Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Vallo Kõrgmaa kaitseb 15. detsembril 2020 algusega kell 17:00 oma doktoritööd "Factors Affecting Performance of Municipal Wastewater Treatment Plants" ("Olmereoveepuhastite tõhusust mõjutavad tegurid"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom.

Reoveepuhastite tõhusus sõltub mitmetest tehnilistest, mittetehnilistest ning inimlikest faktoritest. Aastatel 2014–2018 uuriti kokku 246 asulareoveepuhastit, mida hinnati uudse tõhususe ning komplekssuse hindamise metoodikaga. Meetod võimaldab samadel alustel hinnata erinevaid puhastustehnoloogiaid ning analüüsib reovee omadusi, süsteemi komplekssust, käitamispraktikaid ning võrdleb protsessi reaalseid parameetreid projekteeritud väärtuste suhtes. Komplekssus ja tõhusus on uued universaalsed tööriistad, mida rakendati erinevate koormuste ning tehnoloogiliste lahenduste hindamiseks.
Uuringu tulemusena selgus, et reoveepuhastite tõhusust ning heitvee kvaliteeti mõjutavad eelkõige reovee omadused, puhasti komplekssus ning käitamispraktikad. Tõhususe ning komplekssuse vahel tuvastati positiivne korrelatsioon – suurema komplekssusega puhastid olid tõhusamad. See näitab, et kui võtta protsessi juhtimisel kasutusele automaatika ning suurema keerukusastmega seadmed, on võimalik ennetada mitmeid protsessi seisakuid ning parandada kogu puhasti tööd.

Juhendajad: professor Karin Pachel ja professor Arvo Iital (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Mait Kriipsalu (Eesti Maaülikool)

Oponendid:

  • emeriitprofessor David Jenkins (California Ülikool, USA)
  • Hon.-Prof. Dr.-Ing. Peter Hartwig (Bremeni Rakendusteaduste Ülikool, Saksamaa)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...