Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool on teadusülikool, kus teadus, õpe, innovatsioon ning ühiskonda panustamine on võrdselt väärtustatud, tasakaalustatud ja seotud. Ülikooli väljapaistvate teadlaste ja noorteadlaste kõrgetasemelise teadustegevuse, ühiskondliku aktiivsuse ja teaduse arengusse ning teadus- ja arendustegevusse (TA) panustamise esiletoomiseks ja väärtustamiseks kuulutas teadusprorektor välja 2021.aasta parima noorteadlase, teadlase ja teadusartiklite konkursid.

Nimetatud konkursside tingimused leiab Tunnustamise ja sümboolika eeskirjast. Ettepanekute ja materjalide esitamise ning korralduse tähtajad on järgmised: 

17. jaanuar 2022 - aasta noorteadlase konkursil saavad osaleda doktorikraadi või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni omavad ülikooli akadeemilised töötajad, kelle vanus 31.12.2021 seisuga on 35 aastat või alla selle. Konkursil osalemiseks tuleb teadusosakonnale esitada:

 • motiveeritud esildis;
 • lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel.
 • kandidaadi CV, mis peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) avalikus portaalis.

Aasta noorteadlase kandidaadi võivad seada üles noorteadlane ise, tema doktoritöö juhendaja, struktuuriüksuse juht või vähemalt kaks Tehnikaülikooli liikmeskonna esindajat ühisavaldusega. Aasta noorteadlase valib ülikooli senati teaduskomisjon, lähtudes järgmistest kriteeriumitest (§11): 

 • aktiivne lülitumine teadustegevusse, sh TA projektide juhtimine; publitseerimine; esinemine erialastel teadusfoorumitel; doktorandi/doktorantide juhendamine; õpilaste/üliõpilaste kaasamine TA-sse; teaduspreemiad ja –tunnustused; osalemine teadusorganisatoorses tegevuses.

17. jaanuar 2022 - aasta teadlase konkursil osalemiseks tuleb teadusosakonnale esitada:

 • motiveeritud esildis;
 • lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel.
 • kandidaadi CV, mis peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) avalikus portaalis.

Aasta teadlase kandidaat peab olema silmapaistev teadlane oma valdkonnas, kelle uurimistulemused on leidnud laialdast tunnustust. Kandidaadi võivad üles seada kandidaat ise, tema struktuuriüksuse juht või vähemalt kaks Tallinna Tehnikaülikooli liikmeskonna esindajat ühisavaldusega. Aasta teadlase valib ülikooli senati teaduskomisjon, arvestatakse kandidaadi T&A tulemuslikkust eelkõige viimasel aastal, kuid ka tagasiulatuvalt kuni 3 aastat lähtudes järgmistest kriteeriumitest (§12):

 • TA projektide juhtimine; publitseerimine kõrgetasemelistes teadusajakirjades ja –kogumikes; esinemine erialastel teadusfoorumitel; leiutustegevus; teadustulemuste juurutamine; tulemuslik doktoritööde juhendamine; õpilaste/üliõpilaste kaasamine TA tegevusse; teaduspreemiad ja –tunnustused; teadustulemuste populariseerimine; osalemine teadusorganisatoorses tegevuses.

12.jaanuar 2022 - aasta teadusartikli konkurss kuulutatakse välja kolmes teadusvaldkonnas:

 • tehnika ja tehnoloogia;
 • loodus-, täppis- ja terviseteadused;
 • sotsiaal- ja humanitaarteadused.

Teaduskondade nõukogud esitavad konkursile oma liikmeskonna teadusartikleid, iga teadusvaldkonna kohta võib teaduskond esitada maksimaalselt 2 teadusartiklit; tehnika ja tehnoloogia teadusvaldkonnas valitakse kaks aasta teadusartiklit, teistes teadusvaldkondades üks. Esitatav teadusartikkel peab olema ilmunud 2020. ja/või 2021. aastal ja vähemalt üks artikli autor peab olema ülikooli töötaja või üliõpilane.

12. jaanuar 2022 – konkursil osalemiseks tuleb teadusosakonnale järgmised materjalid:  

 • väljavõte teaduskonna nõukogu protokollist, milles on toodud teadusartikli terviklik bibliograafiline kirje sh on esile toodud ülikooliga seotud autor(id);
 • artiklite aktiivsed DOI koodide lingid, teadusvaldkond ja ülikoolisisene teadusprojekti registreerimisnumber, mille tulemustele põhinedes teadusartikkel on kirjutatud;
 • teadusartikli konkursile esitamise põhjendus;
 • teadusartikli täistekst pdf;
 • soovi korral lisamaterjalid. 

Aasta teadusartiklite hindamiseks moodustab teadusprorektor dekaanide ettepanekul valdkondlikud ekspertkomisjonid, kes lähtuvad pingeridade koostamisel järgmistest kriteeriumitest (§13):

 • teadusartiklis publitseeritu uuenduslikkus teoreetilises või rakenduslikus käsitluses; teadusväljaande tase, kus artikkel publitseeriti; konverentsi tase, kus ettekanne tehti; artiklis publitseeritud tulemuste seotus ülikoolis täidetava teadusteema, -projekti või -lepinguga.

Tehnikaülikooli aasta parima teadlase, noorteadlase ja teadusartiklid valitake senati teaduskomisjoni istungil 3.veebruaril 2022. Konkursside tulemused kinnitab rektor ning parimatele avaldatakse tunnustust Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul koosolekul.


Materjalid konkurssidel osalemiseks palume esitada teadusosakonda:  Ülle Vaht, tel 620 3626, e-post ulle.vaht@taltech.ee

Korraldus

Tunnustamise ja sümboolika eeskiri  

Laeb infot...