Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuriinstituudi dotsent Emlyn Witt peab 12. aprillil kell 10 Venia legendi loengu teemal "Risk ehitatud keskkonnas: ühiskonna nõudmised ja võimalused". Loenguga kandideerib Witt ehituse riskijuhtimise professori ametikohale. 

Professori ülesandeks on jätkata ja arendada Ehitusprotsessi uurimusgrupi teadus- ja õppetööd. Täpsemalt jätkab ta praegust teadustööd ning aitab arendada Ehituse elukaare dünaamilise simulatsiooni laborit riski modelleerimiseks ja ehitatud keskkonna süsteemide simuleerimiseks.

Ehitatud keskkonnas on riskijuhtimine paljude valdkondade keskne teema, mille ulatus suuresti varieerub. Näiteks projektitasandil on riskihaldus ja riski hajutamine osalejate vahel olenevalt projekti teostusviisist eduka projektijuhtimise põhialus. Ettevõtte tasandil on riski-tulu suhe eduka investeeringu kindel eeldus ja  väidetavalt on ehitusfirmade riskieiramise kultuur ja riski ebaefektiivne jaotamine tarneahelas põhjustanud kõrgeid tehingukulusid, madalat kasumlikkust, puudulikke investeeringuid tehnoloogiasse ja töötajate koolitusse ning vähest innovaatilisust ja madalat tootlust. Makrotasandil aitab efektiivne riski vähendamine tõsta ehitatud keskkonna vastupanuvõimet kliimamuutustele ja looduskatastroofidele.

Kõikidel nimetatud tasanditel võimaldab ehituse riskijuhtimise professuur tegelda oluliste teemadega ja arendada koostööd paljude erialade teaduritega, hõlmates olulisi ühiskondlikke probleeme, nagu kliimamuutus, katastroofid, konfliktid ning kinnisvara ja infrastruktuuri hävinemine nende tagajärjel, majanduskahju, elanikkonna massiline ümberasustamine jne.

Riski mõistetakse ja hinnatakse andmete alusel ja kaasaegsed suundumused, sealhulgas ehitusala digitaliseerimine ja Eesti e-ehituse algatus suurendab märkimisväärselt andmete kättesaadavust. Siiski on veel palju teha, et töödelda andmeid viisil, kus neist on kõige rohkem kasu. Selles kontekstis on Risk ehitatud keskkonnas uurimusvaldkond, mis annab võimaluse (projekti, ettevõtte, linnakeskkonna jne) süsteemide andmepõhiseks modelleerimiseks ning simulatsioonideks, et luua kindlusreitingutega prognoosid „mis juhtub kui“ stsenaariumidele. See omakorda toetab nii riskiteadliku poliitika ja juhtimisotsuste kujundamist kui ka simulatsioonidel põhineva andme- ja projektipõhist õppimist.

Emlyn Witt on ehituse ja arhitektuuriinstituudi dotsent. Ta kaitses doktorikraadi 2012.aastal ning alates 2013.aastast töötab ehitusprotsessi uurimisrühmas dotsendina. 2018/2019 aastal läbis ta järeldoktorantuuri Tampere ülikoolis. Tema juhendamisel on kaitstud 1 doktoritöö ning hetkel on tal juhendamisel 2 doktoranti, kes peaks kaitsma 2022.aastal.

Venia legendi loengut saab jälgida MS Teams vahendusel.

Laeb infot...