Tallinna Tehnikaülikool

Energiatehnoloogia instituudi doktorant Parsa Mozaffari kaitseb 25. oktoobril 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Phase Equilibria of Complex Mixture in the Context of Unconventional Fuel Resources" ("Komplekssete segude faaside tasakaalud mittekonventsionaalsete energiaallikate tehnoloogiates"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-408 (Ehitajate tee 5).

Käesoleva doktoritöö eesmärgiks oli luua kukersiitse põlevkiviõli omaduste kohta täiendav andmestik ning nende andmete abil pakkuda välja mudelid, mida saaks kasutada seda tüüpi õlide omaduste hindamiseks. Mudelid loodi kas varem nafta jaoks välja töötatud korrelatsioonide põhjal või töötati välja olekuvõrrandid kukersiitse põlevkiviõli modelleerimiseks.
Mudelite koostamiseks uuriti nii laia keemispiiriga bensiinifraktsioonist destilleerimise teel saadud kitsaste keemispiiridega bensiinifraktsioone kui ka mitmeid pürolüüsiõlides esinevaid ühendeid. 
Töö tulemusena jõuti järeldusele, et nafta kergete fraktsioonide jaoks välja töötatud aururõhkude hindamiseks kasutatav korrelatsioon sobivad ka põlevkiviõlist saadud bensiinifraktsiooni aururõhkude hindamiseks. Lisaks, käesolevas töös väljatöötatud mudelit kukersiitsele põlevkiviõlile saab kasutada selleks, et mõistliku täpsusega arvutada põlevkiviõli omadusi üldiselt.

Juhendajad: vanemteadur Oliver Järvik ning teadur Zachariah Steven Baird (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Omar S. Al-Ayed (Al-Balqa Rakenduskõrgkool, Jordaanias)
  • Dr. Indrek Aarna (Viru Keemia Grupp, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...