Tallinna Tehnikaülikool

Mereakadeemia trükised

TalTech Eesti Mereakadeemia trükiseid on võimalik osta

  • raamatukogu 2. korruse teenindusletist
  • TalTechi meenete poest,
  • TalTechi e-poest.

Suuremate koguste või arvega ostmiseks kirjutage kirjastuse e-postile.

English for Maritime Students on erialaseid tekste, meresidet, sõnavara ja harjutusi sisaldav õpik TTÜ Eesti Mereakadeemia 2. kursuse Laevajuhtimise 4. kursuse Veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise õppekavas oleva erialase inglise keele õpetamiseks. Õppetükkide lõppu on lisatud inglise-eesti sõnastik. Ilmumisaasta 2018, 154 lk.

Hind: 15,00€

English for Nautical Students sisaldab laevajuhi elukutsega seonduvaid erialaseid tekste ja sõnavara, mis on koondatud 12 õppetükiks ning neile järgnevaid harjutusi õpitud teadmiste kinnistamiseks. Õppetükkide lõpus on ankruga tähistatud lisalugemisi ja harjutusi, millede teemavalikus on lähtutud IMO keeleoskuse nõuetest. Ilmumisaasta 2016, 100 lk.

Hind: 10,00€

Õpik on mõeldud TTÜ Mereakadeemia veeteede ohutuse eriala üliõpilastele, kuid see võib olla kasulik ka laevajuhtimise õppesuuna üliõpilastele. Iseseisva töö hõlbustamiseks on mitmeid näidisülesandeid. Olulisemate terminite puhul on lisatud nende ingliskeelsed vasted. Õpiku kirjutamisel on silmas peetud Hüdrograafiaspetsialistidele esitatavaid IMO ja IHO nõudeid. Kajaloodidest on õpikus valdavalt käsitletud ühekiirelisi, kuna nende puhul on sügavuste mõõdistamise teoreetilised alused arusaadavamad. Õpik võib olla abiks ka praktiseerivatele insener-hüdrograafidele ja teistele laevasõidu ohutuse vallas töötavatele spetsialistidele, samuti vesiehitiste projekteerimise, rajamisega ja ekspluatatsiooniga tegelevatele ehitusinseneridele. Ilmumisaasta 2018, 315 lk.

Hind: 15,00

Kuna navigatsiooniline ja ohutusalane side laevalt kaldale ja vastupidi, laevalt laevale ning laevasiseselt peab olema täpne, lihtne ja üheselt mõistetav, et vältida segadust ja eksitusi, on vajadus kasutatav keel standardida. See on eriti tähtis, sest rahvusvahelises meresõidus on mitmekeelsete meeskondadega laevade arv kasvanud ja suhtlusprobleemid võivad põhjustada arusaamatusi, seades ohtu laeva, inimesed laeval ja keskkonna. Vastavalt Rahvusvahelisele konventsioonile meremeeste väljaõppest, diplomeerimisest ja vahiteenistusest 1978 koos muudatustega on oskus kasutada ning aru saada IMO standardväljenditest nõutud nende ohvitseride diplomeerimisel, kes osalevad navigatsioonivahis laevadel kogumahutavusega 500 või enam. Ilmumisaasta 2015, 393 lk.

Hind: 15,00€

Merenduse üheks tähtsamaks osaks on meretransport. See kujutab endast rahvusvahelist majandustegevuse valdkonda, millel on suur tähtsus mitmes teises majandusharus, kultuurisidemetes ja riikidevahelistes poliitilistes suhetes. Aga ka vastupidi – sellised suhted mõjutavad omakorda meretranspordi arengut. Olulisim ja sageli otsustav tähtsus on meretranspordil väliskaubandusele. Aastate jooksul on Eestis välja kujunenud eestikeelne merendusterminoloogia, mida rakendatakse siseriiklikes õigusnormides, igapäevases erialases kõnekeeles ja hästi või halvasti ka massiteabevahendites. Eestikeelse merendusterminoloogia väljakujunemisel on olulist rolli mänginud eestikeelsete merendusspetsialistide olemasolu. Aga ka vastupidi – eestikeelne merendusterminoloogia olemasolu soodustab emakeelse merehariduse omandamist. Et laevandusettevõtete kommertstöö on tihedalt seotud väliskaubanduse, laevastiku töökorralduse, meretranspordi ökonoomika ja mereõigusega, siis on raamatus püütud selgitada ka nende valdkondade põhilisi mõisteid. Leksikon on mõeldud eelkõige abistavaks õppevahendiks Eesti Mereakadeemias meretranspordi juhtimise ja laevajuhtimise eriala üliõpilastele ja magistrantidele. Raamatul võib olla praktiline väärtus meretranspordi spetsialistidele-praktikutele nii nende erialase kvalifikatsiooni tõstmisel kui ka igapäevaste tööülesannete täitmisel. Ilmumisaasta 2009, 230 lk.

Hind: 10,00€

Käesolev trükis sisaldab ülevaadet kaasaegsest külmatehnikast ja selle arengu ajaloost. Käsitletakse tehiskülma saamise meetodeid, nende füüsikalisi aluseid ja külmutusseadmetes kasutatavate külmutusagensite omadusi. Raamat on mõeldud eelkõige õpikuna TalTech Eesti Mereakadeemia mehaanikaosakonna üliõpilastele, aga võib huvi pakkuda ka kalatoodete tehnoloogidele. Arvestades külmatehnika globaalset iseloomu on õpik varustatud kolmekeelse erialaterminoloogia lühisõnastikuga. Ilmumisaasta 2011, 164 lk.

Hind: 15,00€

Käesolev õppematerjal on suunatud Eesti Mereakadeemia üliõpilastele ja Mereakadeemia kutsekooli (Merekooli) õppuritele, kelle õppekavas on õppeaine Laeva abimehhanismid. Õpik on koostatud nii, et sellest oleks abi ka kaugõppes õppivatele ja enda teadmisi täiendavatele tegevmeremeestele. Õppematerjali eesmärgiks on selgitada laeva põhiliste abimehhanismide ning laevaseadmete otstarvet, ehitust ja tehnilisi näitajaid ning anda õppijale teadmisi nende kasutamise teoreetilistest alustest ja vajalikud oskused töötamiseks laeval alates motoristist kuni vanemmehaanikuni vastavalt kutsestandardiga kehtestatud kompetentsinõuetele. Ilmumisaasta 2014, 325 lk.

Hind: 10,00€

Käesolev õppematerjal on suunatud Eesti Mereakadeemia üliõpilastele ja Mereakadeemia kutsekooli (Merekooli) õppuritele, kelle õppekavas on õppeaine Laeva abimehhanismid. Õpik on koostatud nii, et sellest oleks abi ka kaugõppes õppivatele ja enda teadmisi täiendavatele tegevmeremeestele. Õppematerjali eesmärgiks on selgitada laeva põhiliste abimehhanismide ning laevaseadmete otstarvet, ehitust ja tehnilisi näitajaid ning anda õppijale teadmisi nende kasutamise teoreetilistest alustest ja vajalikud oskused töötamiseks laeval alates motoristist kuni vanemmehaanikuni vastavalt kutsestandardiga kehtestatud kompetentsinõuetele. Ilmumisaasta 2014, 295 lk.

Hind: 10,00€

Laeva püstuvust on maailma merekoolides õpetatud sajandeid ja peetud seda laevaohvitseride ettevalmistuse oluliseks osaks. Käesolevas raamatus on põhirõhk pandud laeva püstuvuse praktilisele poolele, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud terminoloogiat ja tähiseid. Märksõnastikus on toodud eestikeelsete terminite inglise- ja venekeelsed vasted. Eestikeelse terminoloogia osas peab ütlema, et mõnd terminit ei ole eesti keeles seni kasutatud. Loodetavasti võetakse need aja jooksul omaks. Ilmumisaasta 2017, 159 lk.

Hind: 10,00€

Käesolev raamat ei ole õpik selle sõna traditsioonilises tähenduses, kuid seda võib kasutada ka õpikuna igasugusel tasemel. Meremehe seisukohalt kirjutatuna on stiil ja keelekasutus õpikustiilist mõnevõrra erinev, ka võib ajuti tunnetada ülemäärast emotsionaalsust. Kuna raamatu tegemiseks kulus ligi kümme aastat, ei ole selle tase ühtlane, aga vaevalt see tõsiselt segavaks teguriks osutub. Raamat on mõeldud kõigile mereastronoomiahuvilistele. Ilmumisaasta 2012, 250 lk.

Hind: 10,00€

Kogumiku koostamise eesmärk on abistada üliõpilasi ja kadette metallide tehnoloogia, materjalide ja tootmise valdkonna alaste teadmiste omandamisel võõrkeelsete oskussõnadega. Kogumik sisaldab üle 3600 oskussõna, termini ja määratluse ning on üks esimesi sellise mahuga väljaandeid. Ilmumisaasta 2011, 200 lk.

Hind: 10,00€

Õpik annab ülevaate navigeerimise teooriast ja praktilistest probleemidest. Teooriaküsimusi aitavad selgitada arvukad näited. Õpikust leiab ohtrasti ülesandeid, mille lahendamine aitab õpitut kinnistada. Ilmumisaasta 2014, 240 lk.

Hind: 10,00€

Raamat on sissejuhatuseks arvutusliku vedelikudünaamika teemasse. Hüdromehaanika ülesannete matemaatiliselt täpsed lahendused on olulised ka numbriliste mudelite arvutustulemuste väärtustamiseks. Rakendusülesannetes ei peeta tavaliselt oluliseks lahenduste matemaatilist seadet ning see on ka üks põhjus, miks käesolevas raamatus on pööratud rohkem tähelepanu ülesannete matemaatilise osa selgitamisele. Ilmumisaasta 2019, 236 lk.

Hind: 15,00€