechi üliõpilased – kuni 25 teavikut;

4.1.2. TalTechi töötajad – kuni 30 teavikut;

4.1.3. Lugejad väljastpoolt TalTechi – kuni 10 teavikut.

4.2. Avariiulitel paiknevaid teavikuid saab kasutada lugemissaalis raamatukoguhoidja vahenduseta.

4.3. Hoidlast ja teeninduspunktidest teaviku laenamiseks peab olema registreeritud raamatukogu lugejaks ja esitama täpselt ja loetavalt täidetud soovisedeli.

4.4. Laenatud teavikut ei tohi rikkuda. Laenamisel on soovitav kontrollida teaviku seisukorda ja teatada puuduvatest lehtedest, lisadest jm defektidest raamatukoguhoidjale. Kui puudused avastatakse tagastamisel, langeb vastutus lugejale.

4.5. Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama tähtajaks või taotlema kasutusaja pikendamist.

4.5.1. Raamatukogu infosüsteemist saadetakse lugeja e-postile automaatsed eelteated ja meeldetuletused tagastustähtaja saabumise ja möödumise kohta. Raamatukogu ei saa tagada, et automaatselt saadetavad e-kirjad kohale jõuavad ning saamata jäänud teade ei vabasta viivise tasumisest.

4.6. Tähtajaks tagastamata teaviku eest võetakse viivist vastavalt kehtestatud korrale.

4.6.1. Teavikuid ei pikendata, laenutata ega panda ootejärjekorda, kui võlgnevus on suurem kui 3,00 eurot.

4.7. Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada vastavalt kehtestatud korrale.

4.8. Kojulaenamiseks vormistamata teavikuid ei ole lubatud raamatukogust välja viia. Lugeja, kes seda reeglit eirab, kaotab raamatukogu teenuste kasutusõiguse kuni üheks aastaks, pahatahtlikkuse korral teavitatakse turvatalitust ja ametivõime varguskatsest.

4.9. Teavikuid laenutatakse koju 30 päevaks (tähis puudub); 14 päevaks (kollane tähis); 7 päevaks (sinine tähis).

4.10. Teatmeteoseid ja kohal kasutamiseks mõeldud teavikuid (punase tähisega) saab kasutada ainult kohapeal.

4.11. Perioodikat saab kasutada ainult kohapeal.

4.12. Õpikute kogust laenutatakse õppekirjandust koju ainult TalTechi liikmeskonnale (kui ei ole kokku lepitud teisiti).

4.12.1. Õppekirjandust laenutatakse koju 90 päevaks; eriti nõutavaid õpikuid ja arhiivkogu õpikuid 30 päevaks.

4.12.2. Erandkorras võivad õppe- ja teadustööks vajalikke raamatuid laenata terveks semestriks ainult õppejõud.

4.13. TalTechi lõpetamisel või TalTechist töölt lahkudes tuleb õpikute kogust ja EMERA harukogust laenatud teavikud raamatukogule tagastada; kojulaenutusõigus säilib kõigist teistest kogudest.

5. Sisekord

5.1. Raamatukogus teenindatakse külastajaid kehtiva lugejakaardi alusel. Raamatukogu sisekorda on kohustatud järgima kõik külastajad.

5.2. Külastajatel on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda.

5.3. Raamatukogu ruumides säilitatakse korda ja vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi külastajaid.

5.4. Teavikute ja inventari kahjustamise vältimiseks ei ole raamatukogus lubatud söömine, lubatud on mittealkohoolsete jookide tarbimine suletavatest jooginõudest. 

5.5. Alkoholi- või narkojoobes või silmnähtavalt määrdunud riietes ja/või oluliste hügieeni-probleemidega külastajaid raamatukokku ei lubata.

5.6. Töötajal on õigus kahtluse korral kontrollida külastajal kaasas olevaid esemeid lugejaalasse sisenemisel, seal viibimisel ja lugemisalast väljumisel ning külastajal on kohustus kontrollimist võimaldada. 

5.7. Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.

6. Külastaja vastutus

6.1. Raamatukogu kasutuskorra rikkumise eest võetakse külastajalt ajutiselt või alaliselt raamatukogu teenuste kasutamise õigus. Tähtaja määrab raamatukogu direktor korra rikkumise raskust ja muid sellega seonduvaid asjaolusid arvestades.

6.1.1. Kui kasutaja on rikkunud 24/7 õpitoa kasutamise korda (punkt 3.2.2), võib raamatukogu direktori otsusel ära võtta 24/7 õpitoa kasutamise õiguse, kuid säilitada teiste raamatukoguteenuste kasutusõiguse. Tähtaja määrab raamatukogu direktor korra rikkumise raskust ja muid sellega seonduvaid asjaolusid arvestades.

6.2. Külastaja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, seadmete või muu vara eest. Tekitatud kahju tuleb raamatukogule hüvitada. Alla 16-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.