Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Tobias Häring kaitseb 8. juunil 2022 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Research and Development of Energy Storage Control Strategies for Residential Area Microgrids" ("Energiasalvestite juhtimisstrateegiate uurimine ja arendamine elamupiirkondade mikrovõrkudele"). Doktoritöö on valminud koostöös Kempteni Kõrgkooliga. Kaitsmine on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Seoses kliimamuutustega on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine järjest olulisem, milleks on sõlmitud mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi lepinguid, sh Euroopa roheline kokkulepe. Lepingutes sätestatud eesmärkide saavutamiseks tuleb suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu, vähendades samaaegselt sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest. Seda üleminekut toetavad nutikad mikrovõrgud, kus on võimalik juhuslikku taastuvenergia tootmist ja tarbimist tasakaalustada nutikate juhtimise strateegiate ja salvestussüsteemidega. Selliste mikrovõrkude puhul vajavad täiendavat uurimist hübriid-energiasalvestussüsteemide juhtimine sh kodumasinate kui toetavate soojussalvestite juhtimisvõimalused. Samuti mikrovõrkude vaates olulisel koha kasutajamugavuse hindamine, eriti saartalitluse puhul.
Käesoleva töö eesmärk on uurida ja arendada täiustatud objektide mudeleid ja hübriid-energiasalvestite juhtimisstrateegiaid, et parandada elamupiirkondade mikrovõrkude varustuskindlust ja kulutõhusust. Lisaks analüüsitakse investeeringutasuvust ning lõppkasutaja privaatsus- ja mugavusnõudeid, et tõsta sotsiaalse heakskiidu taset ja anda soovitusi tulevaste mikrovõrkude arendamiseks.
Doktoritöös käsitletud tehniliste lahenduste, sotsiaalsete mõjude ja tasuvuse analüüsi baasil on loodud mikrovõrkude kavandamiseks ja soovituste andmiseks tööriist ehk otsustuspuu, mis lihtsustab mikrovõrkude planeerijate ja projekteerijate tööd. Väljatöötatud lahendused võimaldavad parandada taastuvenergiaallikate ja hübriid-energiasalvestuslahendustega mikrovõrkude varustuskindlust, tasuvust ning tagada sotsiaalne heakskiit tulevaste mikrovõrkude arendamisel.

Juhendajad: kaasprofessor Argo Rosin (Tallinna Tehnikaülikool) ning Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Helmuth Biechl (Kempteni Kõrgkool)

Oponendid:

  • professor Ilya Galkin (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • professor Mehdi Savaghebi (Lõuna-Taani Ülikool)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...