Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Allan Nõmmik kaitseb 23. novembril 2020 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Prospects for Operational Efficiency of European Regional Airports in Passenger Air Transport" ("Reisijate lennutranspordi tõhususe väljavaated Euroopa piirkondlikes lennujaamades"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Uuringud, mis käsitlevad lennujaamade efektiivsust, toovad välja madalad tõhususnäitajad just väikeste, piirkondlike lennujaamade puhul. Samuti on kasutusel olevad meetodid piirkondlike lennujaamade efektiivsust võrdlevates uuringutes sageli pigem indikatiivse väärtusega, nad ei suuda tihti olla otseseks põhjendatud sisendiks infrastruktuuri kavandamisel ning ei too enamasti välja piirkondlike lennujaamade madala efektiivsuse põhjuseid. Käesoleva töö peaeesmärk on analüüsida ja välja selgitada peamised tegurid ja parameetrid, mis avaldavad mõju Euroopa piirkondlike lennujaamade tõhususele reisijateveo seisukohast vaadatuna.
Käesoleval uurimistööl on kaks olulist väljundit. Esiteks, on välja toodud piirkondlike lennujaamade ebaefektiivsuse põhjused, mis saavad olla sisendiks Euroopa Liidu lennutranspordi poliitika kujundamisel, kuid ka sellega seonduvate edaspidiste uuringute kavandamisel. Teiseks, doktoritöö raames on loodud metoodiline alus lennujaamade komplekssete simulatsioonide loomiseks, muuseas tuuakse välja kriitilised faktorid, mida tuleks arvestada piirkondlike, sealhulgas Eesti lennujaamade planeerimisel. 

Juhendaja professor Dago Antov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Jarkko Rantala (WSP Finland OY, Soome)
  • professor Enno Lend (Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...