Tallinna Tehnikaülikool

R.Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Teele Tõnismann kaitseb 13. juunil 2022 algusega kell 10:30 om doktoritööd "Research Funding Reforms in the Baltic States: Institutional Heritage, Internationalisation and Competition from 1988 to mid-2010s" ("Teadusrahastuse reformid Balti riikides: institutsionaalne pärand, rahvusvahelistumine ja konkurents perioodil 1988 kuni 2010-ndate keskpaik"). Doktoritöö on valminud ühisjuhendamise lepingu raames koostöös Toulouse´i Ülikooliga. Kaitsmine toimub Toulouse´i Ülikoolis ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Mitmete riikide valitsused on viimastel aastakümnetel teinud oma teaduspoliitikates jõupingutusi, et siduda omavahel ressursside eraldamine ja rahvusvaheline teaduslik tipptase, mille eesmärgiks on edendada teadustööde tulemuslikkust ning sellega ka majanduslikku ja ühiskondlikku arengut. Võttes aluseks Balti riikide teadusrahastuse poliitikate reformid alates 1988. aastast kuni peale 2010. aastate keskpaigani, on käesoleva väitekirja eesmärk uurida konkurentsinormide kehtestamist postkommunistlike muutuste protsessis ja nende mõju praktikatele. Töö keskendub sotsiaal- ja humanitaarteaduste (edaspidi SSH) distsipliinidele. Täpsemalt on selle töö eesmärgiks uurida, mil määral on konkurentsi juurutamine teadusrahastamise poliitikatesse seotud rahvusvahelistumise ja europaniseerumisega.

Juhendajad: professor Rainer Kattel (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Cécile Crespy (Toulouse´i Ülikool)

Oponendid:

  • professor Antoine Roger (Bordeaux´ Poliitikauuringute Instituut, Prantsusmaa)
  • professor Gaële Goastellec (Lausanne´i Ülikool, Šveits)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...