Tallinna Tehnikaülikool

Teaduse tippkeskused TalTechis

Alanud rahastusperioodil juhib TalTech kahte ja osaleb partnerina nelja teaduse tippkeskuse töös. Teaduse tippkeskusi rahastatakse EL regionaalarengu fondist läbi SA Archimedes.

Teaduse tippkeskuste eesmärk on tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge tase ja jätkusuutlikkus, luues sellega eeldused Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Toetatakse järgmisi tippkeskusega otseselt seotud tegevusi:

  1. alusuuringuid, rakendusuuringuid ja arendustegevust;
  2. teadus- ja arendustegevuse jaoks vajalike väikevahendite ja aparatuuri soetamist ja kaasajastamist;
  3. teadlasmobiilsuse, teadlaste koolitamise ja järelkasvu toetamisega seotud tegevusi;
  4. tippkeskusega seotud riigisisest ja rahvusvahelist koostööd;
  5. innovaatiliste ideede väljatöötamist ja testimist;
  6. teadustegevuse tulemuste levitamist ja populariseerimist.

Lisainfo: archimedes.ee

Toetajad

TalTechi juhitavad tippkeskused

IT tippkeskus EXCITE ühendab Eesti IT-teadusgruppide (16 uurimisrühma) paremikku. Tippkeskuse eesmärk on ühendada kogu Eesti IKT valdkonnad riistvarast tarkvarani, eelkõige keskendudes veakindlate ja turvaliste IT lahenduste loomisele.

Tippkeskuse juht: TalTechi IT teaduskonna professor Ivo Fridolin (ivo.fridolin@taltech.ee)

Loe edasi tippkeskuse lehelt

Hoonete ning ehitatud piirkondade energia- ja ressursitõhususega tegelevas tippkeskuses on kuus uurimisrühma kolmest ülikoolist. Tippkeskus otsib lahendusi nullenergiahoonete ehitamiseks, hoonetes toimuva energiatarbimise ja -tootmise kokkusobitamiseks tsentraalse energiatootmisega ning ressursitõhususe parandamiseks nii nullenergia kui puidu kasutuse lisamisega.

Tippkeskuse teemad lähtuvad praeguste liginullenergiahoonetega seotud suurtest tehnilistest ja majanduslikest väljakutsetest, mille lahendamiseks on vaja teaduslikke uuringuid, uute lahenduste leidmist ning nende katsetamist näiteks pilootprojektides, et pikemas perspektiivis oleks võimalik jõuda nullenergiahooneteni.

Loe edasi tippkeskuse lehelt

TalTech osaleb partnerina järgmiste tippkeskuste töös:

TalTechist osalevad Tartu ülikooli juhitava tippkeskuse töös Maarja Grossbergi, Malle Krunksi ja Dieter Meissneri uurimisrühmad.

Eesti teaduse tippkeskuse “Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele” tegevus on suunatud funktsionaalsete materjalide arendamisele keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku energiatehnoloogia, sensoorika ja nanoelektroonika tarbeks. Tippkeskuse tegevust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
 

Tippkeskuse töögrupid arendavad koostöös kompleksselt laia spektrit energiaallikaid, -salvesteid ja –muundureid, disainivad ja sünteesivad selleks vajalikke materjale ja koostisosi ning uurivad nende füüsikalisi, keemilisi ja tehnoloogilisi omadusi, koostavad ja testivad energiaallikate laboratoorseid ning väikeseeria prototüüpe. Üldisemaks eesmärgiks on arendada innovaatilise ühiskonna tarbeks kõrgtehnoloogiliste materjalide ja seadmete alast oskusteavet ning valmistada ette kaadrit innovatiivse energia- ja materjalitehnoloogia alal. Tippkeskuse juht on Tartu ülikooli keemia instituudi professor Enn Lust.

TalTechist osaleb Tartu ülikooli juhitava tippkeskuse töös professor Tõnis Timmuski uurimisrühm.

Genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskuse tegevuse eesmärgiks on avastada seoseid inimese genoomivariantide ja haiguste tekkemehhanismi vahel. Tippkeskuse töö tulemusena tekkivad uued teadmised võimaldavad arendada uusi strateegiaid rahva tervise parendamiseks, haiguste ennetamiseks ja raviks ning personaalmeditsiiniks. Põhiline uurimisobjekt on TÜ Eesti geenivaramu, kuhu ligi 52 000 geenidoonorit on andnud oma tervisekirjelduse ja vereproovi. Esimeses faasis uuritakse väga põhjalikult 2500 geenidoonori kogu DNA järjestused ja just haruldaste geenivariantide mõju erinevatele tunnustele, keskendudes mitokondriliste, immuun- ning neuropsühhiaatrilistele haigustele. Selleks, et erinevaid geenivariante usaldusväärselt seostada fenotüübiga on vaja mõista inimese geneetilise varieeruvuse olemust. Selleks võrreldakse 2500 Eesti geenidoonori genoome Eesti Biokeskuse üleilmse geneetilise varieeruvuse paneeliga (ca 450 genoomi ca 150 populatsioonist). Järgmisena võetakse kasutusele molekulaar- ja rakubioloogia meetodid ja loomamudelid, et uurida geenivariantide toimemehhanisme. Tippkeskuse juht on TÜ Eesti Geenivaramu direktor, akadeemik Andres Metspalu.

TalTechist osaleb Tartu ülikooli juhitava tippkeskuse töös professor Margus Loppi uurimisrühm.

Viimastel aastatel on inseneriteadus tunginud jõuliselt bioloogiasse võimaldades luua täiesti uudsete omadustega süsteeme. Selliste tehnoloogiate abil toodetakse mitmeid maitseaineid, kütuseid ja ravimeid. Biotehnoloogiaid kombineeritakse efektiivselt ka keemiaga. Näiteks võib bioloogiliselt toodetud eellasmolekulist teha ravimi keemilise modifitseerimise läbi. Samuti on võimalik keemiliselt sünteesida elusrakke spetsiifiliselt mõjutavaid kemikaale.
 

Tippkeskus toob kokku uurimisrühmad, mis omavad kompetentsi erinevate bioloogiliste süsteemide modifitseerimisel ja kemikaalide loomisel. Rakendustena nähakse uudsete lahenduste loomist jätkusuutliku biomajanduse tarbeks, rakuliste biosensorite loomist ja uudsete bioaktiivsete ühendite väljatöötamist.
Tippkeskuse juht on Tehnoloogiainstituudi professor Tanel Tenson.

Eesti-uuringute tippkeskuse (Center of Excellence in Estonian Studies, CEES) eesmärgiks on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, sh transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis ning arvutianalüüsi kasutamise ja digihumanitaaria arendamine. Mare Kõiva juhitava konsortsiumi uurimisrühmades osaleb üle 60 doktorikraadiga teadustöötaja ning üle 50 doktorandi kuuest Eesti teadusasutusest ja kõrgkoolist. Juht Mare Kõiva Eesti Kirjandusmuuseumist.

Mis on tippkeskus?

Tippkeskus (centres of excellence in research) loob uusi ideid ja innovatsiooni ühendades erinevaid teadusrühmasid.

Tippkeskuste eesmärgid:

  • kõrgetasemelise teadustöö tegemiseks vajaliku keskkonna loomine;

  • eelduste loomine keskuste lülitumiseks rahvusvahelistesse võrrgustikesse;

  • lähedastel/täiendavatel teemadel uurimisrühmade koostöö edendamine ja stimuleerimine;

  • süsteemi loomine innovatiivsete ideede väljatöötamiseks, arendamiseks ja rakendamiseks.