Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudi doktorant Jaana Sepp kaitseb 9. detsembril 2021 algusega kell 13:30 oma doktoritööd "Safety Culture Framework for Nursing and Care Institutions" ("Ohutuskultuuri raamistik hooldusteenuseid pakkuvate asutuste näitel"). Kaitsmine toimub veebikeskkonna Zoom vahendusel.

Eakate õigus väärikale elule on ülemaailmselt olnud paljude viimaste poliitiliste muudatuste keskmes. Tänaseks on leitud, et nii tervishoiu- kui ka sotsiaalhoolekandesüsteem vajavad muudatusi ja uuenduslikke lähenemisviise. Sageli vajavad eakad korraga nii meditsiinilist tuge kui ka sotsiaalabiteenuseid ning seetõttu on koostöö tervishoiu- ja pikaajalise hooldusasutuse vahel vajalik, samas on leitud, et nimetatud asutustel esineb koostööraskusi.
Ohutuskultuur on võtmetegur, mis aitab tagada ohutu ja kvaliteetse teenuse. Organisatsiooni seisukohast lähtuvalt on oluline luua kultuur, mille tulemusel kõik liikmed on pühendunud ohutusele ning rakendatud on kõik ennetusmeetmed, mille kohaselt on tagatud töötajate ja residentide füüsiline ja psühholoogiline heaolu.
Uurimistöö eesmärk on luua holistiline tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste ohutuskultuuri raamistik, mis põhineb  potentsiaalsetel ohutust ennustavatel teguritel ning soodustab hooldustöötajate ning patsientide/klientide ohutust ja heaolu. 
Põhiline uurimisküsimus on: Kuidas tagada positiivne ohutuskultuur tervishoiu- ja hoolekandeasutustes?

 

Juhendajad: dotsent Marina Järvis ja dotsent Karin Reinhold (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • dotsent Eda Merisalu (Eesti Maaülikool)
  • professor Henrijs Kaļķis (Läti Ülikool)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...