Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Jaanus Hallik kaitseb 17. juunil 2022 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "On Design Principles and Calculation Methods Related to Air Leakages and Thermal Bridges in Well-insulated Building Envelopes" ("Õhulekete ja külmasildade mõju hindamise ja arvutamise põhimõtted hästi soojustatud piirdetarindite projekteerimisel"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-131 (Ehitajate tee 5) ja jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Piirdetarindite soojuskadude vähendamine energiatõhusates liginullenergiahoonetes eeldab piirdetarindi toimivuse hoolikat kavandamist. Paksema soojustuskihi ning suurenenud soojustakistuse tõttu suureneb õhulekete ja külmasildade olulisus tarindi kogusoojuskaos.
Käesoleva doktoritöö eesmärk on hinnata soojustusesiseste pragude ja külmasildade mõju arvestamisel praegu kasutusel olevate standardiseeritud meetodite adekvaatsust ning neid edasi arendada moel, mis võimaldaks hästi soojustatud piirdetarindite korral soojuskadude kiiret ja täpsemat analüüsi. 
Doktoritöös pakuti välja uudne meetod metallist fassaadikinnitite ja muude analoogsete väiksemate külmasildade punktsoojusläbivuse täpseks arvutamiseks kasutades kahemõõtmelist temperatuurivälja arvutusmeetodit.

Juhendaja on täisprofessor tenuuris Targo Kalamees (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Tore Kvande (Norra Teadus- ja Tehnikaülikool (NTNU), Norra)
  • professor Raimondas Bliūdžius (Kaunase Tehnikaülikool, Leedu)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...