Tallinna Tehnikaülikool

Eesti teaduse infrastruktuuri teekaart

Tehnikaülikool on hetkel ühe Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objekti juhtpartner ja partner kaheksas teekaardi projektis.

Toetajad

Nutika tootmise tuumiktaristu (Smart Industry Centre (SmartIC))

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
Partner: Eesti Maaülikool
Lühikirjeldus: Smart Industry Centre (SmartIC) projekti näol on tegemist 2017.-2018. aastal teaduse- ja arendustöö toetamiseks loodud uue tuumiktaristuga nutika tootmise (Industry 4.0) vallas, mis koondab endasse tulevikus teadus- ja arendustegevusega seotud hajusstruktuurid (distributed infrastructure) Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis mehaanika, masinaehituse, automaatika, mehhatroonika, materjaliteaduse ja -tehnoloogia ning infotehnoloogia vallas.

Projekti abikõlblik eelarve 1 679 130 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 1 595 173 eurot.
Lisainfo: http://smartic.ee
Kontakt: Tauno Otto, tauno.otto@taltech.ee

Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK) ühendatud sisuotsing

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum
Lühikirjeldus: Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb kättesaadavaks eesti keele digiressursid ja -tehnoloogia. Eesmärgiks on koondada olemasolevad digitaalsed keeleressursid (sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid) ja keele töötlemise vahendid (tarkvara) vastastikku toimivaiks ning oskusteabega varustatud teenusteks. Projekti eesmärk on käivitada ühendatud sisuotsingu teenused, et aidata leida keeleandmestikest üles teadlast huvitav sisuline info.

Projekti abikõlblik eelarve 753 932 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 716 235 eurot.
Lisainfo: www.keeleressursid.ee 
Kontakt: Einar Meister, einar@ioc.ee

European Spallation Source ERIC instrumentide kavandamine, projekteerimine ja ehitamine ning rakendamine teaduslikeks uuringuteks (ESSource)

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Lühikirjeldus: Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source ehk ESS) on 17 Euroopa riigi (sh Eesti) ühisprojekt. Eesmärgiks on ehitada materjalide ja loodusnähtuste uuringuteks mõeldud neutronkiirgusallikas. ESS ehitatakse Rootsis Lundi ning selle arvutuskeskus saab olema Taanis Kopenhaagenis. ESS-i ehitamine algas aastal 2014 ja peaks lõppema 2020. aastal, võimsuse suurendamine ja kõigi mõõtejaamade väljaarendamine toimub 2020-2025 ning ESS sulgeb algsete plaanide kohaselt oma uksed aastal 2065.

Projekti abikõlblik eelarve 3 157 125 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 299 268 eurot.
Lisainfo: http://esss.ee/
Kontakt: Toomas Rang, toomas.rang@taltech.ee

Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Statistikaamet
Lühikirjeldus: Kasvav ruumiline mobiilsus on üks olulistest kaasaja ühiskonna muutustest, millega seonduvad välis- ja siserände, linnastumise, ettevõtluse, ebavõrdsuse ja regionaalse arengu teemad. Ruumilise mobiilsuse uurimiseks on vaja ajakohaseid ja kvaliteetseid andmeid. IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis integreerib geograafiliselt ja longituudselt erinevaid riigi statistika ja uuenduslikke infotehnoloogilisi andmeallikaid.

Projekti abikõlblik eelarve 814 379 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 773 660 eurot.
Kontakt: Dago Antov, dago.antov@taltech.ee

Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Lühikirjeldus: Projekti „Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)” eesmärk on arendada välja tipptasemel taristu ja aparatuuriga varustatud Eesti teaduse teekaardi objekt, mis põhineks Tartu Ülikooli, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteaduse, energeetika ja nanoturvalisuse uurimisgruppide kompetentsil, olles tõmbekeskuseks nanomaterjalide ja nanoohutuse alal ning atraktiivseks teenustepakkujaks nii teadusasutustele kui ka erasektorile.

Projekti abikõlblik eelarve 1 875 932 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 1 782 135 eurot.
Lisainfo: http://namurplus
Kontakt: Marit Kauk-Kuusik, marit.kauk-kuusik@taltech.ee

Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Loodusmuuseum, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Maa-amet
Lühikirjeldus: Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) on loodusteaduslikel kogudel ja informaatikal põhinev integreeritud taristu, mis võimaldab looduse mitmekesisuse põhiseid teaduse eesliini uuringuid ning toetab looduskaitset ja loodusharidust. NATARC teenused tagavad botaanika, geoloogia, mükoloogia ning zooloogia valdkonna rahvuskollektsioonidel põhinevaid uurimisvõimalusi nii Eestis kui ka globaalsel tasemel, panustades ka riigi keskkonnainfo kättesaadavusse ja kvaliteedi parandamisse.

Projekti abikõlblik eelarve 1 637 369 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 155 500 eurot.
Lisainfo: https://natarc.ut.ee        
Kontakt: Olle Hints, olle.hints@taltech.ee

Eesti eluteaduste andmete teadustaristu (ELIXIR)

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Biokeskus, KBFI, Vähi TAK, Reproduktiivmeditsiini TAK, Tarkvara TAK, Tallinna Ülikool
ELIXIR on Euroopa infrastruktuuri teekaardi erinevate eluteaduste andmete ja IT infrastruktuuri objekt. ELIXIR Eesti on selle taristu täieõiguslik partner, kes pakub ka oma teenuseid ELIXIR taristu koostisosana. Projektiga on otse või kaudselt seotud kaks Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objekti: Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur ja Eesti Geenivaramu (BBMRI). Projekti juhtpartneriks on Tartu Ülikool (TÜ) ja põhipartneriks Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ). ELIXIR Eesti täiendavad partnerid on veel Eesti Biokeskus, KBFI, Vähi TAK, Reproduktiivmeditsiini TAK, Tarkvara TAK, Tallinna Ülikool, jt asutused kes toodavad ja kasutavad bioloogilisi andmeid (DNA, RNA, eri molekulide, bioloogiliste radade, jne andmeid. ELIXIR on loodud kasutamiseks kõigile eluteadlastele (molekulaarbioloogia, meditsiin, roheline-, punane-ja valge biotehnoloogia, geneetika, jne). ELIXIR kasutus on globaalne, mitte bioinformaatika keskne. ELIXIR Eesti on väljaarendamisel st, et esimesed põhiteenused on olemas, kuid ELIXIR Eesti ülesanne on need muuta taristu reeglitele vastavaks. ELIXIR on plaanitud rahvusvahelise konsortsiumina. Valminud on rahvusvahelise konsortsiumileppe kavand, esitatud on ELIXIR-i partner-tippude (node) taotlused. ELIXIR Eesti on valmis käivitama tööjõu palkamise spetsiaalselt taristu teenuste ülalpidamiseks ja edasiarendamiseks (peamised tööriistad on valmis ja avaldatud ning pidevas kasutuses).

Projekti abikõlblik eelarve 1 352 173 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 1 284 564 eurot.
Lisainfo: http://elixir.ee 
Kontakt: Raivo Vilu, raivo.vilu@taltech.ee

Analüütilise keemia kvaliteediinfrastruktuuri täiendava analüütilise võimekuse arendamine (AKKI)

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keskkonnauuringute keskus
AKKI on valdkondade-ülene infrastruktuuriobjekt, mis on loodud TÜ, TTÜ ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite baasil ning toetab moodsate keemilise analüüsi metoodikate arendamist ja rakendamist ning analüüsitulemuste kvaliteedi tagamist teadus-, järelevalve- ja tööstuslaborites.

Projekti abikõlblik eelarve 1 536 806 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 1 459 966 eurot.
Lisainfo: https://akki.ut.ee/
Kontakt: Mihkel Kaljurand, mihkel.kaljurand@taltech.ee

Eesti teaduspilve loomine (ETAIS II)

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
Kolm seni suhteliselt eraldatud teadusarvutuskeskust ühendatakse ühtseks ressursiks, et võimaldada arvutuste sooritamist platvormist ja asukohast sõltumatult. Luuakse andmete pikaajalise säilitamise võimalus, nii et eksperimentide käigus saadud andmeid saab hiljem korduvkasutada ja teiste teadusgruppidega jagada. Infrastruktuur hõlmab riistvara (arvutid, salvestid, võrguseadmed), nende jaoks vajalikke täiendusi seadmeruumides (energia- ja jahutusseadmed), tarkvara, vajalikke tugiteenuseid ning lõppkasutajatele suunatud kasutajatuge ja koolitust. Loodav teaduspilv ühildub Euroopa ühise teaduspilve ja teiste teenustega läbi standardiseeritud rakendusliideste (API), mis parandab ressursside ühiskasutust ja lihtsustab juurdepääsu. 

Projekti abikõlblik eelarve 2 186 558 eurot (ilma käibemaksuta). Toetus 2 077 230 eurot.
Lisainfo: http://etais.ee ja www.etag.ee
Kontakt: Edgars Žigurs, edgars.zigurs@taltech.ee