Tallinna Tehnikaülikool

Geoloogia instituudi doktorant Ansis Blaus kaitseb 23. oktoobril 2020 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "From Modern Pollen-Plant Relationships to Holocene Vegetation Diversity Reconstructions" ("Õietolmu ja taimestiku seostest tänapäeva maastikes taimede mitmekesisuse rekonstruktsioonideni läbi Holotseeni"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom (Meeting ID: 974 1195 3660; Passcode: 059996).

Tänapäevased ökosüsteemid on mineviku kliima, keskkonna ja bioloogiliste protsesside tulem. Teadmised neist mineviku protsessidest on tulnud tänu mitmekesistele paleoökoloogilistele meetoditele ja annavad arusaama algtingimustest, millest tänapäeval lähtuvad ökosüsteemide majandamise ja kaitsmise otsused. Mineviku taimestiku kohta annavad informatsiooni soo ja järvesetetes säilinud taimede õietolmuterad ja eosed. Kuna õietolmu hulk ja levimine on liigiti erinev, on õietolmu põhjal mineviku taimede mitmekesisuse kohta järelduste tegemiseks vaja uuringuid tänapäeva õietolmu signaali ja taimestiku seostest.
Käesolev doktoritöö uurib õietolmu ja ümbritseva taimestiku vahelisi seoseid eri skaalades ja erinevates taimerühmades: kohalikus skaalas Eesti allikasoodes ja regionaalses skaalas Põhja-Euroopa järvedes. Õietolmu analüüsiti soode samblaproovidest ja järvede pinnasetetest ning võrreldi õietolmu andmeid detailse ümbritsevat taimestikku iseloomustava andmestikuga, mida koguti välitöödel (soodes) ja taimede levikuatlastest (järvede ümbruses). 
Doktoritöö tulemused näitavad, et õietolmu ja taimestiku andmeid on statistiliselt oluliselt seotud nii kohalikus kui regionaalses skaalas. Kui puude õietolm peegeldab pigem regionaalset taimestikku, siis rohttaimede õietolm on seotud muutustega kohalikus sookoosluses. 
Kokkuvõtvalt võib järeldada, et erinevate paleoökoloogiliste indikaatorite testimine erinevates tänapäevastes maastikes ja eri skaalades peaks alati eelnema nende indikaatorite kasutamisele rekonstruktsioonides. Õietolmu põhised funktsionaalse ja fülogeneetilise mitmekesisuse rekonstruktsioonid ning indikaatorväärtustel põhinevad keskkonnagradiendid täiendavad traditsioonilist õietolmuanalüüsi ja võimaldavad lähemalt uurida pikaajaliste mitmekesisuse muutuste põhjuseid. Teadmised mineviku taimestiku mitmekesisusest ja seda mõjutavatest faktoritest on väärtuslikuks sisendiks tuleviku mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste muutuste ennustamisel.

Juhendajad vanemteadur Triin Reitalu ja professor Siim Veski (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr. Althea Davies (St Andrews´i Ülikool, Suurbritannia)
  • professor Guntis Brūmelis (Läti Ülikool, Läti)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...