Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Balpreet Kaur kaitseb 18. augustil 2020 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Development of Photo-Induced Persulfate-Based Processes for Efficient Application in Water Treatment" ("Foto-indutseeritud persulfaadi-põhiste protsesside väljatöötamine efektiivseks rakendamiseks vee puhastamisel"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli IV õppehoone ruumis U04-103 (Ehitajate tee 5).

Tööstuse kasvu ning linnastumise tulemusel eraldub ökosüsteemi märkimisväärne kogus väga toksilisi saasteaineid. Esilekerkivate saasteainete nagu ravimid, hügieenitooted, endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid ning teised püsivad orgaanilised ühendid, reguleerimata väljavool keskkonda nii olme- ning tööstusreovee kui ka põllumajandusest tuleneva äravooluga, mõjutab negatiivselt inimese tervist ning veefaunat.
Raskesti lagundatavate ainete eemaldamine veest ning reoveest on märkimisväärse tähtsusega. Orgaaniliste saasteainete eemaldamiseks veest saab rakendada füüsikalisi, bioloogilisi ning keemilisi meetodeid. Süvaoksüdatsioonitehnoloogiad on mikrosaasteainete lagundamisel väga efektiivsed, moodustades polaarsemaid ning vähem toksilisi produkte või vajadusel mineraliseerides raskesti lagundatavaid aineid täielikult süsihappegaasiks ja veeks.
Käesoleva doktoritöö eesmärk oli uurida UV-indutseeritud persulfaadil (PS) põhinevate süsteemide rakendatavust veele, mis sisaldab laialt kasutatavaid ??-laktaamseid
antibiootikume. 
Antud töö tulemused laiendavad olemasolevaid teadmisi UV-indutseeritud persulfaadil põhinevate süsteemide efektiivsuse kohta ning seega tõstavad oluliselt nende meetodite praktilise rakendamise võimalikkust saastunud vee täiustatud puhastamiseks.

Juhendaja vanemteadur Niina Dulova (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Laima Česonienė (Vytautas Magnuse Ülikooli Põllumajandusakadeemia, Leedu)
  • teadur Anne Menert (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...