Tallinna Tehnikaülikool

Sihtstipendium on tasulisele õppekavale 2017/18 - 2022/23 õppeaastast immatrikuleeritud täiskoormusega õppivale üliõpilasele ülikooli poolt antav mitterahaline toetus konkreetsel õppekaval õppimiseks.
Sihtstipendiumi saaja avaldab soovi stipendiumi saamiseks sisseastumisavaldusel ja kinnitab lepingu sõlmimisega, et ta on võtnud teadmiseks ning kohustub täitma stipendiumi saamiseks ettenähtud tingimusi, mis tulenevad Tallinna Tehnikaülikooli õppekorraldust reguleerivatest õigusaktidest.

Üliõpilase kohustused stipendiumi saamisel:

  1. Üliõpilane õpib oma õppekaval täiskoormusega õppes ja täidab tasuta õppimiseks igal semestril nominaalkoormuse nõuet 30 EAP semestris ning kohustub osaliselt hüvitama õppekulud juhul, kui õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast semestrite õppemahust (30 EAP iga õpitud semestri kohta) on kumulatiivselt semestri lõpu seisuga täitmata rohkem kui 6 ainepunkti (EAP) mahus.
  2. Kui nominaalmahust iga õpitud semestri kohta jääb täitmata enam kui 6 EAP-d, tuleb tasuda 40 eurot iga puuduoleva EAP kohta. Arve õppekulude hüvitamise kohta esitatakse läbi õppeinfosüsteemi.
  3. Üliõpilane peab ülikooli koheselt teavitama, kui talle makstakse muudest rahalistest vahenditest stipendiumi või toetust õppekaval õppimise toetamiseks.
  4. Üliõpilane kaotab õiguse stipendiumile osakoormusega õppesse langemisel või õpingute nominaalkestuse ületamisel või eksmatrikuleerimisel.
  5. Üliõpilasele määratakse sihtstipendium immatrikuleerimisel ühel õppekaval ainult ühel korral.