Tallinna Tehnikaülikool

Kutseõpetaja õppekava on üks ainulaadsemaid ja praktilisemaid Tallinna Ülikoolis – seda õpetatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Magistriõppekavas on ühendatud kahe ülikooli tugevused – Tallinna Ülikooli pikaajalised kogemused õpetajahariduse ja kutsepedagoogika ning Tallinna Tehnikaülikoolil tehnika ja insenerpedagoogika valdkondades.

Kutseõpetaja õppekava valmistab ette kutseõpetajaid ja -koolitajaid, kes töötavad üldjuhul kutseõppeasutustes, toetades õppijaid tööks vajalike erialaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tööoskuste omandamisel, vajalike tööharjumuste ja hoiakute kujunemisel. Kutseõpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, eeldades koostööd erinevate osapooltega ning kutseõppe maine kujundamist. 

Õppima ootame kõiki, kes omavad kõrgharidust kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õpetatavas erialavaldkonnas või kõrgharidust muus valdkonnas ja kutseharidust. Kutse­õpetaja õppekava sobib tudengikandidaadile, kes on huvitatud kutse­hariduse probleemidest, nende lahendamisest ning kel on soov töötada kutseõpe­taja või -koolitajana. Õppijalt ootame sihikindlust ja tugevat motivatsiooni, põhjendatud soovi töötada õpetajana, eetilisust ja empaatiavõimet.

Kutseõpetaja õpe toimub osakoormusel ja õpingute nominaalaeg on kolm aastat, mistõttu sobib õpe ideaalselt töötavale professionaalile!

Tutvu kutseõpetaja õppekava täisversiooniga

Miks tulla meile õppima?

 • Kutseõpetaja on asjatundja kahel kutsealal – ta on nii õpetatava eriala spetsialist kui õpetaja.
 • Ühisõppekava TalTechiga võimaldab kõrgetasemelist ettevalmistust ja avab tee ka doktoriõppesse.
 • Kutseõpetaja ühisõppekava vastab Kutseõpetaja kutsestandardile – lõpetajatele antakse koos magistridiplomiga ka kutseõpetaja kõrgeima taseme tähtajatu kutse: Kutseõpetaja, tase 7.
 • Õpitav eriala sisaldab nii üldpedagoogilisi aineid, erialaaineid ja praktikat, mis võimaldavad omandada kutseõpetaja tööks vajalikke kompetentse, avardada silmaringi ning mõista kutsehariduse rolli ühiskonnas ja majanduses. Praktikat saab sooritada ka välismaal!
 • Lisaks saab tudeng laia kasvatus­teadusliku ettevalmistuse erinevate õppijate tundmiseks, toetamiseks ja nende arengu suunamiseks. 
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud. 

Õppekava ja -ained

Õppetöö toimub reedeti ja laupäeviti vastavalt õppekava tunniplaanile. Samuti tuleb arvestada, et esimese õppeaasta jooksul tuleb üle nädala käia koolis praktikal. Õpe toimub osakoormusel ja õpingute nominaalaeg on 3 aastat.

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • haridusuuringud 12 EAP; 
 • kutseõpetaja professionaalsus 30 EAP;
 • üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained 30 EAP;
 • kutseõppedidaktika 15 EAP;
 • praktika 15 EAP; 
 • magistritöö 18 EAP.

Haridusuuringud toetavad ja pakuvad võimalusi iseseisva aktuaalse uurimisprobleemi lahendamisele suunatud uurimuse kavandamiseks, läbiviimiseks ning magistritöö koostamiseks ning kaitsmiseks. 

Kutseõpetaja professionaalsuse mooduli õppeained toetavad magistrandi valmisoleku kujunemist oma professionaalse arengu reflekteerimiseks kutseõpetajana, koostööks ja kolleegide toetamiseks ning  kutsehariduse, tööturu ja majanduse vaheliste seoste mõistmiseks.

Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained toetavad arusaama kujunemist haridust mõjutavatest protsessidest ja seadusandlusest ning kutseõpetaja rollist haridusmuutuste algataja, elluviijana ning õppija arengu ja kutseidentiteedi kujunemise toetajana.

Kutseõppedidaktika moodulis toimub spetsialiseerumine kahele suunale: kutseõpetaja ja tehnikaõpetaja. Spetsialiseerumine sõltub üliõpilase eelnevast erialasest ettevalmistusest. Mooduli õppeained toetavad magistrandi valmisoleku kujunemist kutseõppeprotsessi teaduspõhieks planeerimiseks ja läbiviimiseks.

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa, mis loob võimaluse pedagoogiliste ja erialaste teadmiste sidumiseks kutseõppe tegelikkusega.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmisel aastal kaitstud magistritöödega:

Kutseõpetaja magistriõppekava võimaldab valida kahe peaeriala vahel: kutseõpetaja või tehnikaõpetaja.

Õppejõud

"Aastal 2003 lõpetasin kutseõpetaja diplomiõppe ning seejärel töötasin kutseõpetajana. Ülikoolis olen töötanud lektorina alates 2007. aastast ja oma uurimistöös olen keskendunud kutseõpetajate professionaalsuse uurimisele." 

"Kutsehariduse lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse", "Teooria- ja praktikaõppe didaktika" I ja II, "Õppevara kutsehariduses" ja "Riigikaitseõpetuse didaktika", ühtlasi juhendan ka kutsepedagoogilisi praktikaid. Kursustel õppijatelt ootan avatust uutele teadmistele ja kogemustele ning sügavat õpihimu."

Meidi Sirk Eesti Teadusinfosüsteemis

"Kutseõpetajaharidusega olen olnud ülikoolis seotud alates 1997. aastast, kui alustasin õpinguid kutseõpetaja eriala diplomiõppes. Seejärel läbisin pedagoogika/kutseõppedidaktika magistriõppe, tegelesin kutsepedagoogika eriala õppetöökorraldamisega ning 2002. aastal alustasin ülikoolis tööd õppejõuna.  Lisaks õppejõutööle kogun praktilisi kutseõppekogemusi kutseõppeasutuses õpetajana töötades. Minu uurimisteemad ülikoolis on keskendunud kutsepedagoogikale ja kutseõppe õpilaskonnale. Õppejõu ja õpetajana hindan väga õppijaid, kes on koostöövalmid ja näevad endas arenguruumi."

"Kutseõppedidaktika lektorina õpetan kutsepedagoogika ja kutseõpetaja õppekavadel aineid "Sissejuhatus kutsepedagoogikasse" ja "Kutsepedagoogika",   "Kutseõppedidaktika alused" ja "Kutseõppedidaktika",  "Töökeskkond kutseõppes" ning juhendan erialapraktikat ja kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Reeli Liivik Eesti Teadusinfosüsteemis

"Oman väga mitmekesist kogemust kutsehariduse valdkonnas ja seda aastast 1989.  Tallinna Ülikoolis alustasin lektorina tööd 2009. aastal. Minu uurimisteema keskendub õppekavade arendamisele kutsehariduses."

"Kutsepedagoogika lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Kutsehariduskorraldus", "Kutsehariduse õppekava koostamine" ja vastutan eriala valikmooduli „Teenindusõpe kutsehariduses“ eest ning ühtlasi juhendan kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Sirje Rekkor Eesti Teadusinfosüsteemis

Krista Loogma on haridusteaduste instituudi vanemteadur ja Tallinna Ülikooli kutsehariduse professor. Ta on paljude publikatsioonide ja mitmete teadusorganisatsioonide liige. Oma doktorikraadi omandas ta 2004. aastal teemal "Töökeskkonnas õppimise tähendus töötajate kohanemisel töömuutustega"

Vastuvõtutingimused

Tegemist on osaliselt avatud õppekavaga, mis tähendab, et kandidaadil peab olema:

 • kõrgharidus kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õpetatavas erialavaldkonnas (vt lisa kutseharidusstandardist)
 • või kõrgharidus muus valdkonnas ning kutseharidus.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb kolmest osast:

 • Akadeemiline test (25%). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
 • Teadusallikatel põhinev kirjalik analüütiline ülesanne (25%). Ülesanne tugineb kohapeal etteantud eesti- ja ingliskeelsetele teadusallikatele ja seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust.
 • Kutsesobivusvestlus (50%), mille käigus hinnatakse kandidaadi ettevalmistust erialavaldkonnas, aktiivsust erialavaldkonnas ja ühiskonnas, motiive kutseõpetaja õpinguteks, kutseõpetaja rolli tajumist ning valmisolekut uurimistööks kutsehariduse valdkonnas. Enne kutsesobivusvestlust palume kandidaatidel tutvuda kutseõpetaja õppekavaga ÕIS-is.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Inglise keele oskus

Kandidaadil peab olema inglise keele oskus A2 tasemel. Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaladus esitatakse organisatsiooni ametlikult banketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digiallkiri või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada lisaks 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Vastuvõtueksamite ajakava

Tulevik

Magistriõpe avab õppijatele uusi õpi- ja karjäärivõimalusi. Õppekava lõpetajale antakse kutseõpetaja kutsestandardi kohaselt Kutseõpetaja, tase 7 kutse. Meie lõpetajatel on võimalik jätkata õpinguid ka doktoriõppes

Lõpetanutel on võimalik töötada näiteks:

Kutseõpetajad tegelevad inimeste kutsealaseks tööks ettevalmistamisega. Nende töö eesmärgiks on luua tingimused ja suunata õppeprotsessi õppija erialaseks tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Kutseõpetajate töö hõlmab nii koolisisest kui koolivälist koostööd - õppeprotsessi planeerimist koostöös kolleegidega, kolleegide nõustamist, juhendamist ja koolitamist, õpetajakoolituse praktikantide juhendamist, õppekavade, -materjalide koostamist ja õppekavaarenduse juhtimist ning osalemist kooli arendustegevustes ja kvaliteeditagamise protsessis. Kutseõpetajate tööülesannete hulka kuulub ka koostöös ettevõtete ja erialaliitudega erialaõppe arendamine nii õppeasutuses kui eriala arendamine väljaspool õppeasutust, erialaste võistluste korraldamine ja õppijate ettevalmistamine ning erialastes koostööprojektides ja võrgustikes osalemine. Kutseõpetaja populariseerib eriala ja kutseharidust ning tutvustab kutseõppe võimalusi avalikkusele seminaridel osaledes, artikleid kirjutades või meedias esinedes.

Kutseõpe võib toimuda rakenduskõrgkoolis kutsekvalifikatsiooniraamistiku viienda taseme õppekavadel. Kutseõppe rakendamisele rakenduskõrgkoolis laienevad kutseõppeasutuse seaduse kutseõppe õppekava, õppekorraldust, õpetajaid, finantseerimist ja kutseõppe läbiviimise õiguse andmist ja selle pikendamist reguleerivad sätted. Õppejõu eesmärgiks on toetada õppijat kindlal kutsealal töötamiseks vajalike pädevuste omandamist, edendada tööturu vajadustele vastavat elukestvat õpet, pakkuda õppe- ja arendustegevust hõlmavaid teenuseid, teostada rakendusuuringuid ning kujundada üliõpilastest vastutustundlikke ja algatusvõimelisi kodanikke.

Kutsekoolitaja õpetab koolitusfirmas koolitusel osalejatele nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi töövõtteid ja tööoskusi, tutvustada uusi tehnoloogiaid ja töövahendeid vm. 

Praktikajuhendajad on ettevõtetes töötavad kutseala spetsialistid, kes juhendavad ettevõttes õppepraktikal olevaid õpilasi töökohal. Nende roll on aidata praktikantidel harjuda tööga kollektiivis, abistada neid tegelike tööoskuste omandamisel ning suunata oma tööd analüüsima ja mõtestama.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 18 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Kutseõpetaja õppekava õppeained toimuvad erinevates Tallinna Ülikooli auditooriumites. Näiteks toimub õppetöö ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse ruumides, kuid oleme kasutanud ka laiendatud õpikeskkonda ja viinud õppetööd läbi õues. Lisaks ülikoolis toimuvale kontaktõppele on meie headeks partneriteks erinevad kutseõppeasutused: Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Kopli Ametikool, Kehtna Kutsehariduskeskus, Pärnu Kutsehariduskeskus jt. 

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus!