Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant Nicolas Reigl kaitseb 2. detsembril 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Essays on Applied Macroeconomics, Banking and Financial Stability" ("Esseed rakenduslikust makroökonoomikast, pangandusest ja finantsstabiilsusest"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-413 (Akadeemia tee 3).

Doktoritöö sisaldab uurimusi majandustsüklite, finantstsüklite, pangandussektori kontsentratsiooni ja finantsstabiilsuse vallast. Doktoritöö eesmärgiks on laiendada teadmisi sellest, millised tegurid määravad makromajanduslikke arenguid, ning analüüsida, mil viisil on seotud pangandusturu struktuur, finantsstabiilsus ja finantstsüklid.
Doktoritöö koosneb viiest empiirilisest uurimusest: (1) „Eesti inflatsioonimäära prognoosimine faktormudelite abil”; (2) “Mürašokid ja äritsükli dünaamika kolmes Euroopa suures majanduses“; (3) “Alternatiivsed võimalused krediidilõhe mõõtmiseks ja vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude määramiseks”; (4) “Pangandussektori kontsentratsioon, konkurents ja finantsstabiilsus: Balti riikides“ ning (5) “Laenutegevuse päritsüklilisuse areng ja riikidevahelised erinevused Kesk- ja Ida-Euroopas”.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Karsten Staehr (Tallinna Tehnikaülikool) ja kaasprofessor Lenno Uusküla (Tartu Ülikool, Eesti Pank)

Oponendid:

  • professor Jesús Crespo Cuaresma (Viini Majandus- ja Äriülikool, Austria)
  • kaasprofessor Povilas Lastauskas (Londoni Queen Mary Ülikool, Suurbritannia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...