Tallinna Tehnikaülikool

Teaduse tippkeskused TalTechis

Teaduse tippkeskused ühendavad lähedaste uurimisteemadega tegelevaid kõrgetasemelisi teadusrühmi, et teha rahvusvahelist tippteadustööd ning arendada ja rakendada uuenduslikke ideid. Tippkeskused loovad eeldusi Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis. Tippkeskuste tööd toetatakse Eesti riigi eelarvest. Tippkeskuste rahastusperiood: 01.01.2024–31.12.2030

Tallinna Tehnikaülikool juhib kahte tippkeskust ja on partnerina kaasatud viite tippkeskusesse

TalTechi juhitavad tippkeskused

Juhtpartner: TalTech

Tippkeskuse eesmärk on edendada innovatsiooni ringmajanduses, keskkonnasõbralikku ja kohalikku ressurssi vajavate tehnoloogiate uurimise ning ühiskonna teadlikkuse tõstmise kaudu. Neljas töörühmas on järgmised uurimissuunad. Strateegilise mineraalse toorme rühm kaardistab kriitilisi materjale ja sekundaarseid ressursse jäätmevoogudes, et neid eraldada ja taaskasutada, minimeerides kahjulike jäätmete hulka. Süsiniku-põhise toorme töörühm arendab rohekeemial põhinevaid meetodeid võtme-kemikaalide ja taaskasutatavate plastide jaoks, hinnates ka nende keskkonnamõju. Ringsete tehnoloogiate tööstussiirde rühm fokusseerub skaleerimist võimaldavatele tehnoloogiatele vähendades jäätmeid ja edendades ringlussevõttu, käsitledes ka veepuhastust. Ringmajanduse ärirakenduste ning modelleerimise analüüsi rühm analüüsib jätkusuutlikke ärirakendusi ning toormete väärtusahelaid. Tippkeskuse interdistsiplinaarsus aitab luua Eestile ja Euroopale vajalikke ringmajanduslikke lahendusi.

TalTech roll: juhtpartner, kaasatud partnerid Tartu Ülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Tippkeskuse juht: TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor tenuuris Riina Aav (riina.aav@taltech.ee)

Juhtpartner: TalTech

Energiatõhususe tippkeskus ENER esindab 53% energia lõpptarbimisest Eestis ja samuti põhilisi, kõige mahukamate investeeringutega energiasäästumeetmeid. ENER panustab Eesti ühiskondlikku ja majanduslikku väljakutsesse rohepöörata 75% olemasolevast nõrga energiatõhususega hoonefondist heitevabaks aastaks 2050 maksimeerides kaasnevaid kasusid ja elukvaliteedi paranemist. Teaduslik eesmärk on laieneda nullenergiahoonete tehnoloogiate ekstsellentsusest juhtivaks tippkeskuseks sotsiaalselt siduvas ja laiapõhjalises täisrenoveerimises, tõukamaks murrangulisi uuendusi ja süsteemseid reforme, kaasates innovaatilisi tehnoloogiaid, teadmussiiret, juhtimismudeleid ja elanikkonda. Interdistsiplinaarne tippkeskus põimib tehnika- ja andmeteadust sotsiaal- ja majandusteadusega keskse fookusega hoonete ja piirkondade energiatõhususel, elektrifitseerimisel, taastuvenergial ja salvestusel, energiasäästumeetmetel, äri- ja finantsmudelitel ning nende sotsiaalmajanduslikul ja regionaalsel mõjul.

TalTech roll: juhtpartner, kaasatud partnerid Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool

Tippkeskuse juht: TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi täisprofessor tenuuris Jarek Kurnitski (jarek.kurnitski@taltech.ee)

TalTech osaleb partnerina järgmiste tippkeskuste töös:

Juhtpartner: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Gravitatsioonilainete avastamine pakub uusi võimalusi Universumi alusseaduste täpsemaks väljaselgitamiseks ja potentsiaalseks paradigmanihkeks osakestefüüsika ja kosmoloogia vallas. Tippkeskus "Universum" seab eesmärgiks interdistsiplinaarse uurimustöö, sidudes gravitatsioonilainete vaatlused käimasolevate uuringutega teoreetilise ja eksperimentaalse kosmoloogia, osakestefüüsika ja gravitatsiooni alal. Tippkeskus toob nende erialade eksperdid kokku ühtsesse raamistikku, mis soodustab interdistsiplinaarset koostööd. Lisaks uuringutele fundamentaalfüüsika vallas hõlmavad tippkeskuse tegevused eksperimentaalse riistvara ja infotehnoloogia meetodite arendamist, sealhulgas järgmise põlvkonna masinõppe algoritmide välja töötamist ning kvantarvutite võimalikke rakendusi fundamentaalteaduslikes uuringutes. Tippkeskus tugineb Eesti liikmelisusele ESA-s ja CERN-is, edendades teadmiste ülekannet nendest organisatsioonidest Eestisse ja tõstes Eesti teaduse rahvusvahelist konkurentsivõimet.

TalTech roll: partner, kontakt TalTechis Tauno Otto (tauno.otto@taltech.ee)

Tippkeskuse juht: Martti Raidal

Juhtpartner: Tartu Ülikool

Tippkeskus ühendab maailmatasemel roheenergiatehnoloogia uurimisrühmad Eestis. Tippkeskus keskendub uudsete suure energiatihedusega kütuseelementide, elektrolüüserite, akude, superkondensaatorite, õhukesekihiliste vesinikusalvestite, tõhusate valgusallikate ning keskkonnahoidlike ja kulutõhusate hoonetesse integreeritavate õhukesekihiliste fotoelementide arendamisele.  
Vesiniku ja energia tootmise ja salvestamise täiustatud seadmete esitlemiseks rajatakse demokeskus, et näidata neid tööolukorras ning otsida koostöös ettevõtetega võimalusi uute seadmete tootmiseks ja tehnoloogiate turulejõudmiseks. Tippkeskuse konkurentsieeliseks on uudsed arvutuslikud ja tipptasemel operando-elektrokeemilised sünkrotron- ja neutronkiirguse põhised meetodid seadmete ja materjalide uuringuks reaalsetes tingimustes. Tippkeskus koolitab nii bakalaureuseõppe üliõpilasi, magistrante, doktorante ja teadus-arendus eksperte kui ka poliitikakujundajaid.  

TalTech roll: partner, kontaktid TalTechis Maarja Grossberg-Kuusk (maarja.grossberg@taltech.ee), Ilona Oja Acik (ilona.oja@taltech.ee)

Tippkeskuse juht: Enn Lust

Juhtpartner: Tartu Ülikool

Tippkeskus arendab uuenduslikke meetodeid, mis aitavad töötada välja usaldusväärseid tehisintellektisüsteeme. Loodud metoodika abil edendatakse tehisintellekti võimekust Eestile olulistes valdkondades, nagu e-valitsemine, tervishoid, äriprotsesside juhtimine ja küberturvalisus.
Alusmudelite, näiteks suurte keelemudelite, kasutamine suurendab tehisaru võimekust keeruliste andmete tõlgendamisel ja lahenduste loomisel. Tippkeskuse eesmärk on edendada uuenduslikke metoodikaid, millega luua tõhusaid ja usaldusväärseid analüüsi- ja ennustussüsteeme, mis kasutavad alusmudeleid; rakendada juhtimismehhanisme ja piiranguid, et tagada keeruliste tehisintellektisüsteemide vastavus spetsifikatsioonile; kohandada ja täiustada tehisintellektisüsteeme, et parandada rakenduste tõhusust; ja tagada tehisintellektisüsteemide turvalisus ja privaatsus.  

TalTech roll: partner, kontaktid TalTechis Tanel Tammet (tanel.tammet@taltech.ee), Tanel Alumäe (tanel.alumae@taltech.ee), Pawel Maria Sobocinski (pawel.sobocinski@taltech.ee), Rain Ottis (rain.ottis@taltech.ee)

Tippkeskuse juht: Meelis Kull

Juhtpartner: Tartu Ülikool

Tippkeskus selgitab humanitaaria ja loodusteaduste koostöös Eesti ja naaberalade kultuurilise ja geneetilise mitmekesisuse kujunemislugu. Tippkeskuse fookuses on evolutsioon – muutused ajas ja ruumis – selle mõiste kõige mitmekesisemates ilmingutes. Selleks luuakse uuenduslik, eri valdkondi ja meetodeid lõimiv erialadeülene raamistik inimeste, kultuuride ja keskkonna vastasmõjude uurimiseks. Tippkeskus uurib Läänemere idakalda rahvaid ja kultuure kujundanud protsesse viimase jääaja järgse asustuse algusest tänaseni, lähtudes areaalsest ja ökoloogilisest taustast. Teadustöö kaardistab inimpopulatsioone ja kultuuriilminguid ning neid mõjutanud abiootilisi (kliima) ja biootilisi (taimed, loomad) tegureid. Tuginedes arheogeneetika, kultuuri- ja keeleuuringute ning paleoökoloogia koostöös loodavatele paik- ja piirkondlikele täppisandmetele, loovad teadlased detailseid teadmisi siinsete alade rahvastiku ja eripalgelise kultuuri kujunemisest Euroopa kontekstis.

TalTech roll: partner, kontakt TalTechis Siim Veski (siim.veski@taltech.ee)

Tippkeskuse juht: Kristiina Tambets

Juhtpartner: Tartu Ülikool

Tippkeskus toob kokku inimest ja tema tegutsemise kontekste uurivad sotsiaal- ja loodusteadlased, et leida uusi viise inimeste heaolu mõõtmiseks, mõistmiseks ning mõjutamiseks.
Heaolu peegeldab, kuidas on rahuldatud inimeste põhivajadused. Selle suurendamine ühiskonnas on nii eesmärk omaette kui ka vahend, mis toetab majandusarengut, demokraatiat, säilenõtkust ja teisi ühiskondlikke väärtusi. Heaolu suurendamine vajab eri teadusvaldkondi ühendavat lähenemist, sest see sõltub paljudest inimese ja tema elukeskkonna teguritest bioloogilisel, psühholoogilisel ja sotsiaalsel analüüsitasemel, moodustades komplekssüsteemi. Tippkeskuse teadlased uurivad:
Millised bio-psühholoogilised ja sotsiaal-ruumilised omadused on seotud heaolu püsivamate komponentidega, näiteks eluga rahulolu?
Kuidas rulluvad inimestes lahti heaolu dünaamilised komponendid, näiteks emotsioonid?
Kuidas inimesed ise oma heaolu enesehoole ökosüsteemides mõistavad ja juhivad?
Kuidas heaolu isikustatud ja kohandatud sekkumistega edendada?

TalTech roll: partner, kontakt TalTechis Ivo Fridolin (ivo.fridolin@taltech.ee)

Tippkeskuse juht: Andero Uusberg