Tallinna Tehnikaülikool

R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Kati Keel kaitseb 28. augustil 2023 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Europeanization and the Influence of the European Union’s Economic and Fiscal Policy Reforms on National Budgetary Processes" ("Euroopastumine ning Euroopa Liidu majandus- ja fiskaalpoliitika reformide mõju riikide eelarveprotsessidele"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-426 (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Käesoleva doktoritöö eesmärk on olemasolevatele euroopastumise teadmistele tuginedes selgitada ja paremini mõista ELi erinevate fiskaal- ja majanduspoliitiliste meetmete mõju liikmesriikide eelarveprotsessidele. Doktoritöö püüab seatud eesmärki saavutada juhtumiuuringute kaudu, keskendudes piiratud arvule liikmesriikidele (Eesti, Portugal, Soome ja Austria).
Peamine analüüsi suunav uurimisküsimus on: kuidas on ELi majandus- ja fiskaaljuhtimise reformid aastatel 2011–2013 mõjutanud liikmesriikide eelarveprotsesse ning kuidas neid riigipõhiseid mõjusid selgitada. 
Analüüs näitas, et ELi tasandi reformide tõttu on eelarveprotsessid kõigis uuritud riikides mõnevõrra siiski muutunud või mõjutatud. Kuid konkreetne mõju on riigiti erinev ja ei ole selge, kas ELi tasandi reformid on alati toonud kaasa riikide eelarveprotsessides soovitud muutused. Kuigi euroopastumise kirjandus annab hea lähtepunkti erinevate siseriiklike mõjude tuvastamiseks eelarveprotsessides, näitasid tulemused siiski pigem seda, et ükski institutsionaalne suund ei olnud eraldiseisvalt piisav selleks, et selgitada kõiki ELi tasandi majandus- ja fiskaalpoliitikate mõjusid. Pigem vajab EL reeglite mõjude analüüs riikide eelarveprotsessidele paljuski siiski juhtumipõhist süvaanalüüsi, mis võtaks põhjalikult arvesse reforme ümbritsevat spetsiifilist konteksti ja uuriks samaaegselt erinevate institutsionaalsete uurimissuundade vaatenurki.

Juhendaja täisprofessor tenuuris Ringa Raudla (Tallinna Tehnikaülikool)

Opoendid:

  • professor Aneta Spendzharova (Maastrichti Ülikool, Holland)
  • professor Francesco Nicoli (Genti Ülikool, Belgia; Torino Polütehniline Ülikool, Itaalia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Kui soovite osaleda Zoom’i vahendusel, siis palun kirjutage ringa.raudla@taltech.ee

Laeb infot...