Tallinna Tehnikaülikool

Aasta arendustöö konkursil osalemiseks tuleb ettevõtlusosakonda esitada hiljemalt 22. jaanuariks 2024 motiveeritud esildis vastavalt tunnustamise ja sümboolika eeskirjale.

Arendustööde konkurss

Eelmisel aastal võitis arendustööde konkursi nutikas ja kasutusmugav lainemõõtja veekogude operatiivseks seireks – LainePoiss. Projekti meeskond oli meresüsteemide instituudist eesotsas Victor Alariga.  

Aasta arendustöö konkursil võivad osaleda kõik ülikooli liikmeskonda kuuluvad isikud ja neist koosnevad uurimisgrupid. Igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe teadustööga.

Tunnustamise ja sümboolika eeskirja §-s 14 sätestatud  tingimustele vastav kuni kolmeleheküljeline motiveeritud esildis tuleb ettevõtlusosakonda esitada hiljemalt 22. jaanuariks 2023. Täiendavalt võib esitada teadustöö tulemust kasutava era- või avaliku sektori hinnangu teadustöö rakendamise tulemuslikkusest ja väljavõtted teadustöö kajastustest meedias.

Arendustöö peab olema:
1) lõpetatud edukalt konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval kalendriaastal;
2) uudne ning selle tulemused suunatud majanduse konkurentsivõime tõstmisele ja rakendamisele või rakendatud tootmises või teeninduses.

Arendustöid hindav ekspertkomisjon lähtub järgmistest kriteeriumitest:
1) arendustöö tulemus on ülikoolis välja töötatud uus rakendatud teadmine (toode, tehnoloogia, teenus vmt) või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine;
2) toote, tehnoloogia või teenuse väljatöötamise või kasutamise kohta on sõlmitud leping ülikooli ja teise isiku vahel;
3) arendustöö või selle tulemused on avaldatud eelretsenseeritavas teaduslikus väljaandes.

Komisjonil on õigus arendustööde hindamisel iseseisvalt tõlgendada loetletud kriteeriume ja vajadusel küsida taotlejatelt täiendavat infot. Ekspertkomisjoni töökord määratakse komisjoni liikmete omavahelisel kokkuleppel.

Aasta arendustöö valib Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusosakonna juhataja poolt moodustatud ekspertkomisjon, mis kinnitab tulemused 10. veebruaril 2024.

Konkursil osalemise esildised saata:
ilmar.harg@taltech.ee
Ilmar Härg Altdorf
ettevõtlusosakond
Tallinna Tehnikaülikool

Laeb infot...