Tallinna Tehnikaülikool

R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Colin Pascal Van Noordt kaitseb 1. detsembril 2023 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Public Value Creation with Artificial Intelligence Technologies in Public Administration" ("Avaliku väärtuse loomine tehisintellekti tehnoloogiatega avalikus halduses"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-426 (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Käesolev doktoritöö uurib tehisintellekti tehnoloogiate kasutamisega seotud oodatavat avaliku väärtuse loomist avalikus halduses. Teaduslik ja ühiskondlik huvi tehisintellekti (TI) tehnoloogiate arendamise ja kasutamise vastu on üha suurem. TI-d peetakse sageli uue tööstusrevolutsiooni alguse tähiseks, kuna TI tehnoloogiad pakuvad olulisi eeliseid nii valitsuste kui ka kodanike jaoks. Siiski on e-valitsemise ajaloolised arengud näidanud, et enamik uute tehnoloogiate lubadustest ei pruugi avalikus sektoris realiseeruda. Põhjuseks on see, et sageli ei võeta uusi tehnoloogiaid valitsusasutustes vastu või ei suudeta organisatsioonilisi protsesse muuta selliselt, et need ei piiraks muutusi, mida soovitakse rakendada, ega vähendaks uute tehnoloogiate loodavat väärtust kodanikele. Tuginedes varasematele uurimustele, mis on keskendunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) mõjudele valitsusasutustes, pean tõenäoliseks, et tehisintellekti avaliku väärtuse loomine ei pruugi olla sirgjooneline, nagu võiks oodata tehisintellekti tehniliste omaduste põhjal. Hoolimata üha suuremast huvist tehisintellekti kui uurimisteema vastu, napib endiselt uuringuid selle kasutamise kohta avalikus halduses. Samuti on suhteliselt vähe tõendusmaterjali selle kohta, millised on TI avalikus halduses rakendamise positiivsed ja negatiivsete tagajärjed. Kasutades uurimuslikku metodoloogilist lähenemist, püüab käesolev väitekiri neid lünki varasemates uuringutes täita, kaardistades erinevaid tehisintellekti määratlusi ja arusaamasid, uurides TI-i avalikus sektoris vastuvõtmist mõjutavaid tegureid, hinnates avaliku halduse võimekust tõhusalt tehisintellekti arendada ja rakendada ning analüüsides olemasolevaid kasutusjuhtumeid ja nende panust avaliku väärtuse loomisse. Töö empiiriline alus tuginev peamiselt TI kasutusjuhtumite kaardistamisele Euroopa Liidus, mis viidi läbi koostöös Euroopa Komisjoni tehisintellekti jälgimisrühmaga AI Watch.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Anu Masso (Tallinna Tehnikaülikool), professor dr.Ir. Joep Crompvoets (KU Leuven) ning Dr. Gianluca Misuraca (Madridi Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor dr. ing. Bram Klievink (Leideni Ülikool, Holland)
  • professor Albert Meijer (Utrechti Ülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...