Tallinna Tehnikaülikool

Tartu kolledžis kaitseb 17. detsembril 2020 algusega kell 16:00 eksternina Jane Raamets oma doktoritööd "Indoor Air Microbiological Quality in Reed-Bale and Straw-Bale Houses in Estonia" ("Siseõhu mikrobioloogiline kvaliteet Eesti roo- ja põhupakist elamutes"). Kaitsmine toimub veebikeskkonna Zoom vahendusel.

Antud töö eesmärgiks oli uurida Eesti roo- ja põhumajade sisekliimat ning seda mõjutavaid tegureid.
Töö raames koguti andmeid kaheksa maja magamistubadest nii ehitlusmaterjalil elutseva kui ka siseõhus leiduva mikroobikoosluse kohta. Nii sise – kui ka välisõhus olid leitud perekonnad sarnased (Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Alternaria).
Roopakkidest ehitatud majades oli mikroobikoosluse arvukus väiksem kui põhumajades. Kõikide uuritud magamistubade lõikes olid sarnased ka sisekliima näitajad (CO2, RH%, temperatuur), enim varieerus süsihappegaasi sisaldus. Piirete näitajad olid vastavuses toa sisekliima näitajatega.
Laboritingimustes uuriti erinevate looduslike viimistlusmaterjalide (savi- ja lubikrohv paberkrohv, looduslikud värvid) niiskustehnilisi omadusi. Leiti, et looduslike materjalide niiskustehnilised omadused erinevad oluliselt sõltuvalt krohvi koostisest. Savikrohvi niiskustehnilised omadused on väga head ning materjal on võimeline inhibeerima hallitusseente ja bakterite kasvu.
Pilliroost või põhust ehitatud maja on Eesti klimaatilistesse tingimustesse sobiv hoone, mis põhjaliku planeerimise, ehituseks sobiva materjali kasutamise ja kvaliteetse ehitustegevuse tulemusena on inimese tervisele sõbralik ja keskkonna mõistes kestlik eluase. 

Juhendajad: dotsent Aime Ruus, professor Lembit Nei ning emeriitprofessor Mari Ivask (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Henry A. Alegria (Lõuna-Florida Ülikool, USA)
  • Dr. Svetlana Maksimova (Valgevene Teaduste Akadeemia, Valgevene)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus
Kaitsmisega ühinemise soovist palun teada anda katrin.kangur@taltech.ee

Laeb infot...