Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant Raul Ruubel kaitseb 23. novembril 2020 algusega kell 16:00 oma doktoritööd "Working Schedules and Efficient Time-Use in R&D Work" ("Tööajakorraldus ning efektiivne ajakasutus teadus- ja arendustegevuses"). Kaitsmine toimub Microsoft Teams keskkonnas

Doktoritöö põhineb kolmel avaldatud empiirilisel artiklil, mis uurivad erinevusi teadusja arendustegevuse valdkonna töötajate päevaste ja nädalaste töögraafikute eelistustes, erinevusi nende tegelike, lepinguliste ja soovitud töögraafikute vahel ning seda, mis laadi töötajad on suurema tõenäosusega rahul paindliku ja millised fikseeritud tööaegadega ning mis mõjutab muid töö autonoomsuse ajalisi aspekte. Doktoritöö panus seisneb uudsetes empiirilistes tulemustes ülaltoodud uurimusküsimustes, kasutades andmetena pilootküsitlusuuringut, mis katab Eesti teadus- ja arendustegevuse valdkonna loovaid töötajaid ning võimaldab siduda tööaja kasutuse, töökorralduse, majandusliku, tervise ja unega seotud unikaalse informatsiooni. Lisaks aitab artiklite ning doktoritöö tausta ja tulemuste arutelu lahti mõtestada teadus- ja arendustegevuse töötajate töögraafikute ja ettevõtete finantstulemuste ning majandusliku efektiivsuse vahelisi seoseid.
Doktoritöö tulemused võivad olla kasulikud nii tööandjatele kui ka regulatsioonide kujundajatele töökorralduse kavandamisel ning võivad luua ka ettevõtetele võimalusi finantstulemuste parandamiseks läbi tootlikkuse kasvu või kulude vähenduse ning seeläbi toetada laiemat majandusarengut. 

Juhendajad professor Aaro Hazak ja professor Kadri Männasoo (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Michael C. Burda ( Berliini Humboldti Ülikool, Saksamaa)
  • dotsent Michiru Nagatsu (Helsingi Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...