Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Sander Varbla kaitseb 5. septembril 2023 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Iterative Refinement and Accuracy Validation of Marine Geoid Models" ("Meregeoidi mudelite iteratiivne täpsustamine ja täpsuse valideerimine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumiss NRG-226 (Ehitajate tee 5).

Kaasaegsed inseneeria, navigatsiooni- ja teadusrakendused vajavad meregeoidi täpselt kirjeldavaid mudeleid. Kuigi olemasolevad (kvaasi)geoidi modelleerimise teooria ning meetodid võimaldavad kõrgtäpsete mudelite arvutamist, on üheks olulisimaks takistuseks oodatava täpsuse saavutamisel merealadel gravimeetriliste andmete vähesus ning ebatäpsus. Seetõttu võib eeldada, et meregeoidi mudelite vead ulatuvad kuni mõne detsimeetri suurusjärku gravitatsioonisignaali spektri lühilainepikkuste osas. Kuna aga (kvaasi)geoidi modelleerimise täpsuse valideerimiseks tavapäraselt 
kasutatavaid GNSS-nivelleerimise kontrollpunkte merele rajada ei saa, siis on meregeoidi modelleerimisel saavutatavad täpsushinnangud reeglina oletuslikud. Eelmainitust tulenevalt on käesoleva väitekirja eesmärkideks uurida, mis moodi oleks võimalik parendada meregeoidi mudelite täpsust, ning kuidas arvutatud mudelitele täpsushinnanguid määrata. Eesmärkide täitmiseks käsitleb töö gravimeetrilist kvaasigeoidi modelleerimist, realistliku dünaamilise meretopograafia arvutamist, laevapõhiseid GNSS ja aerolaserskaneerimise mõõdistusi, ning gravimeetriliste ja geomeetriliste andmete iteratiivset kombineerimist.
Üheks väitekirja olulisimaks osaks oli gravimeetrilise kõrgresolutsioonilise kvaasigeoidi mudeli GQM2022 arvutamine terve Läänemere regiooni kohta. 

Juhendaja täisprofessor tenuuris Artu Ellmann (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Riccardo Barzaghi (Milano Polütehniline Ülikool, Itaalia)
  • professor Cornelis Slobbe (Delfti Tehnikaülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...