Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Vahidreza Jahanmard kaitseb 2. veebruaril 2024 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Developments Towards Deriving Realistic Dynamic Topography by Synergizing High-Resolution Geoid with Sea Level Data" ("Merepinna realistliku dünaamilise topograafia saavutamine täppisgeoidi ja meretaseme andmete kooskasutamisel"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel. 

Kõrge ruumilise ja ajalise lahutatavuse tõttu on hüdrodünaamilised mudelid üks olulisi meretaseme andmestikke, kuid neile on paraku ka omane vertikaaldaatumi süstemaatiline nihe ja modelleerimisvead. Käeolevas uurimistöös kasutatakse kahte HDM-i parendamise metoodikat. Esimene meetod tuvastab ja elimineerib HDM-i nihkeväärtused tegeliku merepinna suhtes. Selleks kasutatakse veemõõdujaamade võrku, mille mõõtmistulemuste lähtepinnaks on ühtne geoidimudel. Veemõõdujaamade andmeid rannikul võrreldakse algse HDM väärtustega, misjärel tuvastatud nihe elimineeritakse erinevate interpoleerimismeetodite (nt lineaarne, õhukese plaadi splaini regressioon ja kaalutud pöördkaugus) abil. Teine meetod kasutab süvaõppe mudelit, mis on treenitud leidma veemõõdujaamade asukohtades vastastikuseid seoseid ruumilis-ajaliste sisendmuutujate ja HDM-i modelleerimisvigade vahel. HDM-i modelleerimisvigade parandamise järgselt on võimalik HDM-i täiustusi tõestada satelliitaltimeetria avamere mõõtmisandmetega. Mõlemat meetodit rakendati Läänemere piirkonnas.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Artu Ellmann ja teadur Nicole Camille Delpeche-Ellmann (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Maaria Nordman (Aalto Ülikool, Soome)
  • teadur Tomas Torsvik (Bergeni Ülikool, Norra)

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teamsis

Laeb infot...