Tallinna Tehnikaülikool

Energiatehnoloogia instituudi doktorant Sepehr Mozaffari kaitseb 25. oktoobril 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Effect of Different Sweep Gases on Sulfur Behavior during Pyrolysis of Kukersite Oil Shale" ("Pürolüüsikeskkonna mõju väävli käitumisele kukersiitse põlevkivi pürolüüsil"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-408 (Ehitajate tee 5).

Uute tehnoloogiate kasutusele võtmine ja arendamine põlevkivitööstuses on muutnud Eesti juhtivaks põlevkivi väärindavaks ja kasutavaks riigiks maailmas. Praegu on Eestis põlevkivi peamiseks väärindamise viisiks tema pürolüüs temperatuuridel ligi 500 °C.
Üldiselt on põlevkivi pürolüüsi lämmastiku ja/või auru keskkonnas erinevates protsessitingimustes paljude teadlaste poolt laialdaselt uuritud. Uuringuid põlevkivi pürolüüsi kohta CO2 keskkonnas on aga vähe. Käesolevas töös uuriti kukersiitse põlevkivi pürolüüsi laboratoorses Fischeri retordis N2, N2/aur, CO2 ja CO2/aur atmosfäärides. Saadud pürolüüsisaaduste analüüsimiseks kasutati erinevaid tehnikaid ja analüütilisi meetodeid, nagu diferentsiaalne skaneeriv kalorimeetria, gaasikromatograafia, Fourier teisendusega infrapunaspektroskoopia, termogravimeetriline analüüs koos massispektromeetriaga jne. Põhjalikult uuriti eelnimetatud gaasikeskkondade mõju pürolüüsil saadavale põlevkiviõlile ja pürolüüsigaasile. Samuti analüüsiti gaasikeskkondade mõju väävli eraldumisele ja jaotumisele pürolüüsiproduktides. Sellise analüüsi läbiviimine on vajalik põlevkivi pürolüüsiprotsessi sügavamaks mõistmiseks, et hinnata erinevate keskkondade rakendamise mõju pürolüüsisaaduste koostisele.

Juhendajad: vanemteadur Oliver Järvik ning teadur Zachariah Steven Baird (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Omar S. Al-Ayed (Al-Balqa Rakenduskõrgkool, Jordaanias)
  • Dr. Indrek Aarna (Viru Keemia Grupp, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...