Tallinna Tehnikaülikool

Füüsikaliste loodusteaduste õppekava doktorant Matt Rammo kaitseb 27. juunil 2023 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Two-photon Spectroscopy as a New Quantitative Protonation Probe" ("Kahefotoonne neeldumisspektroskoopia kui uus kvantitatiivne protoneerimise sond"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-303 (Ehitajate tee 5). Doktoritöö on valminud koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (KBFI). 

Kahefotoonses neeldumisspektroskoopias on toimunud pidev areng, hõlmates nii mõõtmistehnikaid, aparatuuri kui ka tulemuste tõlgendamise ja mõistmise võimekust. Nüüdseks on jõutud tasemele, kus selles, kiiresti arenevas valdkonnas ei tehta ainult fundamentaalset teadustööd -kahefotoonsel neeldumisel põhinevaid praktilisi rakendusi kasutatakse igapäevaselt näiteks elusrakkude mikroskoopias, meditsiinilistes rakendustes, nagu fototeraapia, ning isegi kaubanduslikes 3D-printerites.
Käesolevas väitekirjas kasutatakse mõõtmisteks kauaaegse arendustöö tulemusena KBFI mittelineaarse optika laboris valminud femtosekund laseril põhinevat kahefotoonse neeldumise (2PA) spektromeetrit, mis registreerib kahefotoonse neeldumise poolt 
indutseeritud fluorestsentsi. Mõõtmistulemuste kalibreerimisel lähtutakse laboris eelnevalt suure täpsusega mõõdetud 2PA referentsstandarditest. Väitekirjas käsitletakse kahte hiljuti sünteesitud molekulide rühma. Seejuures on uurimistöö fookuses 
protoneerumisest põhjustatud muutused kahefotoonsetes neeldumisspektrites.

Juhendajad: juhtivteadur Aleksander Rebane (KBFI) ning teadur Charles William Stark (KBFI)

Oponendid:

  • professor Joanna Olesiak-Banska (Wrocławi Tehnikaülikool, Poola)
  • professor Tõnu Pullerits (Lundi Ülikool, Rootsi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...