Tallinna Tehnikaülikool

Avatud on valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevuse 4 „TAI poliitikaseire“ programmi „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ mõju- ja tulemuslikkuse analüüs“.

Uuring analüüsib „Teadmistepõhine Eesti 2014-2020“ strateegias püstitatud eesmärkide täitmist:
1. Eesti teadus on kõrgetasemeline ja mitmekesine

2. Teadus- ja arendustegevus (TA) toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides,

4. Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja nähtav.

Uuringus analüüsitakse programmi RITA tegevuste mõju eelnenud TAI strateegia eesmärkide täitmisele ning tehakse ettepanekuid uute programmide ja muude tegevuste paremaks planeerimiseks.

Uuringuga soovitakse teada saada, kuidas on õnnestunud programmi RITA eesmärkide täitmine. Uuringu tulemused aitavad planeerida tulevasi programme ja tegevusi. Uuringu tulemused on vajalikud eelkõige Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) kui tulevaste meetmete eest vastutajale, aga ka teistele ministeeriumitele, kes saavad oma tööd TA tellimise ja teadusnõunike vallas paremini planeerida. Samuti aitab see ETAgit paremini kavandada oma tegevusi teadusnõunikega, laiemalt koostööd ministeerimitega ning riigile vajaliku TA tegevuse tellimisel.

Uuringu laiem eesmärk on RITA programmi mõjude ja tulemuslikkuse hindamine, keskendudes RITA tegevustele 1 (riigi strateegilised uuringud), 2 (poliitikakujundamise uuringud), 3 (teadusnõunike tegevuse toetamine) ning 4 (TAI poliitika seire uuringud).

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. aprill kell 17.00.

Kontakt TalTechi teadusosakonnast
Kersti Vähi, teadus- ja arendustegevuste projektide peaspetsialist
kersti.vahi@taltech.ee

Laeb infot...