Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Maarja Olesk kaitseb 16. septembril 2020 algusega kell 15:00 0ma doktoritööd "Challenges of Collaborative Digital Government: e-Participation, Open Government Data and Cross-Border Interoperability" ("Koostööl põhineva digitaalse valitsemise keerukus: e-osaluse, avaandmete ja piiriülese koosvõime näited"). Kaitsmine toimub veebikeskkonna Zoom vahendusel.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning uute avaliku halduse paradigmade areng on tekitanud ootusi, justkui muudaksid uued tehnoloogiad avalike teenuste loome ja poliitikakujundamise kuidagi loomupäraselt koostööpõhisemaks ja avatumaks avaliku sektori väliste osapoolte panusele. Empiirilised uuringud näitavad aga, et riigivalitsemise uuendused ja uut laadi suhete kujunemine avaliku halduse osapoolte vahel on toimunud
loodetust aeglasemalt. Selle doktoritöö eesmärk on uurida ja selgitada erinevust nende ootuste ja empiirilise tegelikkuse vahel. Kuna digitaalse valitsemise teaduskirjandus on seni huvitunud rohkem IKT kasutamise potentsiaalist avalikus halduses kui selle tegelikest tulemustest, panustab töö digitaalse valitsemise vähem levinud uurimissuunda, mis vaatleb uuenduslike digitaalse valitsemise algatuste elluviimise
empiirilisi raskusi ja takistusi. 
Töö pakub uusi empiirilisi ja teoreetilisi teadmisi digitaalsetel tehnoloogiatel põhineva innovatsiooni kohta riigivalitsemises. 

Juhendajad kaasatud professor Tarmo Kalvet ja professor Robert Krimmer (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Dr. Ines Mergel (Konstanzi Ülikool, Saksamaa)
  • professor Dr. Ir. Marijn Janssen (Delft´i Tehnikaülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.
Kaitsmisega ühinemise soovist palun teada anda/registreerida: ringa.raudla@taltech.ee 

Laeb infot...