Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudi doktorant Merle Küttim kaitseb 23. septembril 2020 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "International University-Industry Knowledge Transfer" ("Rahvusvaheline ülikooli ja ettevõtete vaheline teadmussiire"). Kaitsmine toimub veebikeskkonna Zoom vahendusel.

Doktoritöö uurimisprobleem tuleneb asjaolust, et teadmussiire, mis toimub üle institutsionaalsete piiride nagu riigid ja sektorid, hõlmab erineva institutsionaalse loogika ja kapitaliga osapooli. See toob kaasa kulud, mis on seotud nii uuele infole juurdepääsu kui ka selle kasutamisega. Teadmusele ligipääsemise ja selle ’tõlkimisega’ seotud kulud ei tulene ainult institutsionaalsetest teguritest, vaid ka vaiketeadmuse (tacit knowledge) olemasolust, mis ei ole kirjapandud ja raskendab seetõttu ülikoolidel teadmusele rakendusvõimaluste leidmist ja tekitab ettevõtetele kulusid selle kasutamisel. 
Doktoritöö eesmärgiks on analüüsida, kuidas erinevatel organisatsiooni väljadelt tegutsevad osapooled rahvusvahelist koostööd teevad ning mis on selle tagajärjed. 
Doktoritöö juhtimisalane ja praktiline panus seisnes selles, et doktoritöös rõhutati teadmussiirde laiemat iseloomu kui turupõhised suhted, mida juhib ülikooli tehnoloogiasiirde keskus. Teadmussiire vajab ka teiste osapoolte panust nagu teadlased ja teadmust kasutavad ettevõtted, seda eriti väikemate ülikoolide puhul. Selleks on vajalik teadlaste ettevõtlusega seotud teadmiste ja oskuste arendamine. Ja võrgustiku loomine ettevõtetega, et kaasata neid ülikoolis loodud tehnoloogiate kommertsialiseerimise potentsiaali hindamisse. Lisaks, kuigi suur osa teadmussiirdest toimub suurte vahemaade tagant, aitab (ajutine) geograafiline lähedus sellele kaasa. Väikeriigi kontekstis on vähese T&A tegevuse kogemusega ettevõtetel piiratud võimalused rahvusvaheliste teadmusvõrgustikega liitumiseks ning partnerlus kohalike ülikoolidega on üks võimalik lahendus. 

Juhendajad: vanemteadur Urve Venesaar (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Christos Kalantaridis (London Metropolitani Ülikool).

Oponendid:

  • professor Einar Agur Rasmussen (Nord University Business School, Norra)
  • professor Urmas Varblane (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.
Kaitsmisega ühinemise soovist palun teada anda/registreerida: sirje.soop@taltech.ee 

Laeb infot...