Tallinna Tehnikaülikool

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss on pikkade traditsioonidega üritus, mida korraldatakse järjepidevalt juba alates 1991. aastast. Konkursi peakorraldaja on Eesti Teadusagentuur, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo ETAGi kodulehel

Tulemused

Peapreemia sai Katre Juganson (KBFI ja Tallinna Tehnikaülikool) doktoritöö „Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila” eest. 

Kõigi preemiasaajate nimekiri

Tallinna Tehnikaülikooli tõi konkurss hulk valdkondlikke preemiaid.

Täpsemalt saab laureaatidega tutvuda siin www.etag.ee 

15.12 tunnustati Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid.

Tallinna Tehnikaülikooli tõi konkurss nii ühe peapreemia, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemia kui ka hulk valdkondlikke preemiaid. 

Kõik auhinnasaajad
  
Preemiad 93-le väljavalitule andis üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere kuulutas esmakordselt välja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiate saajad.
Minister Mailis Reps märkis, et tunnustust väärivad kõik üliõpilased, kes oma teadustööga võistlustulle astusid. „Aktiivsus ja julgus kombinatsioonis õpihimu ja järjest kasvava teadmiste pagasiga on eelduseks, et tänastest üliõpilastest võiksid saada tulevikus teadlased,“ ütles minister Reps. „Teaduskonkursil osalemine on loodetavasti samm teadlaskarjääri suunas.“

Konkursi hindamiskomisjoni esimehe Hannes Palangu sõnul lisandub viimaste aastatega järjest rohkem töid, mis on kahe valdkonna piiril ja see tendents kasvab. Tavapärane on ka see, et hinnatute etteotsa kipuvad sattuma tugevates uurimisrühmades tehtud tööd. „Üheksa aasta jooksul olen head meelt tundnud sellest, kui osalejad saavad tuttavaks ja tunnustatud järjest igal tasemel. Eriti hea meel on sellest, kui auhinnatud üliõpilane on järgmisel aastal juba juhendajana tunnustatud,“ tunnistas Hannes Palang. 

Peapreemia (3600 eurot) sai Aleksei Tretjakov (Tallinna Tehnikaülikool) doktoritöö „Sünteetilised retseptorid molekulaarselt jäljendatud polümeeridest biomakromolekulide märgisevabaks määramiseks” eest;
Doktoritöö arendab molekulaarse jäljendamise tehnoloogia pindmiste mälupesadega materjalide loomisega ja ühildab need märgisevabade määramise meetoditega suurte biomolekulide, nagu proteiinid, sidumiseks. Hindajate sõnul on töö teema väga uudne ja perspektiivne ning töö ise on teostatud ülimal tipptasemel. Töö tulemusena leiutati tehnoloogia sensori ehituseks, mis võimaldab otseselt, reaalajas määrata immuunseid valke veelahuses. See on väga oluline edasiminek ekspress-analüüside tegemisel meditsiinis ning võiks haiguste diagnoosimist oluliselt lihtsamaks, odavamaks ja kiiremaks teha.

Alates 2016. aastast liitus riikliku konkursiga Eesti Teaduste Akadeemia teadustööde konkurss ja esmakordselt anti välja ka Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad:
1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe astmes: Eripreemia „Lootustandvate sähvatuste eest“ (πx250=785,40 eurot) Mari Kalma (Tartu Ülikool) konkursitöö „Süüria pagulaste mõju peamiste Euroopa Liidu sihtriikide majandustele”;
2) magistri- ja doktoriõppe astmes:
I eripreemia „Elegantseima üliõpilastöö eest“ (πx1000=3141,59 eurot) Arvo Kaldmäe (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Diskreetsete ja hilistumistega mittelineaarsete juhtimissüsteemide süntees” eest;
II eripreemia „Ebatraditsioonilise üliõpilastöö eest“ (πx500=1570,80 eurot) Piret Uustal (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „Turvaseade paarisuhtevägivalla ohvritele” eest.
Sel aastal laekus konkursile 496 teadustööd 32 ülikoolist, sh 19 välisülikoolist. Pooled esitatud uurimistöödest on Tartu Ülikooli tudengitelt, järgnevad Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool.
Kõige rohkem töid – 238 – esitati ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas, järgnesid loodusteadused ja tehnika 127, bio-ja keskkonnateadused 70 ning terviseuuringud 61 tööga.
Konkursi töid hindas tunnustatud teadlasi ning Eesti teadusagentuuri ja Haridus- ja teadusministeeriumi esindajaid ühendav 17 liikmeline komisjon. Oma hinnangu andsid ka 190 komisjonivälist sõltumatut retsensenti.

Üliõpilaste teadustööde konkursside tulemused 2015

Haridus– ja teadusministeeriumis anti 18.12.2015 kätte üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi preemiad, 89st tunnustatust said 56 rahalise preemia.

Konkurss on populaarne ja esitatud tööde hulk aasta-aastalt suurenenud. Tänavusele konkursile laekus 566 teadustööd, millega püstitati taaskord rekord (2014. aastal oli töid 511). Kõige rohkem, 258 tööd, esitati ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas, järgnesid loodusteadused ja tehnika 182, bio-ja keskkonnateadused 85 ning terviseuuringud 41 tööga.

Konkursi preemiafond 61 980 eurot jagunes rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõpe, magistriõppe, doktoriõpe ning nelja teadusvaldkonna vahel. Lisaks anti välja kaks valdkondade- ja tasemeteülest peaauhinda väärtuses 3600 eurot. Tunnustust avaldatakse ka parimate tööde juhendajatele.

Üle poolte tunnustatud töödest on valminud Tartu Ülikoolist, järgnevad Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool. Möödunud aastaga võrreldes on nii osalejate kui tunnustatute hulgas kasvanud välisülikoolides õppivate eesti üliõpilaste osakaal.

TalTechist said  preemiad:
bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes:

2. preemia (1300 eurot) Jaanus Suurväli (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „G valkude signaaliülekande regulaator 16 (RGS16): osalus immuunvastuses ja genoomne asukoht ürgses MHC-seoselises evolutsiooniliselt konserveerunud sünteenses grupis” eest;

ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes:
2. preemia (1300 eurot) Nicolas Reigl (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Eesti inflatsioonimäära prognoosimine faktormudelitega” eest;
doktoriõppe üliõpilaste astmes: Diplom Riin Savi (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Fiskaalkriisi mõju avalikule haldusele - kärbete juhtimine ja muutused otsustusprotsessides” eest;

terviseuuringute valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes:
2. preemia (1300 eurot) Kaija Lukka (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Esmatasandi tervisekeskuse rahastusmudelite võrdlus optimaalse mudeli loomiseks” eest;

loodusteaduste ja tehnika valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:
Diplom Mariliis Kimm (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Oksindoolide asümmeetriline organokatalüütiline Wittigi [2,3] ümberasetusreaktsioon” eest;
magistriõppe üliõpilaste astmes:
2. preemia (1300 eurot) Alli Reino (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Modifitseeritud pürimidiini nukleosiidide analoogide uudsed sünteesimeetodid” eest;
3. preemia (700 eurot) Marek Lentsius (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Formula Student klassi vormelauto monokokk-kere projekteerimine” eest;
Diplom Mikk Kaasik (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Tsüklopropüülatseetaldehüüdi derivaadi enantioselektiivne konjugeeritud liitumine nitroalkeenidele ja selle rakendused aminohapete sünteesis” eest;
Diplom Peep Pihelo (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Madal- ja liginullenergiahoone puitsõrestikseina niiskustehniline toimivus” eest;
doktoriõppe üliõpilaste astmes:
1. preemia (1600 eurot) Taavi Raadik (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Modulatsioonspektroskoopia meetodite rakendamine päikeseenergeetika materjalide uurimiseks” eest;
3. preemia (700 eurot) Marika Eik (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Metallist lühikiudude orientatsioon betoonis: mõõtmine ja modelleerimine” eest;
Diplom Liisa Liivik (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Galvaaniliselt isoleeritud kvaasiimpedantsallikaga alalispingemuunduri pooljuhtide võimsuskao vähendamine” eest.

Konkursi töid hindab 16-liikmeline komisjon, mis koosneb eri valdkondade tunnustatud teadlastest ning Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest. Konkursikomisjoni liikme Terje Tuisu sõnul kinnitab aasta-aastalt suurenev konkursitööde arv selliste konkursside vajadust. „Järjepidev riiklik noorte teadlaste tunnustamise süsteem motiveerib noori teaduses tegutsema, pakkudes teadlaskonnale hädavajalikku järelkasvu,“ rääkis Terje Tuisk. Valdkondade ja tasemekategooriate ülesed peapreemiad läksid tänavu kahele välisülikoolis valminud doktoritööle - Marii Paškovile Amsterdami Ülikoolist ning Einar Piusile Edinburghi Ülikoolist.

Marii Paškovi doktoritööst oleks poliitikuil mõndagi kõrva taha panna

Amsterdami Ülikoolis tudengi Marii Paškovi ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonda kuuluv doktoritöö „Majandusliku ebavõrdsuse roll enesekesksete ja solidaarsete väärtushinnangute kujunemisel“ uuris, kas ühiskondades, kus majanduslik ebavõrdsus on suurem, on inimesed enesekesksemad ja vähem solidaarsed oma kaasmaalaste suhtes.
Analüüs näitas tõepoolest, et sellistes ühiskondades on idividualistlik solidaarsus on kõrgem ja seal on vähem institutsionaalset (kollektiivset, laiematele ühiskonnagruppidele suunatud) solidaarsust ning inimesed on enam keskendunud enda sotsiaalsele staatusele (ollakse vähem abivalmid nõrgemate sotsiaalsete gruppide suhtes). Selles osas paistavad rohkem silma mehed, kuna nende tundlikkus konkurentsisurve osas ja vajadus sotsiaalset staatust parandada on suurem. Näib, et majanduslikult ebavõrdsetes ühiskondades soovivad inimesed ise valida, keda ja millal nad toetavad, kollektiivne solidaarsus on aga vähem populaarne.
Retsensendi sõnul on poliitikutel oma otsuste tegemiseks Marii Paškovi doktoritööst mõndagi kõrva taha panna.

Einar Piusi töö sihib oma doktoritööga IT valdkonna kaugemasse tulevikku

Edinburgi Ülikooli tudeng Einar Pius uuris oma loodusteaduste ja tehnika valdkonda kuuluvas töös „Paralleelsed kvantarvutused teooriast praktikani“, kas eksisteerib aritmeetiline operatsioon, mis saab kasu kvantparallelismist ning kui palju on võimalik paralleliseerida kvantarvutusi. Töös luuakse uus, laia rakendusalaga kvantaritmeetika skeem; keskendutakse mudelile, mille alusel tehakse arvutusi - mõõtes põimunud kvantbitte ja käsitletakse kvantskeemide keerukusteooriat.

Töö retsensent on oma soovituses määrata uurimusele peapreemia öelnud, et kui pidada Eestit IT-valdkonnas suureks tegijaks ja seda valdkonda meil prioriteetseks, siis just sellisele selgelt tulevikku sihtivale tööle peapreemia andmine oleks märgiliselt oluline otsus.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss on pikkade traditsioonidega üritus, mida korraldatakse järjepidevalt juba alates 1991. aastast. Konkursi peakorraldaja on Eesti Teadusagentuur, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Link konkursi kodulehele

Lisainfo: Reet Rannik, tel 5347 2959; reet dot rannik at etag dot ee reet.rannik@etag.ee

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi peapreemiad

 • Valdkondade ja tasemekategooriate ülesed peapreemiad läksid tänavu kahele doktoritööle, sh bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas Kaspar Valgepeale (juhendajad Kaarel Adamberg, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, toiduainete instituut ja Raivo Vilu, matemaatika-loodusteaduskond, keemiainstituut). Kaspar Valgepea doktoritöö „Absoluutselt kvantitatiivsetel oomikameetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuva Escherichia coli metabolismi kirjeldamine“ sisuks on süsteemibioloogia platvormi väga oluliste elementide edukas kasutuselevõtmine enim uuritud bakteri Escherichia coli kasvuerikiirusest sõltuvate ainevahetusprotsesside uurimisel. Autori sõnul võimaldavad doktoritöös kogutud andmed oluliselt paremini kirjeldada kvantitatiivselt metabolismi regulatsioonimehhanisme terve raku tasemel. Lisaks loodi töö tulemusena esmakordselt vähendatud atsetaadi ülevoolumetabolismiga E.coli tüvi, millel puuduvad negatiivsed kõrvalmõjud. Seega edendab töö uudsete “terve-raku” taseme metaboolsete rakumudelite arengut ning efektiivsemate mikroobsete tootjarakkude konstrueerimist.

Bio- ja keskkonnateaduste valdkonna preemiad
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • Diplom Merlin Everst (juhendaja Andres Veske, matemaatika-loodusteaduskond geenitehnoloogia instituut,) konkursitöö „Mikrotuubuli otsa seostuva valgu EB3 ja türosiinkinaas retseptori TrkB interaktsioon.” eest;

 • Diplom Priit Kallaste (juhendaja Kadriann Tamm, keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium) konkursitöö „Tasakaalud süsteemis põlevkivituhk-vesi” eest.

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • 2. preemia Tarvi Teder (Helike Lõhelaid ja Alan Brash (Vanderbilt University), matemaatika-loodusteaduskond, keemiainstituut) konkursitöö „Monotsükliliste endoperoksiidide formeerumine rasvhappe epoksiidist lipoksügenaasi poolt katalüüsitud reaktsiooni tulemusena: potentsiaalne P450 ja lipoksügenaasi radade interaktsioon” eest

 • Diplom Angela Pärn (juhendajad Kaur Jaanson, matemaatika-loodusteaduskond, geenitehnoloogia instituut) konkursitöö „Bakteriaalse kunstliku kromosoomi konstruktide arendamine BDNF geeni regulatsiooni uurimiseks” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • 1. preemia Peep Pitk (juhendajad Raivo Vilu ja Prasad Kaparaju (Griffith School of Engineering), matemaatika-loodusteaduskond, keemiainstituut) konkursitöö „Proteiini- ja rasvarikaste tahkete tapamajajäätmete anaroobne kooskääritamine: ressursi analüüs ja protsessi optimeerimine” eest;

Terviseuuringute valdkonna preemiad
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • 3. preemia Julia Gavrilova (juhendaja Peep Palumaa, matemaatika-loodusteaduskond, geenitehnoloohia instituut) konkursitöö „Tsink- ja vaskioonide afiinsus insuliini monomeeride suhtes” eest

Loodusteaduste ja tehnika valdkonna preemiad

 • Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • 3. preemia Kaia Kalev (juhendaja Maie Bachmann, Tehnomeedikum) konkursitöö „EEG sagedusribade valik depressiooni tuvastamiseks” eest

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • 1. preemia Inga Gromõko (juhendajad Tatjana Dedova ja Malle Krunks, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, materjaliteaduse instituut) konkursitöö „ZnO nanovarraste elektrokeemiline sadestamine ja karakteriseerimine” eest;

 • 2. preemia Kaur Tuttelberg (juhendajad Jan Dufek ja Mati Valdma, energeetikateaduskond, elektroenergeetika instituut) konkursitöö „STORM Monte Carlo reaktorifüüsika arvutustes” eest;

 • Diplom Paul Klõšeiko (juhendaja Targo Kalamees, ehitusteaduskond, ehitiste projekteerimise instituut) konkursitöö „Seespoolse lisasoojustusega tellisseina soojus- ja niiskustehniline toimivus Kohtla-Järve koolimaja näitel” eest;

 • Diplom Anastasia Pavelkovich (juhendajad P. Naaber, M. Ivanova matemaatika-loodusteaduskond, geenitehnoloogia instituut) konkursitöö „Molekulaarsete ja fenotüübiliste meetodite kasutamine Läänemere regioonist isoleeritud Enterobacteriaceae tüvede karbapeneemresistentsuse määramisel” eest;

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • 1. preemia Artur Noole (juhendaja Tõnis Kanger, matemaatika-loodusteaduskond, keemiainstituut) konkursitöö „Asümmeetriline organokatalüütiline 3,3’-diasendatud oksindoolide süntees” eest;

 • 3. preemia Bert Viikmäe (juhendajad Tarmo Soomere ja Tomas Torsvik, Küberneetika Instituut) konkursitöö „Laevateede optimeerimine Soome lahel pinnahoovuste mustrite põhjal” eest;

 • Diplom Priit Uuemaa (juhendajad Juhan Valtin ja Heiki Tammoja, energeetikateaduskond, elektroenergeetika instituut) konkursitöö „Tööstusliku koostootmisjaama juhtimismudeli loomine energiaturu tingimustes arvestades info mittetäielikkust” eest.

Tänukirjad 2014. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele
Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • Tatjana Dedova (keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, materjaliteaduse instituut) Inga Gromõko konkursitöö „ZnO nanovarraste elektrokeemiline sadestamine ja karakteriseerimine” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

 • Malle Krunks (keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, materjaliteaduse instituut) Inga Gromõko konkursitöö „ZnO nanovarraste elektrokeemiline sadestamine ja karakteriseerimine” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • Raivo Vilu (matemaatika-loodusteaduskond, keemiainstituut) Peep Pitk’i konkursitöö „Proteiini- ja rasvarikaste tahkete tapamajajäätmete anaroobne kooskääritamine: ressursi analüüs ja protsessi optimeerimine” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

 • Tõnis Kanger (matemaatika-loodusteaduskond, keemiainstituut) Artur Noole konkursitöö „Asümmeetriline organokatalüütiline 3,3’-diasendatud oksindoolide süntees” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

Tänukirjad 2014. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil peapreemia pälvinud teadustööde juhendajatele
Kaarel Adamberg (keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, toiduainete instituut) ja Raivo Vilu, matemaatika-loodusteaduskond, keemiainstituut) Kaspar Valgepea konkursitöö „Absoluutselt kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuva Escherichia coli metabolismi kirjeldamine” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas.

Eesti Teaduste Akadeemia konkurss 2014

 • Kaia KALEV, bakalaureusetöö „Elektroentsefalograafilise signaali sagedusribade valik depressiooni tuvastamiseks” (juhendaja Maie Bachmann, Tehnomeedikum).

 • Laura TAMBERG, magistritöö „Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster’is” (juhendajad Mari Palgi ja Tõnis Timmusk, matemaatika-loodusteaduskond, geenitehnoloogia instituut).

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eripreemia
Esmakordselt andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil välja eripreemia parimale tööle infotehnoloogia valdkonnas.
Preemia andis üle majandus- ja taristuminister Urve Palo ja selle pälvis magister Priit Kruus töö „Eesti üleriigilise digiretsepti süsteemi hindamise raamistiku arendamine“ eest (juhendaja Liisa Parv, Tehnomeedikum)

2014. a kaitsealaste magistri- ja doktoritööde konkurss
2014. aasta teadustööde konkursile laekus 1 doktoritöö ja 8 magistritööd.

Magistritööd
II preemia: Jaanus Kaugerand, „Autonomous Unmanned Aerial System as a Component in Tactical System of Systems" (juhendaja Jürgo-Sören Preden, infotehnoloogia teaduskond, Automaatikainstituut)
Lisapreemia: Heidi Lees, „Lõhkeainete plahvatusproduktide analüüs kasutades juhtivusdetektoriga portatiivset kapillaarelektroforeesi instrumenti" (juhendaja Eeva-Gerda Kobrin, matemaatika-loodusteaduskond, keemiainstituut).

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss
2013. aastal laekus konkursile 473 teadustööd. Kõige rohkem laekus töid bakalaureuseõppes (33%). 
Bio- ja keskkonnateaduste valdkonna preemiad
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • 3. preemia Carmen Kivisild (juhendaja A.Lopp geenitehnoloogia instituut) konkursitöö „Stressivalk HSP70 merekäsnast Thenea muricata” eest;

 • 2. preemia Aljona Kotšubei (juhendaja V. Tõugu, geenitehnoloogia instituut) konkursitöö „Ca2+-ATPaaside struktuursed ja funktsionaalsed uuringud” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes: 
- preemia Anna Traksmaa (juhendaja T. Paalme, toiduainete instituut) konkursitöö „Rukkitaigna hapendamine ja leiva vananemine” eest; 
- Diplom Olesja Bondarenko (juhendaja A. Ivask, E. Truve, geenitehnoloogia instituut) konkursitöö „Rekombinantsetel sensorbakteritel ja inimese tüvirakkudel põhinevate in vitro testide väljatöötamine sünteetiliste nanoosakeste toksikoloogiliseks uurimiseks” eest.

Terviseuuringute valdkonna preemiad: 
Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • 2. preemia Signe Siimann (juhendaja I. Fridolin, Tehnomeedikum) konkursitöö „Afereesi trombotsüütide patogeenredutseerimise katsetamine tootmisprotsessi juurutamiseks Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuses” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • 3. preemia Julia Geller (Juhendajad L. Järvekülg, I. Golovljova, geenitehnoloogia instituut) konkursitöö „Eesti puugipopulatsioonis ringlevate Borrelia liikide tuvastamine ja geneetiline iseloomustus” eest.

Loodusteaduste ja tehnika valdkonna preemiad: 
Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • 3. preemia Olga Dalton (juhendaja J. Vain, arvutiteaduse instituut) konkursitöö „Raadioreklaamide tuvastamine masinõppe algoritmide abil” eest.

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

 • 3. preemia Merike Kriisa (juhendaja M. Krunks, materjaliteaduse instituut) konkursitöö „ZnO ja ZnO:In kilede kasvatamine keemilise pihustamise meetodil klaas- ja polümeersetel alustel” eest;

 • 3. preemia Oliver Parmasto (juhendaja TalTechist H. Naar, mehaanikainstituut) konkursitöö „Pikisuunalist normaaljõudu mitte kandvate olmetekkidega reisilaeva mehaanika” eest.

Tänukirjad 2013. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele doktoriõppe üliõpilaste astmes:

 • Toomas Paalme (Tallinna Tehnikaülikool) Anna Traksmaa konkursitöö "Rukkitaigna hapendamine ja leiva vananemine" juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas.

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA teadusauhindade määramine üliõpilastele:

 • Martin LINTS magistritöö „Peidetud solitonide formeerumine ja tuvastamine hierarhilises Kortewegi-de Vriesi süsteemis“ (juhendaja A. Salupere, Küberneetika Instutuut);

 • Rahel PARK magistritöö „TrkA alternatiivne splaising ning TrkA ja TrkB oletatavate intratsellulaarsete fragmentide lokalisatsioon“ (juhendajad K.Luberg, T. Timmusk, geenitehnoloogia instituut);

 • Kennet SARV magistritöö „Y-generatsiooni meestarbijate ostukäitumise eripärad garderoobikaupade näitel“ (juhendaja A. Vihalem, ärikorralduse instituut);

 • Tarvi TEDER bakalaureusetöö „Vigastuse mõju Hsp70 kuumašoki valgu geenide ekspressioonile korallis Capnella sp.“(juhendaja H. Lõhelaid, keemiainstituut);

 • Timo TOMSON magistritöö „Luba ma ütlen sulle, kuidas asjad on: situatsiooniteadlikkuse levitamine“ (juhendaja J.-S. Preden, automaatikainstituut).

KAITSEALASTE MAGISTRI- JA DOKTORITÖÖDE AVALIK KONKURSS
TalTechi tudengitest pälvis doktoritööde kategoorias III preemia Victor Alari doktoritöö „Multi-Scale Wind Wave Modeling in the Baltic Sea“ (juhendaja U. Raudsepp, Meresüsteemide Instituut).