Tallinna Tehnikaülikool

Teadusprorektori 04.12.2019 korraldusega nr 1-9/159 on välja kuulutatud Tallinna Tehnikaülikooli 2019. aasta noorteadlase, teadlase ja aasta teadusartikli konkursid.

Aasta noorteadlase konkursil saavad osaleda kõik doktorikraadi omavad Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud või teadlased, kelle vanus 31.12.2019 seisuga oli 35 aastat või alla selle.
Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 27. jaanuariks 2020 teadusosakonnale esitada:

• motiveeritud esildis;
• lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel.
Kandidaadi CV peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) avalikus portaalis.
Aasta noorteadlase kandidaadi võivad seada üles noorteadlane ise, tema doktoritöö juhendaja, struktuuriüksuse juht või vähemalt kaks Tallinna Tehnikaülikooli liikmeskonna esindajat ühisavaldusega. Aasta noorteadlase valib ülikooli senati teaduskomisjon, lähtudes järgmistest kriteeriumitest:
• aktiivne lülitumine teadustegevusse;
• esinemine erialastel teadusfoorumitel;
• doktorandi/doktorantide juhendamine;
• õpilaste/üliõpilaste kaasamine T&A tegevusse;
• teaduspreemiad ja –tunnustused;
• osalemine teadusorganisatoorses tegevuses.

Aasta teadlase konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 27. jaanuariks 2020 teadusosakonnale esitada:
• motiveeritud esildis;
• lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel.
Kandidaadi CV peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) avalikus portaalis.
Aasta teadlase kandidaadi võivad üles seada kandidaat ise, tema struktuuriüksuse juht või vähemalt kaks Tallinna Tehnikaülikooli liikmeskonna esindajat ühisavaldusega. Aasta teadlase valib ülikooli senati teaduskomisjon, lähtudes järgmistest kriteeriumitest:
• T&A projektide juhtimine;
• publitseerimine kõrgetasemelistes teadusajakirjades ja –kogumikes;
• esinemine erialastel teadusfoorumitel;
• leiutustegevus;
• teadustulemuste juurutamine;
• tulemuslik doktoritööde juhendamine;
• õpilaste/üliõpilaste kaasamine T&A tegevusse;
• teaduspreemiad ja –tunnustused;
• teadustulemuste populariseerimine;
• osalemine teadusorganisatoorses tegevuses.

Aasta teadusartikli konkurss kuulutatakse välja kolmes teadusvaldkonnas:
• tehnika ja tehnoloogia;
• loodus-, täppis- ja terviseteadused;
• sotsiaal- ja humanitaarteadused.
Konkursile võivad oma liikmeskonna teadusartikleid, mis on ilmunud 2018. ja/või 2019. aastal, esitada teaduskondade nõukogud. Iga valdkonna kohta on teaduskonnal lubatud esitada maksimaalselt 2 teadusartiklit.
Konkursimaterjalid tuleb esitada teadusosakonnale hiljemalt 13. jaanuariks 2020.
Aasta teadusartikleid hindavad valdkondlikud ekspertkomisjonid, lähtudes järgmistest kriteeriumitest:
• teadusartiklis publitseeritu uuenduslikkus teoreetilises või rakenduslikus käsitluses;
• teadusväljaande tase, kus artikkel publitseeriti;
• konverentsi tase, kus ettekanne tehti;
• artiklis publitseeritud tulemuste seotus Tallinna Tehnikaülikoolis täidetava teadusteema, -projekti või -lepinguga.

Tehnika ja tehnoloogia teadusvaldkonnas valitakse kaks aasta teadusartiklit, teistes teadusvaldkondades üks. Konkursside tulemused kinnitab rektor ning aasta teadlast, aasta noorteadlast ning aasta teadusartikli autoreid autasustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul koosolekul aukirja ja rahalise preemiaga.

Konkursimaterjalid palume esitada:

Ülle Vaht
Teadusosakond
Tallinna Tehnikaülikool
e-post: ulle.vaht@taltech.ee
tel: 620 3626

Konkursside väljakuulutamise korraldus
Tunnustamise ja sümboolika eeskiri

Laeb infot...