Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudi doktorant Georgi Hrenov kaitseb 13. septembril 2023 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Conceptual Framework for Integrating Key Elements of a Safety Management System into Organisational Performance Management" ("Kontseptuaalne raamistik ohutuse juhtimissüsteemi põhielementide integreerimiseks organisatsiooni tulemusjuhtimisse"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-213 (Akadeemia tee 3). 

Vahetutes kriisides (olgu see tervishoiu, finants- või poliitiline kriis) peaks iga organisatsioon süstemaatiliselt jälgima üldist ärikeskkonda ja prognoosima võimalikke kahjusid, mida võib põhjustada töötajate ohtlik käitumine tööl, eriti väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEd). Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO, 2008) ja Euroopa Sotsiaalõiguste Samba (2017) kohaselt ei ole töötajate töötervishoid ja tööohutus (TTO) mitte ainult eelistus, vaid ka üks nende põhiõigusi. Käesoleva doktoritöö eesmärk on pakkuda uudseid teadmisi TTO juhtimisest tööandjate, töökeskkonnaspetsialistide ja töötajate esindajate (töökeskkonnavolinike) vaatenurgast ning organisatsioonilises kontekstis, keskendudes VKEdele. Uuring võimaldab teha ettepanekuid edukamaks jätkusuutlikuks TTO juhtimiseks suurendades omavahelist võtmeisikute koostööd, mis omakorda parandab ettevõtte ohutustaset ja tõhusust.
Käesoleva uuringu peamine panus seisneb uutel teadmistel abistavate tegurite ja takistuste kohta, millega erinevad tootmis-VKEd TTO juhtimisel kokku puutuvad, eriti, mis puudutab võtmeisikute vahelist koostööd. Uuringu käigus loodud kontseptuaalne raamistik hõlmab tööandjaid või omanik-juhte, töökeskkonnaspetsialiste ja töökeskkonnavolinikke TTO juhtimise ja selle süstemaatilise arendamisega seotud küsimustes. Selleks, et sidusrühmade seas järjepidevalt tõsta positiivset suhtumist TTOsse, on vaja ettevõtete tippjuhtkonna tugevat toetust. Tippjuhtkonna pühendumus TTOle on oluline ka töökeskkonnaspetsialistidele, et motiveerida töötajaid osalema tööohutuses ja järgima ohutusnõudeid, parandades seeläbi ohutuse taset. Juhtkonna 
toetuse arendamine, töötingimuste parandamiseks ressursside jagamine ja TTO küsimuste mõistmine võib oluliselt parandada nii töötajate heaolu kui ka organisatsiooni ohutuse tulemuslikkust.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: emeriitprofessor Piia Tint ja kaasprofessor Karin Reinhold (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Henrijs Kalkis (Pennsylvania Riiklik Ülikool, USA ning Läti Ülikool, Läti)
  • kaasprofessor Linda Rose (KTH Kuninglik Tehnoloogiainstituut, Rootsi)

Laeb infot...