Tallinna Tehnikaülikool

Teadustöö mõju

Teadustöö nähtavaks ja kättesaadavaks tegemine suurendab võimalust, et teadustööd märgatakse, kasutatakse ja see avaldab mõju.

Teadustöö mõju hindamine on teadlaste jaoks oluline, kuna see on seotud teaduse rahastamise, akadeemilise karjääri ning teadlase maine kujunemisega teadusringkondades. Kuigi teadustöö mõju on keeruline laiemas kontekstis mõõta, on üheks võimaluseks kasutada teadusringkonnas enim tarvitatavaid mõõdikuid, mis põhinevad viitamisel.

Need mõõdikud aitavad kindlaks teha kõrgetasemelisi publikatsioone ja valdkondade mainekamaid teadlasi. Mõõdikuid kasutatakse artikli, ajakirja ja autori mõju hindamisel.

Olulisemad mõju mõõdikud, mida kasutatakse leiab Web of Science’ist, Scopusest ning Google Scholarist.

Artikli mõju

ARTIKLI MÕJU MÕÕDIKUD

Artikli mõju puhul vaadatakse tavaliselt seda, kui palju on artikkel saanud viiteid teistelt autoritelt.

WEB OF SCIENCE

Artiklite juures on vasakul paneel, kus on näha meetrika. Citations näitab andmebaasis olevate artiklite arvu, mis viitavad artiklile.

web of science kuvatõmmis

Web of Science Usage Count on kasutuste arv, mis näitab täispika artikli avamiste arvu kirjastaja veebilehel või artikli salvestamist viitehaldustarkvaraga. Kasutuste arv sisaldab/näitab kõigi Web of Science'i kasutajate tegevust. Kasutuste arvud sama artikli erinevate AAllversioonide kohta on Web of Science'i platvormil ühendatud. Kasutuste arve uuendatakse igapäevaselt.

Last 180 days näitab, mitu korda on kirje täisteksti viimase 180 päeva jooksul vaadatud või mitu korda on kirjet selle aja jooksul salvestatud.  

Since 2013 näitab, mitu korda on täisteksti vaadatud või salvestatud alates 1. veebruarist 2013.

web of science kuvatõmmis

 Allikas 

SCOPUS

Artiklite mõju mõõdikuid saab Scopuses vaadata artiklite juures. Osa mõõdikuid on näha enne sisukokkuvõtet (abstract). Sealt saab liikuda lingiga View all metrics artikli lõpus olevasse meetrika sektsiooni, kus näeb rohkem meetrikat. Meetrika sekstioonist on linkide kaudu võimalik edasi liikuda spetsiaalsele meetrika lehele.

scopus kuvatõmmis

Citations näitab viidete arvu Scopuses.

scopus kuvatõmmis

Allikas 

Citations benchmarking näitab, milline on artikli positsioon saadud viitete arvu põhjal võrreldes teiste sama avaldamisaasta ja valdkonna artiklite keskmisega. Artikli positsiooni kuvatakse protsentiilina. Näiteks 99. protsentiil näitab, et artikkel on saadud viidete põhjal globaalselt  esimese 1% hulgas.

scopus kuvatõmmis

Allikas  

Field-Weighted citation impact (FWCI) võrdleb artikli viidete arvu teiste sarnaste artiklitega. Võrdlusperioodiks on kolm aastat. FWCI andmed pärinevad SciValist ja neid andmeid uuendatakse kord nädalas. Kui FWCI väärtus on täpselt 1, on artikli saadud viidete arv keskmisel tasemel. Kui FWCI väärtus on suurem kui 1, on artikkel saanud keskmisest rohkem viiteid.

scopus kuvatõmmis

Allikas 1 

Allikas 2

Views count näitab lühikokkuvõtete (abstracts) vaatamiste ja täisteksti lingi avamiste summat kirjastaja veebilehel.

scopus kuvatõmmis

 Allikas

PlumX Metrics annab ülevaate teadustööde  (artiklid, konverentsimaterjalid, raamatupeatükid jm) kasutusest veebikeskkonnas. PlumX Metrics jaotab kogutavad andmed viite kategooriasse:

  1. Viited (citations) hõlmab traditsioonilisi viiteandmebaase nagu Scopus, kuid haarab infot ka muudest kohtadest, mis näitavad sotsiaalselt mõju - näiteks meditsiinialastest, poliitikadokumentidest ja patentidest.

  2. Kasutus (usage) näitab seda, kas keegi loeb  või kasutab teadustööd. Kogutakse andmeid linkide külastamise, allalaadimiste, vaatamiste kohta.

  3. Salvestused (captures) näitavad seda, kui palju on teadustööd salvestatud näiteks  järjehoidjatesse, lemmikutesse jm, et kasutaja saaks teadustööd hiljem taas kasutada.

  4. Mainimised (mentions) näitab teadustöö kajastust blogides, foorumites, arvustustes ja Vikipeedias.

  5. Sotsiaalmeedia (social media) sisaldab viiteid teadustööle Twitterist, Facebookist jne. Sotsiaalmeedia andmed näitavad teadustööle pööratavat tähelepanu ja seda, kui hästi teadlane oma tööd reklaamib.

plumx kuvatõmmis

Allikas

GOOGLE SCHOLAR

Cited by näitab, kui palju on artiklile viidatud. Selle lingi kaudu saab vaadata teisi artikleid, millest viited pärinevad.

google scholar kuvatõmmis

Ajakirja mõju

AJAKIRJA MÕJU MÕÕDIKUD

Andmebaasid kasutavad ajakirja mõju näitamiseks erinevaid mõõdikuid.

WEB OF SCIENCE

Web of Science’is on ajakirja mõju mõõdikuid võimalik vaadata mitmel viisil. Esimene võimalus on otsida artikleid ja klikkida tulemuste lehel ajakirja nimetusel, mis asub artikli pealkirja all. Kiirvaates on näha mõjutegur (Impact Factor) ja selle kvartiilid ning Journal Citation Indicator ja selle kvartiilid. Teiseks võimaluseks on kasutada Journal Citation Reportsi ning otsida sealt ajakirju pealkirja,kategooria või ISSNi järgi. Journal Citation Reportsis kaudu on võimalik vaadata ajakirja profiilist viidete arvul põhinevaiderinevaidmõõdikuid. Kolmas võimalus on kasutada analüüsivahendit InCites. Meetrika andmeid uuendatakse andmebaasis kord aastas kevadel.

Journal Impact FactorAjakirja mõjufaktor on suhtarv, mis näitab, kui suur on keskmine viitamiste arv mingi ajakirja artiklitele kahe aasta jooksul.Mõjufaktorit kuvatakse ainult kahes Web of Science’i indeksis (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index). Mõjuteguri põhjal arvutatakse välja ajakirja positsioon (Rank by Journal Impact Factor) kõikides valdkondades (categories), millega ajakiri Web of Science’is seotud on.

Allikas

numerator

Journal Citation Indicator
Journal Citation Indicator lisandus Web of Science’i meetrikasse 2021. aastal. Journal Citation Indicator arvutatakse kolme aasta viidete põhjal ja see ei ole seotud valdkondadega, millesse ajakiri andmebaasis kuulub. Ajakirjadel, mis kuuluvad mitmesse valdkonda, on üks JCI väärtus. JCI keskmine väärtus on 1. JCI põhjal arvutatakse välja samuti ajakirja positsioon (Rank by Journal Citation Indicator). Journal Citation Indicator kuvatakse kõigis neljas Web of Science’i indeksis.

Allikas 1

Allikas 2

Rank by Journal Impact Factor
Ajakirjad järjestatakse mõjuteguri põhjal igas valdkonnas, millega nad andmebaasis seotud on. Ajakirja profiilis on näha ajakirja positsioon mõjuteguri põhjal igas valdkonnas. Ajakirja positsiooni kuvatakse numbrina, kvartiilina (quartile) ja protsentiilina (percentile). Kvartiilid on piiritletud järgmiselt:

  1. kvartiil (Q1) lõpeb 75. protsentiiliga,

  2. kvartiil (Q2) lõpeb 50. protsentiiliga,

  3. kvartiil (Q3) lõpeb 25. protsentiiliga,

  4. kvartiili (Q4) kuuluvad ajakirjad, mis jäävad alla 25. protsentiili.

Allikas

Rank by Journal Citation Indicator
Nagu mõjuteguri puhul arvutatakse ajakirja positsioon ka JCI väärtuse põhjal. Ajakirja positsiooni kuvatakse numbrina, kvartiilina (quartile) ja protsentiilina (percentile).

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

5-Year Impact Factor
5-aastane mõjutegur on keskmine viidete arv, mille ajakirja artiklid on viimase viie aasta jooksul saanud. Mõjutegur arvutatakse viimasel viiel aasta viidete arvu jagamisel viimasel viia aastal ajakirjas ilmunud artiklite kogu arvuga.

Allikas

Pilt, millel on kujutatud tabel

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Cited Half-life
Cited Half-life selles ajakirjas ilmunud artiklite keskmine vanus, mis on kalendriaasta jooksul saanud viiteid.

Allikas

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Citing Half-life
Muude allikate keskmine vanus, millele ajakirja artiklites on kalendriaasta jooksul viidanud.

Allikas

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Eigenfactor
Eigenfactor’i arvutuskäik on sarnane SCImago Journal Rankile, kuid selle väärtus arvutatakse Web of Science’i andmetel. Eigenfactor arvutatakse viimasel viiel aastal saadud viidete põhjal. Lisaks viidete arvule võtab Eigenfactor arvesse, millistest ajakirjadest viited pärinevad. Suurema arvu viidetega ajakirjade viidetel on suurem väärtus kui väiksema viidete arvuga ajakirjadel. Ajakirja-siseseid viiteid arvutusse ei kaasata.

Allikas

Pilt, millel on kujutatud tabel

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

SCOPUS

Scopus pakub võimalust tasuta vaadata ajakirjade positsiooni ja meetrikat. Scopus Sources otsingut saab kasutada ilma andmebaasi ostmata või ülikooli võrgust väljas olles ilma sisse logimiseta. Meetrika andmeid uuendatakse kord aastas kevadel.

CiteScore
Mõõdab keskmist viidete arvu artikli kohta. Arvutatakse nelja viimase aastal saadud artiklite viidete arvu jagamisel samal perioodil Scopuses indekseeritud ja avaldatud artiklite kogu arvuga. Ilmumas olevaid artikleid (articles in press) CiteScore’i arvutusse ei ole kaasatud, sest need kajastuvad andmebaasis ainult osalisest kuna kõik kirjastused ei saada oma ilumumas olevaid artikleid Scopusele indekseerimiseks.

Allikas

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

CiteScore Tracker
Arvutatakse sarnaselt CiteScore’ile, kuid andmed pärinevad jooksvast kalendriaastast. Andmeid uuendatakse kord kuus ja need ei põhine 12 kuul. Uue aasta andmeid hakatakse arvestama siis, kui andmeid kevadel uuendatakse. Näiteks 2022. aasta CiteScore Trackeri andmed kantakse üle 2022. aasta CiteScore’i kevadel ning ajakirja profiili tekib CiteScore Tracker 2023.

Allikas

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

CiteScore Rank
Näitab ajakirja positsiooni võrreldes teiste ajakirjadega samas valdkonnas (category). Üks ajakiri võib olla seotud rohkem kui ühe valdkonnaga ja sellest tulenevalt võib ajakiri olla erinevates valdkondades erinevatel positsioonidel. Ajakirja positsiooni valdkonnas määrab selle CiteScore’i väärtus. Ajakirja valdkond ja positsioon võivad aastate jooksul muutuda.

Allikas

CiteScore Percentile
Näitab ajakirja positsiooni protsentiili põhjal valdkonniti, millega ajakiri Scopuses seotud on. Iga valdkond jaotatakse allikate (sources) põhjale sajaks võrdse suurusega protsentiiliks. Ajakiri saab protsentiili väärtuse CiteScore’i põhjal. Kui ajakiri asub 98. protsentiilis, tähendab see seda, et ajakiri kuulub esimese 2% ajakirjade hulka ühes valdkonnas.

Scopus Sources otsingus on võimalik kasutada kvartiilide filtrit. Ajakirjad, mille protsentiilid jäävad vahemikku 99-75, kuuluvad esimesse kvartiili.

Allikas

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)
SNIPi aruvutskäik on keeruline, kuid lihtsustatult öeldes näitab SNIP ajakirja artiklite keskmist viidete arvu. Arvutusse kaasatakse kolmel viimasel aastal saadud viited. SNIPi eripäraks on see, et ta võtab
arvesse ka erinevate teadusvaldkondade viitamispraktikaid. SNIPi väärtust võimalik vaadata Scopuses ja SciValis. SciValis on lisaks võimalik vaadata ka SNIPil põhinevat kvartiili.

Allikas 1

Allikas 2

SCImago Journal Rank (SJR)
Loe SCImago juurest

SCImago

SCImago Journal Rank (SJR)
SJR arvutamisel kasutatakse keerulist algoritmi. Arvutusel võetakse arvesse viimase 3 aasta viiteid. SJR hindab viiteid vastavalt ajakirja prestiižile, millest viide pärineb. See tähendab, et mainekal ajakirjal on kõrge SJR väärtus ja viide sellisest ajakirjast tõstab ka viite saava ajakirja SJR väärtust. SJR väärtuse põhjal järjestatakse ajakirjad kvartiilidesse, mida saab vaadata SCImago kodulehel ja SciValis.

Allikas

H-index
Näitab ajakirja artiklite arvu (h), mis on saanud vähemalt h arvu viiteid.

Autori mõju

Sisu täieneb peagi.