Tallinna Tehnikaülikool

Kliimamuutuste eesliinil oleva Arktika tulevik on piirkonna riikide ja rahvusvahelise kogukonna ühine vastutus. Piirkonna lähiriigina soovib Eesti anda oma panuse Arktika kestliku arengu tagamisse ja selleks on Eestil parimad võimalused rahvusvahelise teaduskoostöö kaudu. Eesti tugevuseks on varasemal teadustööl põhinev võimekus pakkuda lahendusi regiooni kestliku keskkonna ja inimeste heaolu arengu toetamiseks. Välisministeerium soovib koostöös teaduste akadeemiaga viia Eesti teadlaste Arktika-suunalise teadustöö püsivale alusele ning seeläbi tõsta Eesti nähtavust vastavas rahvusvahelises koostöös.

Uurija-professuuride ellukutsumise eesmärk on toetada Eesti teadlaste osalemist Arktika uuringutes ning kasvatada Eesti teadlaste Arktika tundmist ja võimekust osaleda Arktika-alastes olulistes kõrgetasemelistes rahvusvahelises teadusuuringutes. Iga professuur koosneb ühest teemapõhisest akadeemia uurija-professorist ja üldjuhul teda toetavast väikesest uurimisrühmast. Uurija-professuuri sihttoetus võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis Arktika uuringutega tegeleval tunnustatud teadlasel keskenduda teadusuuringutele ning üles ehitada Arktika uuringutega tegelevat teadusrühma.

Uurija-professoriks ja uurija-professuuri sihttoetusele võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele (vt nõudeid siit). Kandideerijalt eeldatakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist. Uurija-professorit toetava uurimisrühma potentsiaalsed liikmed võivad olla doktorandid, nooremteadurid, teadurid või vanemteadurid, põhjendatud juhtudel ka magistrandid.

Arktika uurija-professuuri toetus on 60 000 eurot, millest kaetakse ka Arktika uuringutega tegeleva uurimisrühma ülesehitamisega seotud kulud. Toetus määratakse üheks aastaks. Eelistatakse uurija-professori kandidaate, kel juba on head koostöösuhted rahvusvaheliste Arktika uuringute asutuste ja teadlasrühmadega ning kel on sihttoetuse raames kavas valmistada ette ühine projektitaotlus uuringute jätkumiseks. Valitud kandidaadi, professuuri haldava Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping toetuse maksmiseks.

2022 antakse välja kaks uurija-professuuri toetust. Toetusele saab kandideerida kuni 30. maini 2022. Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita osalusvorm hiljemalt  30. mail 2022 aadressil https://ta-konkursid.ee, mille kaudu esitada:

  • avaldus (st täidetud osalemisvorm veebikeskkonnas);
  • planeeritud Arktika uuringu tegevuskava, sh üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka Arktika uuringute seisukohalt (kuni 5 lk);
  • kümne tähtsama planeeritava uurimistööga seonduva teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu (lisada DOI-d, kui need on olemas);
  • loetelu kuni kümnest planeeritava teemaga seotud uurimistoetusest või -projektist ja nende raames Arktika teemadel arendatud koostöö lühikirjeldus (kuni 1 lk);
  • teadus- ja arendusasutuse (kus uurija-professor töötab/hakkab tööle) nõusolek;
  • doktorikraadi tõendava dokumendi ärakiri;
  • lühike elulookirjeldus (kuni 2 lk);
  • teiste uurimisrühma liikmete lühikesed elulookirjeldused (kokku kuni 2 lk);
     

soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee

Laeb infot...