Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Toivo Varjas kaitseb 15. detsembril 2021 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Research and Development of Measurement Solution and Methodology for Assessment of Light Reflection from Surfaces" ("Mõõtelahenduse ja -metoodika uurimine ning arendamine pindadelt valguse peegeldumise hindamiseks"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-515 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Tänavavalgustuse kvaliteedist oleneb suurel määral liiklusohutuse tase ja elukeskkonna turvalisus hämara ja pimeda ajal. Nüüdisaja tänavavalgustuses kasutatavate uudsete leedvalgusallikate ja teekatendite omadused on oma kiire arenguga tekitanud olukorra, kus valgustuse mõõtemeetodid ja -vahendid on oma võimaluste ja täpsuse osas ajale jalgu jäänud. Kahjuks kehtib sama ka vastavate normdokumentide kohta. Seega tekkis teadusuuringute käigus vajadus välja töötada uus mõõtemeetod, mis suurendaks mõõtmise universaalsust, vähendaks oluliselt mõõtetööde mahtu ja tagaks oluliselt suurema mõõtetäpsuse, välistades ilma- ja keskkonnaolude ning kõrvalise häiriva valguse mõju.
Doktoritöö raames on loodud uuenduslik mõõtetehniline lahendus ja selle kasutamiseks välja töötatud mõõtemetoodika, mis võimaldab praktikas täpsemalt ning tunduvalt lihtsamini (seega ka kiiremini) hinnata inimesele tajutavat valgustust skotoopilises ja mesopilises keskkonnas, mis erineb oluliselt päevasest nägemise oludest. Leiutisena väljatöötatud mõõteseadet saab kasutada erinevate teekatendite pinnalt valguse peegeldust iseloomustavate suuruste, nagu sõidutee katendi pinna heleduse, heledusteguri, taandatud heledusteguri, värvsustemperatuuri, värvsuskoordinaatide, 
spektripõhiseks mõõtmiseks ja hindamiseks. Väitekirjas kirjeldatud ja analüüsitud uuenduslik mõõtemetoodika ja mõõtevahend võimaldab võrreldes olemasolevate mõõtelahendustega suuremat mõõtetäpsust.

Juhendaja kaasprofessor tenuuris Argo Rosin (Tallinna Tehnikaülikool).

Oponendid:

  • kaasprofessor Petri Olavi Kärhä (Aalto Ülikool, Soome) 
  • kaasprofessor Anna Mutule, Dr.sc.ing. (Riia Tehnikaülikool, Läti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 986 7922 0866
Passcode: 918639

Laeb infot...