Tallinna Tehnikaülikool

Kõrgkooliõpikud

TalTechi kirjastuses ilmunud trükiseid on võimalik osta

  • raamatukogu 2. korruse teenindusletist
  • TalTechi meenete poest,
  • TalTechi e-poest.

Suuremate koguste või arvega ostmiseks kirjutage kirjastuse e-postile.

Analüütiline geomeetria

Õpikus vaadeldakse eraldi kahe -ja kolmemõõtmelise ruumi analüütilist geomeetriat. Kasutades analoogiat, üldistatakse mitmed mõisted ja tulemused n -mõõtmelisse ruumi. Õpik on mõeldud kasutamiseks ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide nendele üliõpilastele, kelle õppekavad sisaldavad analüütilist geomeetriat eraldi õppeainena või lineaaralgebra osana. Õpikust leiab teoreetilisi ja praktilisi ülesandeid, mida on võimalik kasutada gümnaasiumi laia matemaatika ainekava valikkursuste ettevalmistamiseks. Õpik sisaldab rohkelt näiteülesannete lahendusi ja ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks.
Ilmumisaasta 2012, 437 lk.  
Hind: 10€
Osta e-poest

Arvutusmeetodid

Õpikus käsitletakse arvutusmeetodeid võrrandite, võrrandisüsteemide ka ekstreemülesannete lahendamiseks, funktsioonide lähendamiseks, tuletiste ja integraalide arvutamiseks ning diferentsiaalvõrrandite püstitatud ülesannete lahendamiseks. Materjali on täiendatud ja iga peatüki lõpus on ka ülesanded iseseisvaks lahendamiseks.
Ilmumisaasta 2016, 334 lk.  
Hind: 10€
Osta e-poest

Eesti mäendus

Õpik koosneb kolmest osast. Esimene osa "Mäenduse põhimõisted" on leksikonilaadne, selgitab mäenduse termineid ja maapõueinseneride mõtteviisi. Trükis on mõeldud erialaõpinguid alustavale üliõpilasele, kuid võib huvi pakkuda ka mäenduskaugele üldsusele.  Teine osa "Eesti maavarad" käsitleb meie mineraalset loodusvara kui inimesele vajalikku maapõue osist. Tähelepanu on pööratud maavarakivimite ja -setete tehnoloogilistele omadustele ja tunnustele, mis mõjutavad kaevandamist ja kasutamist. Kolmas osa "Eesti mäetööstus" võtab vaatluse alla tähestikulises järjestuses meie mineraaltoormetöötluse , keskendudes siiski vaid neile maavaradele, mille kaevandamine toetub mäenduse "kolmele vaalale"  - allmaatööle, lõhkamisele ja rikastamisele.
Ilmumisaasta 2011, 186 lk.   
Hind: 8€
Osta e-poest

Ehitusmehaanika

Õpik on mõeldud kasutamiseks TTÜ ehituse, EMÜ maaehituse, EKA arhitektuuri ja TKTK ehitus erialade üliõpilastele. Õpikus on kasutatud autori ehitusmehaanika, lõplike elementide meetodi ja varrassüsteemi mittelineaarse mehaanika loengumaterjale ja metoodilise põhitööriistana energiateoreemi. Peatükk "Rajaelementide meetod" käsitleb autori väljatöötatud EST-arvutusmeetodit raamide piirolukorra ja teist järku teooria järgi arvutustes. Iselahendatud ülesannete enesekontrolliks on õpiku lisas viited erinevates operatsioonisüsteemides installitavas vabavaras GNU Octave kirjutatud programmidele. Ehitusmehaanika õpikul on elektrooniline variant, kus on viited slaididele ja ekraanivideodele.
Kaasas CD.
Ilmumisaasta 2012, 764 lk.   
Hind: 15€
Osta e-poest

Füüsikaline okeanograafia. Läänemeri

Kaasaegne okeanograafia on interdistsiplinaarne teadus, mis on saanud kiirenduse uute mõõtesüsteemide ja infotehnoloogia arengutest. Käesolev õpik katab peamiselt füüsikalise okeanograafia teadmised, kuid põgusalt käsitletakse ka merebioloogia ja -ökoloogia aspekte. Oleme okeanograafia üldiste ja globaalsete teemade esitamisele lisanud juurde kohalikke Läänemere iseärasusi, sealjuures näiteid Eesti teadlaste uuringute tulemustest. Õpik on suunatud eelkõige loodus- ja täppisteaduste üliõpilastele. Samas võiks see olla täiendõppe lugemismaterjaliks laiale spetsialistide ringile, kes oma igapäevases kutsetöös vajavad meres toimuvate protsesside ja nähtuste kohta süvendatud teadmisi.
Ilmumisaasta 2018, 413 lk.
Hind: 20€
Osta e-poest

Jäätmekäitlus ja pinnase tervendamine

Keskkonnakaitse asjatundjaid koolitatakse mitmed Eesti kõrgkoolis, ent jäätmekäitlust ja pinnasetervendamist käsitlevat eestikeelset õpikut ei ole. Seda lünka täitvas raamatus antakse ülevaatse sellest, kuidas jäätmeid tänapäeval käideldakse ja taaskasutatakse, ning käsitletakse nii looduslähedasi kui ka tehnilisi lahendusi inimtegevusega rikutud pinnase tervendamiseks. Raamat on mõeldud ka käsiraamatuks neile, kelle kutsetöö on seotud jäätmete kogumise ja taaskasutamise ning keskkonna kaitsmisega. Ladusas eesti keeles kirjutatud ja rikkalikult illustreeritud teos pakub kindlasti huvi kõigile neile, keda huvitab meie elukeskkonna puhtamaks ja tervislikumaks muutmine. Raamatusse on koondatud erialateavet kogu maailmast ning sellest, mida on Eestis käsitletavas valdkonnas tehtud ja tehakse. Erilist rõhku on pööratud eestikeelsele oskussõnavarale, et sel moel aidata ühtlustada eri erialade inimeste kõnepruuki. Võõrkeelse kirjanduse kasutamise hõlbustamiseks on eestikeelsed terminid seotud maailma teaduskeele lingua franca'ks kujunenud inglise keelega.
Ilmumisaasta 2016, 376 lk.   
Hind: 10€
Osta e-poest

Klassikaline ja mitteparameetriline matemaatiline statistika

Käesoleva õpiku vajadus on tingitud nõudluse kasvust matemaatilise statistika järele Eesti ülikoolides. Enamikel erialadel nii Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis kui ka Eesti Maaülikoolis on tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika põhikursus kohustuslik. Seni aga pole sobivat eestikeelset õpperaamatut selle kursuse matemaatilise statistika osa tarbeks. Käesoleva õpiku üks eesmärke on täita see lünk. Teine eesmärk on olla teatud määral teejuht neile, kellel on vaja rakendada matemaatilist statistikat oma uurimistöödes. Seda eelkõige loodus- ja inseneriteadustes. Õpikus on toodud palju näiteid lahendamiseks matemaatilise statistika probleeme tarkvarade MS Excel ja R abil.
Ilmumisaasta 2018, 288 lk.
Hind: 15€
Osta e-poest

Kompleksmuutujua funktsioonid

Õpik annab ülevaate diferentseeruvatest kompleksmuutuja funktsioonidest ja nende rakendustest (Fourier' teisendus, Laplace'i teisendus, Z-teisendus). Esitatud materjal on täiendatud enam kui kahesaja näitega ja iga peatüki lõpus on ülesanded õpitu läbimõtlemiseks. Raamat onvalminud loengute põhjal, mida autor on aastaid lugenud Tallinna tehnikaülikoolis ja 2013/14. õppeaastal Šiauliai ülikoolis. 
Ilmumisaasta 2015, 572 lk. 
Hind: 10€
Osta e-poest

Materjalitehnika

Materjalitehnika aluskursuse täismahuline õpik on mõeldud nii ülikoolide bakalaureuseõppe kui ka teiste kõrgkoolide tehnikaalade üliõpilastele, kelle õppekavas on materjalitehnika põhiõppe aineid (tehnomaterjalid, konstruktsioonmaterjalide tehnoloogia või materjalitehnika). Õpik koosneb kahest haakuvast osast, mis üheskoos loovad aluse materjalide ehituse ja nende töötlemisel toimuvate protsesside mõistmisele. Mõlemal osal on eraldi sisukord ja aineloetelu, nii saab kumbagi osa kasutada teineteisest sõltumatult. Õppimise lihtsustamiseks on sisukord ka iga peatüki ees. Peatükid lõpevad kordamisküsimustega, mis võimaldavad omandatut paremini mõista ning ühtlasi valmistuda testideks ja eksamitöödeks. Õpiku esimene osa "Tehnomaterjalid" käsitleb materjalide omadusi ja katsetamist, metallide ja sulamite struktuuri ja nendega seotud faasidiagramme, rauasüsiniksulameid (teraseid ja malme), nende saamist, materjali struktuuri ja omadusi mõjutavat protsessitermotöötlust, mitteraudsulameid (vasesulamid, alumiinisulamid jt), aga ka mittemetalseid materjale (plastid, keraamika ja komposiitmaterjalid) ning materjali ja tehnoloogia valiku küsimusi. Õpiku teises osas "Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia" vaadeldakse põhilisi metallide töötlemise ja toodete saamisega seotud protsesse (survetöötlus, valutehnoloogia, pulbermetallurgia, keevitusjootmine-termolõikus, lõiketöötlus, pinnatehnika, plastide, keraamiks ja komposiitide tehnoloogia).
Ilmumisaasta 2015,   I osa 337 lk, II osa 508 lk.  
Hind: 20€
Osta e-poest

Mehaanikainseneri käsiraamat

Mehaanikainseneri käsiraamat on mõeldud kasutamiseks tootmistehnika, masinaehituse ja tööstuskorrashoiu valdkondades nii inseneeria teatmematerjalina kui ka üldteadmiste allikana. Raamat on kasutatav ka õppetöös, nii praktiliste oskuste arendamisel akadeemilises kui ka täiendõppes. Käsiraamat sisaldab tabeleid ja valemeid liigendatuna seitsmeks peatükiks, koos sisukorra, aineloendi, standardite nimistu ning materjalitähiste (metallid) rahvusvahelise võrdlustabeliga. Uues väljaandes on enamikul juhul viidatud standarditele, mis kehtisid seisuga jaanuar 2017. Ingliskeelse 4. väljaande 2018 tõlge. Ilmumisaasta 2022, 482 lk.
Hind: 42€
Osta e-poest

Metroloogia

Õpikus käsitletakse mõõtesuurust kui juhuslikku suurust ning sellest tulenevalt kirjeldatakse mõõtmise üldteooriat, mõõtetulemuse saamist ja selle väärtuse hinnangut. Analüüsitakse mõõtetulemuse väljendamist ja selle tulemuse kehtivust koos määramatusega. Käsitletakse mõõtemudeli koostamist, määramatuste edastust mõõtemudelis ja mõõtetulemuste põhjal nõuetele vastavuse hindamist. Esitatakse mõõtevahendite üldiseloomustus, nende kalibreerimise üldmetoodika ning parandite ja parandikõvera arvutusmetoodika. Iseloomustatakse rahvusvahelisi ja regionaalseid mõõdundust edendavaid organisatsioone ja antakse ülevaade Eesti mõõteteenistusest.
Ilmumisaasta 2012, 397 lk. 
Hind: 10€
Osta e-poest

Mõõtmestamine ja tolereerimine

Õpik on ette nähtud õppematerjalina mõõtmestamise ja tolereerimise õpetamisel, eriti aga aine- ja lõputööde koostamisel kõrgkooli kõikidel tehnikaerialadel bakalaureuse- ja magistriõppes. Esitatud materjal sisaldab kõige uuemat ja olulisemat infot mõõtmestamise ja tolereerimise kohta, mistõttu saab seda kasutada mitte ainult õppe- ja metoodilise materjalina kõrghariduses, vaid ka tootearenduses, projekteerimisel ja tootmises.
Ilmumisaasta 2017, 431 lk.   
Hind: 10€
Osta e-poest

Puit- ja puidupõhised kontsruktsioonid

Selle puitkonstruktsioonide õpiku koostamisel on aluseks Eurokoodeksid, mis on üle võetud Eesti Vabariigi standarditeks, samuti on kasutatud puitkonstruktsioonide abimaterjale STEP I ja STEP II ning autorite endi uuringute alusel saadud tulemusi. Konstruktsioonide üldistes küsimustes on abiks olnud L. Allikase ja V. Kulbachi õpik "Puitkonstruktsioonid" (Tallinn: Eesti riiklik kirjastus, 1962) ning L. Allikase õpik "Puit- ja plastmasskonstruktsioonid" (Tallinn: Valgus, 1985). Õpik on mõeldud kasutamiseks kõrgkoolide üliõpilastele ning puitkonstruktsioonide alal tegutsevatele inseneridele.
Ilmumisaasta 2018, 431 lk.
Hind: 20€ 
Osta e-poest

Rakendusmatemaatika

Õpik on valminud loengute põhjal, mida autorid on aastaid lugenud Tallinna Tehnikaülikoolis nii bakalaureuse- kui ka magistri- ning doktoriõppe üliõpilastele. Raamat annab elementaartasemel ülevaate matemaatika rakendustest eelkõige majanduses, aga ka tehnikas, logistikas, juhtimises jne. Iga teema kohta on esitatud harjutusülesandeid, mille vastused võib leida raamatu lõpus. Õpikut võivad kasutada kõik matemaatikast huvitatud õppurid, et teha esialgset tutvust matemaatika erinevate rakendustega.
Ilmumisaasta 2013, 380 lk.  
Hind: 10€
Osta e-poest

Soojustehnika mõõtevahendid

Mõõtetehnikat õpetatakse eri tasemel ja osaliselt ka erineva sisuga mitmes eesti kõrgkoolis. Õpiku sisu valikul on lähtutud põhiliselt TTÜ soojusenergeetika eriala üliõpilaste õppekavast, kuid ei ole unustatud ka teiste tehnoloogiliste erialade üliõpilasi. Raamatut saavad kasutada ka praktiseerivad insenerid ja tehnikud, kuna paljud mõõteprintsiibid jõuavad enne tootmisse ja kasutusse kui kõrgkooliõpikusse. Mõõteprintsiipide käsitlemisel on mõõtevahendite kohta esitatud palju illustreerivat materjali. suur osa mõõtevahendite ja andurite üldvaadetest on leitud internetist mõõtetehnikat tootvate ja müüvate firmade tootekataloogidest ja kasutusjuhenditest. Õpik ei ole käsiraamatuks mõõtevahendite valikul, kuid mõõtevahendite talitluspõhimõtete teadmine on nende valiku, kasutamise ja hooldamise aluseks.
Ilmumisaasta 2015, 288 lk. 
Hind: 10€
Osta e-poest

Statistika õpik

Õpik on eeskätt mõeldud majanduserialade bakalaureuseõppes õppijaile, kuid sobib kasutamiseks kõigile, kellel on vaja teha statistilistele andmetele tuginevaid järeldusi. Tutvustatakse põhilisi statistilisi meetodeid ja nende kasutamist mitmesuguste äri- ning majandusalaste küsimuste lahendamisel. Antakse juhiseid statistiliseks andmetöötluseks tabelarvutusprogrammides Excel ja LibreOffice Calc. Õpikus on ligi 200 näidet, millest enamikuga on võimalik tutvuda ka õpiku juurde kuuluvates tabelarvutuse failides, kus on arvutused koos selgitavate kommentaaridega. Iseseisvaks lahendamiseks on üle 400 ülesande, millest ligikaudu pool tuleb lahendada tabelarvutuses, kasutades ülesannete failides olevaid andmeid. Kõik ülesanded on varustatud vastustega. Valdav enamik näidetest ja ülesannetes kasutatud andmetest pärineb reaalsest elust.
Ilmumisaasta 2017, 766 lk.  
Hind: 15€
Osta e-poest

Stereokeemia

Õpik on sissejuhatuseks molekulide ruumilise ehituse seaduspärasustesse ja probleemidesse, mille kõik võib kokku võtta ühe laia mõistega - stereokeemia. Õpikus on esitatud stereokeemia põhimõisted, ruumiliste molekulide kirjeldamise viisid, käeliste molekulide omaduste erisused ja nende molekulide saamise olulisemad viisid. Käsitletakse põgusalt ka molekulide ruumilisest ehitusest tingitud keemiliste reaktsioonide stereoselektiivsuse reeglipärasusi ja stereoselektiivsuse saavutamise meetodeid.
Ilmumisaasta 2014, 272 lk. 
Hind: 10€
Osta e-poest

Usaldusväärsed mõõtmised keemias

Õpik põhineb keemilisi mõõtmisi käsitlevatel kursustel, mida autorid Tallinna Tehnikaülikoolis on õpetanud. Esitatud materjal on suunatud ennekõike keemilise analüüsi laborite juhtivatele spetsialistidele, kes peavad hindama mõõtetulemuse täpsust ja labori töö kvaliteeti. Autorite seisukohalt on mõõtemääramatuse analüüs aluseks mistahes hüpoteeside statistilise kontrollile, mis tähendab otsustusi objektide vastavuse kohta ühiskonna poolt seatud kvaliteedinõuetele.  See raamat ei ole mõeldud rangelt labori käsiraamatuks, vaid sissejuhatuseks mõõtmistega tegelevatesse valdkondadesse. Raamatus selgitatakse ka keemilise labori toimimise bürokraatlikke külgi: standardeid, mille järgimine peaks kindlustama kvaliteetse töö laboris; kvaliteedisüsteemide juurutamist ja käigus hoidmist laborites.
Ilmumisaasta 2020, 252 lk.
ISBN 978-9949-83-607-9
Hind: 20€
Osta e-poest

Varrassüsteemide võnkumine. EST-meetod

Raamatus vaadeldakse varraskonstruktsioonide võnkumist rajaülesandena, s.t diferentsiaalvõrrandite lahendid peavad rahuldama rajatingimusi. Rajatingimusteks on siin pidevus- ja tasakaalutingimused sõlmedes, kõrvaltingimused (liigendid varraste otsas) ning toetingimused tugedel. Varda diferentsiaalvõrrandi lahendit kirjeldatakse algparameetrite meetodiga. Algparameetrite leidmiseks luuakse võrrandisüsteem, kus tundmatute vektori moodustavad piki- ja põiksiirded, paindenurgad, piki- ja põikjõud ning paindemomendid varda algul ja lõpus. Tundmatute vektoris on ka toereaktsioonid. Tundmatute kordajad moodustavad hõreda maatriksi. EST-meetodis erinevalt ülekandemaatriksmeetodist algparameetrite leidmisel ülekandemaatrikeid ei korrutata. Nii välditakse ümardusvigu, mis tekivad ülekandemaatriksite korrutamisel.
Ilmumisaasta 2018, 308 lk.
Hind: 10€
Osta e-poest

Üldalgebra alused

Õpik on valminud loengute põhjal, mida autor on aastaid lugenud Tallinna Tehnikaülikoolis nii bakalaureuse- kui ka magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Autori eesmärk on anda ülevaade põhilistest algebralistest struktuuridest, kirjeldada nende omadusi ja näidata võimalikke rakendusi. Iga peatüki lõpus on toodud vaadeldava teemaga seotud ülesanded. Enamik ülesandeid on antud koos vastustega, raskemate ülesannete jaoks on esitatud ka lahenduskäik. Õpikut saab kasutada ka teistes kõrgkoolides.
Ilmumisaasta 2012, 387 lk.
Hind: 10€
Osta e-poest