Tallinna Tehnikaülikool

Kursusel antakse baasteadmised praktiliste uuringute korraldamisest, oskused andmeanalüüsi läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks erinevates majandussektorites. Põhiline läbiviimise keel on vene keel ja õpe toimub täies mahus kohapeal Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas.

Koolitus on mõeldud eelkõige teadmiste olulist värskendamist vajavatele või algajatele andmeanalüüsi valdkonnas. Eelnev haridustase ei ole oluline, sest osalejatelt ei eeldata spetsiifilisi matemaatika alaseid teadmisi. Eesti keelse oskussõnavara puudumine ei ole takistus, sest erialase sõnavara õppimine toimub integreeritult kursuse käigus. Koolitus on kõigile, kellel on tööalaselt vajadus näha numbrite taha ja panna numbrid ''rääkima''. Antud ainekursus on suunatud erinevatele majandussektoritele ja ei ole kitsalt erialaspetsiifiline. Peamisteks sihtgruppideks on erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud. Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad. Tasemeõppes õppijad ja õppeasutuse enda personal sihtrühma ei kuulu.

poster koolitustvõimaluste kohta

Eesmärk

Anda baasteadmised praktiliste uuringute korraldamisest ning oskused andmeanalüüsi läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks. Lisaks sellele kursus võimaldab laiendada sõnavara kasutades aktiivselt andmeanalüüsi ja statistika oskuskeelt muuhulgas eesti keeles, Moodle kursuse õppematerjalid sisaldavad selleks koolituseks loodud eesti-vene sõnastikku.
Antud ainekursus on suunatud erinevatele majandussektoritele ja ei ole kitsalt erialaspetsiifiline. Kursus on mõeldud neile tööturu osalejatele, kelle eesti keele oskus ei võimalda läbida sarnaseid koolitusi ainult eesti keeles. Koolituse praktiline lähenemine võimaldab teadmiste rakendamist igapäevase töö käigus. Praktilise andmeanalüüsi oskuste arendamisel tuginetakse lisaks tavakasutajale tuttavale MS Excelile ka osalejate suunamist suurandmete analüüsimiseks sobiva R-i kasutamisele.

Teemad

  1. Statistika aine ja meetod.
  2. Kirjeldavad statistikud. 
  3. Tõenäosusjaotused. 
  4. Valimvaatlus. 
  5. Statistilised hüpoteesid. 
  6. Nähtustevahelised seosed. 

Läbiviimise keel: vene keel

Koolituse periood: 1. koolituspäev laupäeval, 7. septembril kell 10 - 17:15, ülejäänud 8 kohtumist teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18:00 - 21:15 perioodil 10. september - 03. oktoober 2024

Laeb infot...