Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Tatsiana Nikonovich kaitseb 6. veebruaril 2024 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Mechanochemical C–N Bond-Forming Reactions and Their Application in Pharmaceutical Synthesis" ("Mehhanokeemilised C‒N sidemete tekkereaktsioonid ja nende rakendamine ravimite toimeainete sünteesil"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Mehhanokeemiline orgaaniline süntees on kiirelt kasvav valdkond, sest omab potentsiaali suunata keemiatööstust jätkusuutlikumaks. Fookus on suunatud sünteesimeetodite valiku suurendamisele olulistes rakendusvaldkondades nagu ravimite süntees. Süsinik-lämmastik ehk C–N sidemete tekkereaktsioonid on vajalikud väga paljude ravimite toimeainete sünteesil. Tuleb märkida, et lämmastiku alküleerimis- ja arüleerimisrektsioonid moodustavad ravimite sünteesil umbes 80% kõigist sellistest heteroaatomitega toimuvatest reaktsioonidest. Seepärast oli käesoleva doktoritöö peamine eesmärk uute mehhanokeemiliste C–N sidemete moodustumise reaktsioonide välja töötamine ning nende reaktsioonide rakendamine ravimite toimeainete sünteesiks.
Doktoritöö raames väljatöötatud meetodite keskkonnasõbralikkust hinnati rohekeemia mõõdikute abil ning nende võrdlus traditsiooniliste lahusti-põhiste meetoditega näitas, et mehhanokeemilised meetodid tekitavad vähem jäätmeid ja on parema ohutusprofiiliga. Seega antud töö annab tõuke peenkeemiatööstuse ja eriti just ravimitööstuse jätkusuutlikumaks muutmiseks.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Riina Aav ning vanemteadur Dzmitry Kananovich (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Carsten Bolm (RWTH Aacheni Ülikool, Saksamaa)
  • professor Lauri Vares (Tartu Ülikool, Eesti)

Laeb infot...