Tallinna Tehnikaülikool

Terviserakenduste hindaja loodi selleks, et patsientidel ja tervishoiutöötajatel oleks informeeritud ülevaade Eestis kasutatavatest tervise- ja tervisekäitumise mobiilirakendustest. Iga selline rakendus omab rohkem või vähem mõju tervisele ning enamasti töötlevad need ka terviseandmeid. Terviserakenduste hindaja annab Eestis loodud ja kasutatavate terviserakenduste kohta ülevaatlikku infot kõigis kategooriates, mis võivad potentsiaalselt kasutajaid mõjutada.

Rakenduste hindaja vaatamiseks on mugavam kasutada arvuti veebilehitsejat.

Terviserakenduste hindaja kolm peamist sihtrühma:

 1. INIMESED, kes soovivad rohkem infot terviserakenduste kohta, mida nad on hakanud kasutama tervise hoidmiseks iseseisvalt või tervishoiutöötaja soovitusel.
 2. TERVISHOIUTÖÖTAJAD, kes tahavad terviserakendusi oma patsientidele soovitada ning soovivad enne nende kohta saada süsteemset ülevaadet ja hinnangut.
 3. LAHENDUSE OMANIK, kes soovib oma toodet arendada ja paremaks muuta läbi kindla raamistiku, mis aitab laiendada end potentsiaalselt meditsiiniseadmeks taotlemise suunas.

Terviserakenduse hindajas on kaardistatud iga rakenduse kohta järgnevad infokategooriad:

 • üldinfo ja eesmärk, sh kellele on rakendus loodud, kes seda saavad kasutada, mis on rakenduse eesmärk ning millised funktsioonid rakendusel on.
 • turvalisus ja privaatsus, sh kas rakendus vastab andmekaitse nõuetele ning kas rakenduse looja on võtnud kasutusele asjakohased turvameetmed.
 • kasutaja- ja kliiniliste uuringute tase, sh kas rakenduse looja on mõõtnud rakenduse mõju, kas sarnaste rakenduste mõju on mujal maailmas hinnatud, kas on uuritud mõju kasutajatele või kasutajate rahulolu ning kas rakenduse mõju on hinnatud piisavalt lähtuvalt konkreetse rakenduse eesmärgist ja standardist.
 • koosvõime ja liidestuvus, sh kas rakenduse looja on hinnanud vajadust andmeid edastada või mitte edastada teistesse tervishoiu infosüsteemidesse, kas andmete käitlemisel kasutatakse levinud tervishoiu standardeid.

Hinnatud rakendused

Triumfland Saga

Triumfland Saga

Laste jaoks välja töötatud mänguline rakendus, mis pakub tõenduspõhist tervisekäitumisega seonduvat hariduslikku sisu. Rakendus on välja töötatud koostöös sidusrühmaga (lapsed, lapsevanemad ja tervisevaldkonna eksperdid).

Triumfland Saga

Hinnangute lühikokkuvõte

Triumfland Saga rakenduse puhul on tootja poolt rakendusele seatud eesmärgile vastav kliinilise tõendatuse tase kõrge - rakenduse väljatöötamisel on tehtud mitu kliinilist uuringut, mis on avaldatud või avaldamisel. Rakenduse kohta kogutakse kasutajatelt pidevalt tagasisidet. Triumfland Saga turvalisuse ja privaatsuse tase on kõrge - rakendus katab kõiki GDPRi ja turvalisuse nõudeid. Rakenduse eesmärk ei näe ette teiste infosüsteemidega liidestumist, mistõttu liidestumise kategooria ei kohaldu.

Migrevention

Migrevention

Digitaalne migreeni- ja peavalupäevik, mis aitab kasutajal salvestada peavaluhooge ja jälgida peavalu mõjutavaid tegureid.

Triumfland Saga

Hinnangute lühikokkuvõte

Migrevention rakenduse puhul on tootja poolt rakendusele seatud eesmärgile vastav kliinilise tõendatuse tase kõrge - rakenduse väljatöötamisel on tehtud kliiniline uuring, mis on avaldamisel. Rakenduse kohta kogutakse kasutajatelt pidevalt tagasisidet. Migrevention turvalisuse ja privaatsuse tase on kõrge - rakendus katab kõiki GDPRi ja turvalisuse nõudeid. Rakenduse eesmärk ei näe ette teiste infosüsteemidega liidestumist, mistõttu liidestumise kategooria ei kohaldu.

Kõneravi.ee

Kõneravi.ee

Kõneravi.ee on koostöös kogenud logopeedidega loodud enam kui 150 interaktiivse harjutusega veebikeskkond kõikidele, kes soovivad arendada oma kõnet. Harjutusi saab teha nii koostöös spetsialistiga (logopeed, eripedagoog või õpetaja) kui ka iseseisvalt. Kõneravi.ee muudab laste ja patsientide jaoks teraapia mitmekesiseks ning huvitavaks. Spetsialistidele on Kõneravi.ee toetav töövahend, mis aitab koostada personaliseeritud harjutuskavasid, monitoorida progressi ning luua uusi harjutusi.

Rohkem infot

Kõneravi

Hinnangute lühikokkuvõte

Kõneravi.ee rakenduse turvalisuse ja privaatuse tase on kõrge - rakendus katab kõiki GDPR-i ja turvalisuse nõudeid. Kõneravi.ee kasutaja- ja kliiniliste uuringute tase on keskmine. Kõneravi.ee rakendus on haridusliku eesmärgiga, toetades laste kõne arengut, kuid seda kasutavad toetava töövahendina ka kõne arendamist toetavad spetsialistid (logopeedid, eripedagoogid, pedagoogid). Rakendus on arendatud koostöös valdkonna organisatsioonide ja erialaspetsialistidega ning kogub regulaarselt kasutajate tagasisidet. Hetkel pole rakendus mõeldud ühegi spetsiifilise haigusseisundi või kõnehäire jaoks ega toetu rakenduse endaga läbiviidud uuringutele. Sarnaseid rakendusi on aga maailmas hinnatud ning nende tulemused näitavad, et digitaalsed teraapialahendused võivad omada kliinilist efekti erinevate kõnehäirete puhul. Kui rakendusele soovitakse omistada ka kliinline eesmärk, siis on oluline enne läbi viia kliiniline uuring, mis hindaks rakenduse sobivust ka kindlate kõnearenguhäiretega tegelemisel. Rakenduse eesmärk ei näe ette teiste tervishoiu infosüsteemidega liidestumist, mistõttu liidestumise kategooria ei kohaldu.

TRIUMFLAND SAGA- Üldinfo

iOS versioon ja hindamise aeg

Versioon 1.2.8.8/veebruar-märts 2021

Android versioon ja hindamise aeg

Versioon 1.2.8.8/veebruar-märts 2021

Platvorm

Google Play Store, Apple App Store

iOS seadme või tarkvara miinimumnõuded

Rakenduvad Apple App Store miinimumnõuded.

Android seadme või tarkvara miinimumnõuded

Rakenduvad Google Play miinimumnõuded. Rakendus on optimeeritud seadmele ​Samsung S7 Edge​.

Kas rakendus vajab toimimiseks välist meditsiinilist või mittemeditsiinilist seadet?

Ei

Andmete hoiustamise asukoht - riik, serveri pakkuja

Server asub Euroopa Liidus (Google Firebase​).

Mis on rakenduse eesmärk?

Laste tervisehariduse parandamine ja vaimse tervise toetamine mänguliselt.

Rakenduse sihtrühm

Lapsed vanuses 7-14 aastat.

Kas rakendus on mõeldud kasutamiseks kindla terviseprobleemi korral?

Ei

Terviseprobleemid, mille puhul rakendus sobib

Ei kohaldu

Kas rakendus on mõeldud kasutamiseks kindla terviseriski puhul?

Ei

Kui palju on spetsiifilisi unikaalseid funktsionaalsusi, mis täidavad rakenduse põhieesmärki?

11

Rakenduse põhifunktsioonide loetelu

 1. Probleemilahendusoskuste edendamine läbi Triumflandi linnaelanike murede lahendamise

 2. Erinevad igapäevased missioonid rutiini toetamiseks

 3. Linnaelanike tervise toetamine (vedelikutarbimine, tervislik toit)

 4. Tervise ja heaoluga seotud hariduslik komponent (sisaldab mitut taset ja kontrollküsimusi)

 5. Viktoriin tervise ja heaoluga seotud küsimustega (õpitu kinnistamiseks)

 6. Liikumisaktiivsuse edendamist soodustavad minimängud (takistusraja läbimine, jooksmine, jalgpall)

 7. Tervislikku toitumist toetav minimäng “Toidu valikud”, kus kasulikumad toidud tuleb eraldada vähem kasulikest

 8. Rahustavad minimängud ärevuse vähendamiseks (värviraamat, mullimäng)

 9. Kognitiivseid võimeid toetavad minimängud (pusle ja mälumäng, kus tuleb leida kaks ühesugust paarilist)

 10. Vaimse tervise toetamine läbi virtuaalse kaaslase poolt pakutava psühhohariva sisu vastavalt tugevustele ja nõrkustele

 11. Igapäevane emotsionaalse seisundi,  aktiivsustaseme ja une kvaliteedi hindamine

Kui palju on rakendusel lisafunktsionaalsusi, mis pole vajalikud rakenduse põhieesmärkide täitmiseks?

10

Kasutusjuhis

Jah, kasutusjuhis on allalaaditav SIIT.

Pakkuja veebilehe viide


https://triumf.health/eesti

Hind

Tavahind 29,90€ (ühekordne tasu). Ajutiselt on ligipääs rakendusele sponsoreeritud ning seetõttu hetkel tasuta.

Keeled

 1. Eesti

 2. Vene

 3. Inglise

Millise eriala spetsialistid kirjutavad rakendust välja?

Ei kohaldu

Kas rakenduse kasutamisel on piiranguid (vanus, kindel terviseprobleem jne)?

Sobib vanusele 7-14 eluaastat.

Missugused ametlikud organisatsioonid (nt riiklikud organisatsioonid või meditsiinilised erialaühendused) rakendust soovitavad?

Ei kohaldu

Meditsiiniseadme riskiklass (kui kohaldub)

Ei kohaldu

Kas rakendus on meditsiiniseadmena registreeritud?

Ei

Kas rakenduse puhul kohaldub Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määrus?

Ei. Tootja põhjendus: Rakendus on ette nähtud ainult kasutaja andmete salvestamiseks ja vajadusel alla laadimiseks.

TRIUMFLAND SAGA - Privaatsus ja turvalisus

Kas rakendusel on privaatsuspoliitika (privaatsustingimuste teavitus)?

Jah

Kas privaatsuspoliitika sisaldab nõutud informatsiooni (põhineb GDPR-il)?

Jah

Kas privaatsuspoliitika on rakenduses registreerimise ja kasutamise ajal ligipääsetav?

Jah

Kas rakendus kogub isikuandmeid?

Jah

Kas rakendus kogub eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmed)?

Jah

Kas ettevõte on endale määranud andmekaitsespetsialisti?

Ei

Kas kasutajalt küsitakse andmete töötlemiseks nõusolek?

Jah

Kas antud nõusolek on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline?

Jah

Kas kasutaja saab nõusoleku tagasi võtta?

Jah

Kas kasutajal on ligipääs isikuandmetele?

Jah, kuid ligipääsu saamiseks peab saatma e-maili.

Kas kasutaja saab isikuandmeid muuta?

Jah, kuid muudatuste tegemiseks peab saatma e-maili.

Kas kasutaja saab nõuda (või alla laadida) isikuandmeid?

Jah, kuid selleks tuleb saata e-mail.

Kas kasutaja saab isikuandmeid kustutada?

Jah, kuid selleks tuleb saata e-mail.

Kas rakendus jagab isikuandmeid?

Ei

Kas isikuandmed liiguvad välismaale?

Jah, andmete hoiustamiseks Google Firebase serverisse Euroopa Liidu piirides.

Kas rakendus kasutab küpsised või sarnaseid tehnoloogiaid?

Jah

Kas rakendus kasutab küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid korrektselt?

Jah

Kas rakendust kasutavad alaealised?

Jah

Kas rakendus nõuab täiskasvanu (hooldaja) nõusolekut?

Ei

Kas rakendus kontrollib kasutaja vanust?

Ei

Kas rakendus kasutab opt-in turundusvõimalusi?

Ei

Kas rakendus teavitab korrektsete tehniliste ja organisatoorsete meetmete rakendamisest, et kaitsta isikuandmeid?

Jah

Kas kasutaja autentimine on turvaline (rakendatud paroolipoliitika, kaheastmeline autentimine, PIN)?

Jah

Kas rakendus kasutab mobiil-ID-d, Smart-ID-d või sarnast eID autentimislahendust? 

Ei

Kas rakenduse privaatsuspoliitikas on välja toodud, kus andmeid hoiustatakse?

Jah

Kas rakenduse privaatsuspoliitikas on välja toodud, kui kaua andmeid hoiustatakse?

Jah

Kas kasutaja kustutatakse pärast kindlat inaktiivsuse perioodi?

Jah

.

Kas on olnud teateid andmeturvalisuse rikkumisest?

Ei

TRIUMFLAND SAGA- Kasutaja- ja kliiniliste uuringute tase

Kas rakenduse loomisesse on kaasatud raviasutusi ja/või riiklikke organisatsioone?

Jah, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Tallinna Lastehaigla, Helsingi Ülikooli Haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Uppsala Ülikool, Tampere Ülikool, Singapuri Riiklik Ülikool.

Kas rakenduse sisuloomesse on kaasatud tervishoiutöötajaid?

Jah

Kas rakenduse sisuloomesse on kaasatud sihtrühma kuuluvaid inimesi/patsiente?

Jah

Mis on rakenduse kliinilised eesmärgid?

Rakendusel on hariduslik eesmärk ehk see jagab tervisega seotud informatsiooni ja toetab seeläbi tervisekäitumist.

Kas tõestus, et rakendus suudab selliseid funktsionaalsusi täita, põhineb varasematel (rahvusvahelistel) sarnase tehnoloogia/sarnase eesmärgiga lahenduste uuringutel?

Tõestus põhineb peamiselt sama tehnoloogiaga ent erineva sihtrühma puhul kasutatava Triumfland Hero rakenduse põhjal läbi viidud ja/või käimasolevatel uuringutel erinevate patsiedigruppide seas: vähihaiged lapsed, esimest tüüpi diabeediga lapsed ja kirurgilist sekkumist vajavad lapsed.

Missuguseid uuringuid on läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

Rakenduse hindamise hetkel avaldatud uuringute tulemused näitavad, et rakendus pakub pediaatrilistele patsientidele kasulikku ja usaldusväärset informatsiooni ning võib omada positiivset mõju vähidiagnoosiga laste psühholoogilisele heaolule.

 1. Tark, R., Metelitsa, M., Akkermann, K., Haljas, K. (2019). The Effect of Triumf Game on Psychological Well-Being and Quality of Life Among Pediatric Patients. 5th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents (Seeking Improvements in psychological treatments) Book of Abstracts.

 2. Tark, R., Metelitsa, M., Akkermann, K., Saks, K., Mikkel, S., Haljas, K. (2019). Gamified mobile health intervention Triumf for pediatric patients: Usability, acceptability, feasibility and preliminary effectiveness study. JMIR Serious Games 2019;7(3):e13776. doi: 10.2196/13776

 3. Tark, R. (2019). The effect of Triumf mobile health game onpsychological well-being and health-related quality of life among paediatric cancer patients: A pilot study (Master’s
  thesis). University of Tartu

 4. Tark, R., Suarez, A., Metelitsa, M., Akkermann, K., Haljas, K.(2018). The Development of Digital Health Intervention for Reducing Psychological Problems in Chronically Ill Children. The 3rd Symposium on Computing and Mental Health at the ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, April 2018. Proceedings of the 2018 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems.

 5. Esimest tüüpi diabeediga laste seas on hetkel käimas randomiseeritud kontrolluuring.

 6. Kirurgilist sekkumist vajavate laste seas on hetkel käimas uuring Helsingi Ülikooli Haiglas.

Kas ja milliseid mõõtmisi rakenduses tehakse?

Tulenevalt Triumfland Saga mängu hariduslikust eesmärgist rakenduses diagnostilisi või ravi ja sekkumisi suunavaid mõõtmisi ei tehta. Küll aga toimub mängu jooksul kasutaja profiili alusel sobivate mänguliste funktsionaalsuste pakkumine.

Kas rakenduse mõõtmiste täpsust on varasemalt sarnase tehnoloogiaga lahenduste puhul hinnatud?

Jah

Missuguseid uuringuid on konkreetselt mõõtmiste täpsuse osas läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

Sama tehnoloogiat kasutava Triumfland Hero rakendusega on tehtud uuring, kus hinnati rakenduses toimuva lapse emotsionaalse seisundi mõõtmist rahvusvaheliselt tunnustatud Tugevuste ja Raskuste Küsimustiku (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ) vastu. Leiti, et rakenduses teostatav mõõtmine on piisava täpsusega lapse emotsionaalsele seisundile hinnangu andmiseks. Triumfland Saga rakenduses ei kasutata antud mõõtmist lapse emotsionaalsele seisundile hinnangu andmiseks, kuid funktsionaalsus mõõtmise teostamiseks on olemas.

Kas tõestus, et rakendus suudab oma kliinilisi eesmärke täita, põhineb selle konkreetse rakendusega tehtud uuringutel?

Jah

Missuguseid uuringuid konkreetse rakendusega on läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

Rakendusega on tehtud uuring üldpopulatsiooni PROMs küsimustike põhjal. Tulemused avaldamisel.

Kas konkreetse rakenduse kliinilise olulisuse/tõestatuse kohta on avaldatud teadusartikleid?

Ei, kuid on varsti avaldamisel.

Missugustes ajakirjades on konkreetse rakenduse kohta artiklid avaldatud?

Ei kohaldu

Kas rakenduse tootja küsib kasutajatelt perioodiliselt tagasisidet mõne metoodika alusel (nimetada sagedus ja metoodika)? 

Jah, rakendus küsib kasutajatelt 30 päeva pärast rakenduse kasutamist tagasisidet instrumendi abil, mis on selle konkreetse rakenduse jaoks erinevate teadusuuringute põhjal välja töötatud.

Millisesse NICE digitaalsete tervisetehnoloogiate hindamisraamistiku tõenduse tasemele rakendus kuulub?

Tase 2, rakendus klassifitseerub info pakkumise funktsionaalsuse alla.

Kas rakendusele kohaldub minimaalne või parima tava efektiivsuse tõenduse standard?

Parima tava efektiivsuse tõenduse standard.

Kas rakendus vastab sellele kohalduvale tasemele ja vastavale efektiivsuse tõenduse standardile?

Jah

TRIUMFLAND SAGA - Koosvõime ja andmekvaliteet

Kas rakendus kasutab andmete kogumisel standard-terminoloogiaid (ICD-10, SNOMED, HPO, ATC, jne)?

Ei

Kas rakendus kasutab standardseid kliinilisi andmemudeleid (nt OpenEHR, OpenClinica)?

Ei

Kas rakendus pakub API-t teiste rakendustega andmevahetuseks?

Ei

Kas rakendus ühildub andmete vahetamiseks teiste juhtmevabade seadmetega (Bluetooth, NFC, GSM)?

Ei

Kas rakendus on võimeline vahetama sõnumeid HL7 V2, 3 ja FHIR formaadis?

Ei

Kas rakendus toetab andmete automaatsisestust läbi otse-impordi (csv, CDISC, json, xml), API, SFTP, IHE, HL7?

Ei

Kas rakendus on implementeerinud mõne standard- või IHE töövoo?

Ei

Kas rakendus töötab CDA, C-CDA dokumentidega (XML põhinev HL7)?

Ei

Kas rakendusest saab andmeid standard-formaadis eksportida (XML, CSV, CDISC, jne)?

Jah (CVS)

Kas rakendus kasutab andmete hoiustamiseks GDPR nõuetele vastavat pilveteenust?

Jah

Kas rakendus vahetab teiste rakendustega andmeid?

Ei

Kas rakendusel on koosvõime ja liidestumise strateegia teiste tervishoiu infosüsteemidega (sh riiklikud süsteemid) liidestumiseks?

Ei

Migrevention - Üldinfo

iOS versioon ja hindamise aeg

2.3/oktoober-november 2021

Android versioon ja hindamise aeg

2.3/oktoober-november 2021

Platvorm

Google Play Store, Apple App Store

iOS seadme või tarkvara miinimumnõuded

iOS 10.0 või hilisem versioon

Android seadme või tarkvara miinimumnõuded

Android 6.0 või uuemad (API level 23)

Kas rakendus vajab toimimiseks välist meditsiinilist või mittemeditsiinilist seadet?

Ei

Andmete hoiustamise asukoht - riik, serveri pakkuja

Saksamaa, Frankfurt. Serveri pakkuja Digital Ocean (https://www.digitalocean.com)

Mis on rakenduse eesmärk?

Rakenduse põhiversioon aitab kasutajal salvestada peavaluhooge digitaalsesse päevikusse, jälgida peavalu mõjutavaid tegureid ja ravimite kasutamist. Selle kaudne eesmärk on toetada primaarsete peavalude diagnoosi ja ravi, kui patsient otsustab oma peavalupäeviku andmed alla laadida ning neid rakendusest sõltumatult peavaluspetsialistiga jagada. Rakenduse premium versioon võimaldab lisaks kasutada peavaluõe nõustamist läbi veebivestluse (chat-i).

Rakenduse sihtrühm

Migreeni ja teiste primaarsete peavalu diagnoosidega inimesed.

Kas rakendus on mõeldud kasutamiseks kindla terviseprobleemi korral?

Jah

Terviseprobleemid, mille puhul rakendus sobib

 1. Migreen

 2. Teised primaarse peavalu diagnoosid

Kas rakendus on mõeldud kasutamiseks kindla terviseriski puhul?

Jah

Kui palju on spetsiifilisi unikaalseid funktsionaalsusi, mis täidavad rakenduse põhieesmärki?

5

Rakenduse põhifunktsioonide loetelu

 1. Peavaluhoo salvestamine

 2. Peavalu tegurite salvestamine

 3. Peavalu korral võetud ravimite salvestamine 

 4. Peavalupäeviku saatmine enda e-mailile (kui on soov peavaluspetsialistiga andmeid jagada)

 5. Peavaluõe nõustamine (chat)

Kui palju on rakendusel lisafunktsionaalsusi, mis pole vajalikud rakenduse põhieesmärkide täitmiseks?

0

Kasutusjuhis

Puudub

Pakkuja veebilehe viide

https://et.migrevention.com/

Hind

Päevik on kasutajale tasuta. Rakendusesisese ostuna saab soetada Premium versiooni (peavaluõe nõustamise funktsioon), mis maksab 19.99 €/kuus.

Keeled

 1. Eesti

 2. Inglise

 3. Vene

Millise eriala spetsialistid kirjutavad rakendust välja?

Ei kohaldu

Kas rakenduse kasutamisel on piiranguid (vanus, kindel terviseprobleem jne)?

Kasutaja peab olema vähemalt 18 eluaastat vana.

Missugused ametlikud organisatsioonid (nt riiklikud organisatsioonid või meditsiinilised erialaühendused) rakendust soovitavad?

Eesti Peavalu Selts, Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing.

Meditsiiniseadme riskiklass (kui kohaldub)

Ei kohaldu

Kas rakendus on meditsiiniseadmena registreeritud?

Ei

Kas rakenduse puhul kohaldub Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määrus?

Ei. Tootja põhjendus: Digitaalsele peavalupäevikule määrus ei kohaldu, sest rakendus on ette nähtud ainult kasutaja andmete salvestamiseks ja vajadusel alla laadimiseks.

Migrevention - Privaatsus ja turvalisus

Kas rakendusel on privaatsuspoliitika (privaatsustingimuste teavitus)?

Jah

Kas privaatsuspoliitika sisaldab nõutud informatsiooni (põhineb GDPR-il)?

Jah

Kas privaatsuspoliitika on rakenduses registreerimise ja kasutamise ajal ligipääsetav?

Jah

Kas rakendus kogub isikuandmeid?

Jah

Kas rakendus kogub eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmed)?

Jah, terviseandmeid.

Kas ettevõte on endale määranud andmekaitsespetsialisti?

Jah

Kas kasutajalt küsitakse andmete töötlemiseks nõusolek?

Jah

Kas antud nõusolek on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline?

Jah

Kas kasutaja saab nõusoleku tagasi võtta?

Jah

Kas kasutajal on ligipääs isikuandmetele?

Jah

Kas kasutaja saab isikuandmeid muuta?

Jah

Kas kasutaja saab nõuda (või alla laadida) isikuandmeid?

Jah, kasutajal on võimalik oma peavalupäevik e-mailile saata. 

Kas kasutaja saab isikuandmeid kustutada?

Jah

Kas rakendus jagab isikuandmeid?

Jah

Kas isikuandmed liiguvad välismaale?

Jah, andmete hoiustamiseks Digital Ocean serverisse Euroopa Liidu piirides.

Kas rakendus kasutab küpsised või sarnaseid tehnoloogiaid?

Jah

Kas rakendus kasutab küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid korrektselt?

Teave küpsiste kasutamise kohta on korrektselt privaatsuspoliitikasse lisatud. Rakenduse veebilehele tuleks veel lisada küpsistega nõustumise bänner.

Kas rakendust kasutavad alaealised?

Ei

Kas rakendus nõuab täiskasvanu (hooldaja) nõusolekut?

Ei

Kas rakendus kontrollib kasutaja vanust?

Ei

Kas rakendus kasutab opt-in turundusvõimalusi?

Ei

Kas rakendus teavitab korrektsete tehniliste ja organisatoorsete meetmete rakendamisest, et kaitsta isikuandmeid?

Jah

Kas kasutaja autentimine on turvaline (rakendatud paroolipoliitika, kaheastmeline autentimine, PIN)?

Jah

Kas rakendus kasutab Mobiil-ID-d, Smart-ID-d või sarnast eID autentimislahendust?

Ei

Kas rakenduse privaatsuspoliitikas on välja toodud, kus andmeid hoiustatakse?

Jah

Kas rakenduse privaatsuspoliitikas on välja toodud, kui kaua andmeid hoiustatakse?

Jah

Kas kasutaja kustutatakse pärast kindlat inaktiivsuse perioodi?

Jah

Kas on olnud teateid andmeturvalisuse rikkumisest?

Ei

Migrevention - Kasutaja- ja kliiniliste uuringute tase

Kas rakenduse loomisesse on kaasatud raviasutusi ja/või riiklikke organisatsioone?

Jah, Tartu Ülikooli Kliinikum.

Kas rakenduse sisuloomesse on kaasatud tervishoiutöötajaid?

Jah

Kas rakenduse sisuloomesse on kaasatud sihtrühma kuuluvaid inimesi/patsiente?

Jah

Mis on rakenduse kliinilised eesmärgid?

 1. Rakenduse kasutamisel saavutab patsient parema arusaama oma haigusest.

 2. Rakenduse kasutamine võimaldab patsiendil saada kiireid esmaseid nõuandeid peavaluspetsialistilt oma haiguse paremaks haldamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks.

 3. Rakenduse kasutamine võimaldab patsiendil oma haigust ning haigust mõjutavaid tegureid jälgida.

 4. Rakenduse kasutamine võimaldab patsiendil saata oma raviarstile rakenduse väljavõtteid e-maili teel. See aitab kaasa ravikvaliteedi parandamisele.

Kas tõestus, et rakendus suudab selliseid kliinilisi eesmärke täita, põhineb varasematel (rahvusvahelistel) sarnase tehnoloogia/sarnase eesmärgiga lahenduste uuringutel?

Jah

Missuguseid uuringuid on läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

Eelnevad uuringud on näidanud, et nutitelefonide rakendused elektrooniliste peavalu päevikute kujul on usaldusväärsed meetodid andmete kogumiseks, patsiendid eelistavad elektroonilist päevikut võrreldes paberpäevikuga ning elektroonsed päevikud on töökohal diskreetsemad. Digitaalse peavalupäeviku täitmine võimaldab dokumenteerida andmeid täpsemalt ja vähendada meenutamise kõrvalekaldeid (recall bias) ning digitaalsed sekkumised võimaldavad kasutamisele ajendada läbi automaatsete meeldetuletuste. Digitaalsete päevikute andmekogumine võimaldab tõsta patsientide nõusolekut päevikut täita, viia miinimumini sekundaarsed andmekogumise vead, vähendada halduskoormust ja säästa kulusid. Mitmete krooniliste haiguste, sealhulgas peavalude puhul on oluline patsiendi nõustamine ja harimine, mis aitab parandada patsientide elukvaliteeti, suurendab ravi efektiivsust ning vähendab kulusid tervishoiusüsteemile. Peavaluõe nõustamine on tänaste ravistandardite kohaselt üks mittemedikamentoosse ravi osa. Kristi Tamela on oma magistritöös toonud välja Eesti kontekstis peavaluõe nõustamise mõju peavaluga inimeste elukvaliteedile ning rõhutab nõustamist saavate patsientide elukvaliteedi märkimisväärset paranemist kuue kuu jooksul. Uuringuid virtuaalõe või virtuaalsete agentide kasutamise kohta meditsiinilistes sekkumistes on vähe. Üheks näiteks on depressiooni ravis (Help4Mood programm) virtuaalse avatari kasutamine. Mõnevõrra on uuritud võimalusi, mida virtuaalõde suudaks täita paremini või kehvemini kui tavapärane õe vastuvõtt. Tuuakse välja, et patsiendiandmete kogumine, patsientidele juhiste andmine ja patsiendi raviks motiveerimine, ravisoostumuse parandamine võiks olla virtuaalõe võimalused. Virtuaalõe piirangutena tuuakse välja võimetus teha otsuseid näiteks diagnoosi osas või teha koostööd teiste meeskonnaliikmetega. Kuigi on selge, et virtuaalõde ei ole suuteline täitma tavapärase õe kõiki rolle, suudab ta tõenäoliselt täita tervishoiu võimaluste ja nõudluste vahelist lõhet (pikad ravijärjekorrad, kordades suurem nõudlus võrreldes reaalselt olemasolevate spetsialiseerunud peavaluõdede arvuga, kulutõhusus).

 1. Giffin NJ, Ruggiero L, Lipton RB, Silberstein SD, Tvedskov JF, Olesen J, et al. Premonitory symptoms in migraine: An electronic diary study. Neurology. 2003;60(6):935–40;

 2. Heyer GL, Rose SC. Which factors affect daily compliance with an internet headache diary among youth with migraine? Clin J Pain. 2015;31(12):1075–9;

 3. Coons SJ, Eremenco S, Lundy JJ, O’Donohoe P, O’Gorman H, Malizia W. Capturing Patient-Reported Outcome (PRO) Data Electronically: The Past, Present, and Promise of ePRO Measurement in Clinical Trials. Patient - Patient-Centered Outcomes Res. 2015;8:301–9.

 4. Tamela K. Peavaluõe nõustamise mõju peavaluga inimeste elukvaliteedile SA Tartu Ülikooli Kliinikumis: kontrollitud prospektiivne sekkumisuuring. 2018;

 5. Burton C, Szentagotai Tatar A, McKinstry B, Matheson C, Matu S, Moldovan R, et al. Pilot randomised controlled trial of Help4Mood, an embodied virtual agent-based system to support treatment of depression. J Telemed Telecare. 2016;22(6):348–55.

 6. Abbott MB, Shaw P. Virtual nursing avatars: Nurse roles and evolving concepts of care. Online J Issues Nurs. 2016;21(3).

Kas ja milliseid mõõtmisi rakenduses tehakse?

Peavalupäeviku rakenduses ei tehta mõõtmisi.

Kas rakenduse mõõtmiste täpsust on varasemalt sarnase tehnoloogiaga lahenduste puhul hinnatud?

Ei kohaldu

Missuguseid uuringuid on konkreetselt mõõtmiste täpsuse osas läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

Ei kohaldu

Kas tõestus, et rakendus suudab oma kliinilisi eesmärke täita, põhineb selle konkreetse rakendusega tehtud uuringutel?

Jah. Migrevention peavalupäevik ja õe nõustamisteenus olid hõlmatud 2020 läbi viidud uuringusse, kus patsiendid said kasutada peavalupäevikut või õe nõustamisteenust ühena funktsionaalsustest.

Missuguseid uuringuid konkreetse rakendusega on läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

Viidi läbi uuring, kus muuhulgas hinnati peavalu sagedust, elukvaliteeti ja rahulolu (uuring sai Tartu Ülikooli eetikakomitee kooskõlastuse - nr 315T-17). Peavalupäevik ja õe nõustamisteenus olid ühed funktsionaalsustest. Leiti, et digitaalselt osutatud ravi oli sama hea või veidi parem kui traditsiooniline ravi. Sama aja ja sama arvu spetsialistidega oli digitaalset ravi osutades võimalik aidata 10 korda rohkem patsiente.

Kas konkreetse rakenduse kliinilise olulisuse/tõestatuse kohta on avaldatud teadusartikleid?

Ei, uuring on veel avaldamisel.

Missugustes ajakirjades on konkreetse rakenduse kohta artiklid avaldatud?

Ei kohaldu

Kas rakenduse tootja küsib kasutajatelt perioodiliselt tagasisidet mõne metoodika alusel (nimetada sagedus ja metoodika)? 

Jah (ühekordne uuring, tootja loodud tagasisideküsimustik)

 

Millisesse NICE digitaalsete tehnoloogiate hindamisraamistiku tõenduse tasemele rakendus kuulub?

Tase 2, rakendus klassifitseerub lihtsa monitooringu funktsionaalsuse alla.

Kas rakendusele kohaldub minimaalne või parima tava efektiivsuse tõenduse standard?

Minimaalne efektiivsuse tõenduse standard.

Kas rakendus vastab sellele kohalduvale tasemele ja vastavale efektiivsuse tõenduse standardile?

Jah

Migrevention - Koosvõime ja andmekvaliteet

Kas rakendus vahetab teiste rakendustega andmeid?

Ei

Kas rakendus kasutab andmete kogumisel standard-terminoloogiaid (ICD-10, SNOMED, HPO, ATC, jne)?

Ei

Kas rakendus kasutab standardseid kliinilisi andmemudeleid (nt OpenEHR, OpenClinica)?

Ei

Kas rakendus pakub API-t teiste rakendustega andmevahetuseks?

Ei

Kas rakendus ühildub andmete vahetamiseks teiste juhtmevabade seadmetega (Bluetooth, NFC, GSM)?

Ei

Kas rakendus on võimeline vahetama sõnumeid HL7 V2, 3 ja FHIR formaadis?

Ei

Kas rakendus toetab andmete automaatsisestust läbi otse-impordi (csv, CDISC, json, xml), API, SFTP, IHE, HL7?

Ei

Kas rakendus on implementeerinud mõne standard- või IHE töövoo?

Ei

Kas rakendus töötab CDA, C-CDA dokumentidega (XML põhinev HL7)?

Ei

Kas rakendusest saab andmeid standard-formaadis eksportida (XML, CSV, CDISC, jne)?

Jah. Qure Server'st saab exportida (CSV, XLSX).

Kas rakendus kasutab andmete hoiustamiseks GDPR nõuetele vastavat pilveteenust?

Jah

Kas rakendusel on koosvõime ja liidestumise strateegia teiste tervishoiu infosüsteemidega (sh riiklikud süsteemid) liidestumiseks?

Ei

Kõneravi.ee - üldinfo

Hindamise aeg

Oktoober 2021

Missuguseid operatsioonisüsteeme või platvorme rakendus toetab?

Rakendus on kättesaadav läbi veebibrauserite.

Kas rakendus vajab toimimiseks välist meditsiinilist või mittemeditsiinilist seadet?

Ei

Andmete hoiustamise asukoht - riik, serveri pakkuja

Eesti, serveri pakkuja IT Box OÜ

Mis on rakenduse eesmärk?

Rakenduse eesmärk on aidata arendada ja suunata lapse kõnet interaktiivsete logopeediliste harjutuste abil.

Rakenduse sihtrühm

Rakendusel on kaks sihtrühma:

 1. Lapsed, sh erivajadustega lapsed ning lapsevanemad, kes sooritavad rakenduses harjutusi

 2. Spetsialistid, kes tegelevad laste kõne arendamisega (logopeed, eripedagoog, õpetaja), koostavad lastele harjutusi ja jälgivad nende progressi.

Kas rakendus on mõeldud kasutamiseks kindla terviseprobleemi korral?

Ei

Terviseprobleemid, mille puhul rakendus sobib

Kas rakendus on mõeldud kasutamiseks kindla terviseriski puhul?

Ei

Kui palju on spetsiifilisi unikaalseid funktsionaalsusi, mis täidavad rakenduse põhieesmärki?

4

Rakenduse põhifunktsioonide loetelu

Lapsele suunatud funktsioonid:

 1. Logopeedilised teraapia harjutused

 2. Harjutuspäevik, sealhulgas progressi jälgimine

 3. Kogeluse erimoodul

Spetsialistile suunatud funktsioonid:

 1. Harjutuste loomine

 2. Harjutuspäevik, sealhulgas progressi jälgimine

Kui palju on rakendusel lisafunktsionaalsusi, mis pole vajalikud rakenduse põhieesmärkide täitmiseks?

1, tasuta kättesaadav lapse kõne hindamise juhendmaterjal.

Kasutusjuhis

 1. Kasutusjuhend patsiendile ja lapsevanemale - https://koneravi.ee/patsiendijuhend/

 2. Kasutusjuhend spetsialistile - https://koneravi.ee/logopeedijuhend/

Pakkuja veebilehe viide

https://koneravi.ee

Hind

 1. Tavakasutajale - 14-päevane tasuta prooviperiood - 9€/kuu - 25€/6 kuud - 39€/aasta. Hinnad sisaldavad käibemaksu

 2. Spetsialistile - alates 200€/aasta. Hinnale lisandub 20% KM

Keeled

Eesti keel

Millise eriala spetsialistid kirjutavad rakendust välja?

Ei kohaldu

Kas rakenduse kasutamisel on piiranguid (vanus, kindel terviseprobleem jne)?

Rakendus ei ole soovitatav alla 3-aastastele lastele.

Missugused ametlikud organisatsioonid (nt riiklikud organisatsioonid või meditsiinilised erialaühendused) rakendust soovitavad?

Eesti Kogelejate Ühing, Tartu Ülikooli Kliinikum, Valga Haigla, logopeedid, Afaasialiit, Insult.ee, EdTech

Meditsiiniseadme riskiklass (kui kohaldub)

Ei kohaldu

Kas rakendus on meditsiiniseadmena registreeritud?

-

Kas rakenduse puhul kohaldub Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määrus?

Ei. Tootja põhjendus: rakendus ei mõjuta kasutaja diagnoosi ega paku ravisoovitusi.

Kõneravi.ee - privaatsus ja turvalisus

Kas rakendusel on privaatsuspoliitika (privaatsustingimuste teavitus)?

Jah

Kas privaatsuspoliitika sisaldab nõutud informatsiooni (põhineb GDPR-il)?

Jah

Kas privaatsuspoliitika on rakenduses registreerimise ja kasutamise ajal ligipääsetav?

Jah

Kas rakendus kogub isikuandmeid?

Jah

Kas rakendus kogub eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmed)?

Ei

Kas ettevõte on endale määranud andmekaitsespetsialisti?

Ei

Kas kasutajalt küsitakse andmete töötlemiseks nõusolek?

Jah

Kas antud nõusolek on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline?

Jah

Kas kasutaja saab nõusoleku tagasi võtta?

Jah

Kas kasutajal on ligipääs isikuandmetele?

Jah

Kas kasutaja saab isikuandmeid muuta?

Jah

Kas kasutaja saab nõuda (või alla laadida) isikuandmeid?

Jah

Kas kasutaja saab isikuandmeid kustutada?

Jah, kontakteerudes kirja teel teenusepakkujaga.

Kas rakendus jagab isikuandmeid?

Ei

Kas isikuandmed liiguvad välismaale?

Ei

Kas rakendus kasutab küpsised või sarnaseid tehnoloogiaid?

Jah

Kas rakendus kasutab küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid korrektselt?

Jah

Kas rakendust kasutavad alaealised?

Jah

Kas rakendus nõuab täiskasvanu (hooldaja) nõusolekut?

Ei

Kas rakendus kontrollib kasutaja vanust?

Ei

Kas rakendus kasutab opt-in turundusvõimalusi?

Ei

Kas rakendus teavitab korrektsete tehniliste ja organisatoorsete meetmete rakendamisest, et kaitsta isikuandmeid?

Jah

Kas kasutaja autentimine on turvaline (rakendatud paroolipoliitika, kaheastmeline autentimine, PIN)?

Jah

Kas rakendus kasutab Mobiil-ID-d, Smart-ID-d või sarnast eID autentimislahendust?

Ei

Kas rakenduse privaatsuspoliitikas on välja toodud, kus andmeid hoiustatakse?

Jah

Kas rakenduse privaatsuspoliitikas on välja toodud, kui kaua andmeid hoiustatakse?

Jah

Kas kasutaja kustutatakse pärast kindlat inaktiivsuse perioodi?

Ei. Kasutajal on võimalik sama konto tulevikus aktiveerida ning jätkata harjutustega samast kohast.

Kas on olnud teateid andmeturvalisuse rikkumisest?

Ei

Kõneravi.ee - kasutaja- ja kliiniliste uuringute tase

Kas rakenduse loomisesse on kaasatud raviasutusi ja/või riiklikke organisatsioone?

Jah, Eesti Kogelejate Ühing, Lastehaigla, Kõneteraapia Keskus

Kas rakenduse sisuloomesse on kaasatud tervishoiutöötajaid või -spetsialiste?

Jah, kliinilised logopeedid.

Kas rakenduse sisuloomesse on kaasatud sihtrühma kuuluvaid inimesi/patsiente?

Sihtrühma inimesed/patsiendid on olnud kaasatud läbi Eesti Kogelejate Ühingu ning logopeedid on saanud jooksvalt teraapiate käigus rakenduse sisu kohta tagasisidet.

Mis on rakenduse kliinilised eesmärgid?

Rakendusel on hariduslik eesmärk - toetada lapse kõne arengut ning olla sealjuures sobiv tugi- ja töövahend lapse kõne arendamisega tegelevale spetsialistile.

Kas tõestus, et rakendus suudab selliseid kliinilisi eesmärke täita, põhineb varasematel (rahvusvahelistel) sarnase tehnoloogia/sarnase eesmärgiga lahenduste uuringutel?

Jah

Missuguseid uuringuid on läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

Eelnevad uuringud on näidanud, et teleteraapia osutamine võimaldab pakkuda unikaalset eelist logopeedile, kes peab pakkuma koolis ühe päeva jooksul lühikesi intensiivseid sessioone. Teleteraapia toel saavutavad lapsed võrreldavad tulemused tavapärase teraapiaga ning kaugteenuse mudeli korral on õpilased näidanud oma individuaalse harjutuskava eesmärkide täitmist paremini kui klassikalise kontaktteraapia puhul. Koolituste toel on telepraktika meetodid sidusrühmade poolt innukalt ja positiivselt vastu võetud.

 1. Pullins V, Grogan-Johnson S. A Clinical Decision Making Example: Implementing Intensive Speech Sound Intervention for School-Age Students Through Telepractice. Perspectives of the ASHA special interest groups, 2017; 18(2): 15-26

 2. Musaji I, Roth B, Coufal K, Parham DF, Self TL. Comparing in-Person and Telepractice Service Delivery for Spoken Language Production and Comprehension Using the National Outcomes Measurement System. International Journal of Telerehabilitation, 2021; 13(1): e6373

 3. Grogan-Johnson S. Gabel RM, Taylor J, Rowan LE, Alvares R, Schenker J. A Pilot Exploration of Speech Sound Disorder Intervention Delivered by Telehealth to School–Age Children. International Journal of Telerehabilitation, 2011; 3(1): 31-41

Kas ja milliseid mõõtmisi rakenduses tehakse?

-

Kas rakenduse mõõtmiste täpsust on varasemalt sarnase tehnoloogiaga lahenduste puhul hinnatud?

-

Missuguseid uuringuid on konkreetselt mõõtmiste täpsuse osas läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

-

Kas tõestus, et rakendus suudab oma kliinilisi eesmärke täita, põhineb selle konkreetse rakendusega tehtud uuringutel?

Ei

Missuguseid uuringuid konkreetse rakendusega on läbi viidud ja mida tulemused näitavad?

-

Kas konkreetse rakenduse kliinilise olulisuse/tõestatuse kohta on avaldatud teadusartikleid?

Ei

Missugustes ajakirjades on konkreetse rakenduse kohta artiklid avaldatud?

-

Kas rakenduse tootja küsib kasutajatelt perioodiliselt tagasisidet mõne metoodika alusel (nimetada sagedus ja metoodika)?

Anonüümsed kasutajate rahulolu veebiküsitlused (Google Forms kaudu) 1 kord aastas.

Millisesse NICE digitaalsete tervisetehnoloogiate hindamisraamistiku tõenduse tasemele rakendus kuulub?

Ei kohaldu

Kas rakendusele kohaldub minimaalne või parima tava efektiivsuse tõenduse standard?

-

Kas rakendus vastab sellele kohalduvale tasemele ja vastavale efektiivsuse tõenduse standardile?

-

Kõneravi.ee - koosvõime ja andmekvaliteet

Kas rakendus vahetab teiste rakendustega andmeid?

Ei

Kas rakendus kasutab andmete kogumisel standard-terminoloogiaid (ICD-10, SNOMED, HPO, ATC, jne)?

Ei

Kas rakendus kasutab standardseid kliinilisi andmemudeleid (nt OpenEHR, OpenClinica)?

Ei

Kas rakendus pakub API-t teiste rakendustega andmevahetuseks?

Jah

Kas rakendus ühildub andmete vahetamiseks teiste juhtmevabade seadmetega (Bluetooth, NFC, GSM)?

Ei

Kas rakendus on võimeline vahetama sõnumeid HL7 V2, 3 ja FHIR formaadis?

Ei

Kas rakendus toetab andmete automaatsisestust läbi otse-impordi (csv, CDISC, json, xml), API, SFTP, IHE, HL7?

Jah

Kas rakendus on implementeerinud mõne standard- või IHE töövoo?

Ei

Kas rakendus töötab CDA, C-CDA dokumentidega (XML põhinev HL7)?

Ei

Kas rakendusest saab andmeid standard-formaadis eksportida (XML, CSV, CDISC, jne)?

Jah

Kas rakendus kasutab andmete hoiustamiseks GDPR nõuetele vastavat pilveteenust?

Jah

Kas rakendusel on koosvõime ja liidestumise strateegia teiste tervishoiu infosüsteemidega (sh riiklikud süsteemid) liidestumiseks?

Ei

Hindamisprotsess ja hindajad

Terviserakenduse Hindaja veebi lisatakse rakendused, mis läbivad järgneva protsessi:

 1. Rakenduse tootja vastab standardiseeritud küsimustikule.
 2. Hindamismeeskond vastab hindamisküsimustele lähtuvalt tootjapoolsest avalikust infost.
 3. Hindamismeeskond käib rakenduses läbi erinevad kasutusjuhud.
 4. Hindamismeeskonna turvalisuse ja andmekaitse ekspert hindab vastavust andmekaitseseadustele. GDPR-i ja turvalisuse hindamine piirdub juriidilistele nõuetele vastavuse väliskontrolliga ega hõlma siseauditit.
 5. Hindamismeeskonna kliiniline ekspert hindab rakenduse kliinilise tõestatuse taset.
 6. Hindamise tulemustele on rakenduse tootjal võimalik esitada kommentaare.
 7. Rakenduse tootja kinnitab, et saadab uuendatud infot teatud aja tagant või kui rakenduses on toimunud muudatusi.
 8. Hindamismeeskond otsustab, kas rakendus ja hindamistulemused avalikustada.

Iga rakenduse juurde märgitakse hindamise läbiviimise aeg. 

Juhul kui tootja pole teatud aja jooksul kinnitanud, et info on tõene või kui ta pole teatud infot uuendanud, siis tehakse vastava rakenduse juurde märge.

NB! Siin lehel toodud lahenduste puhul on lähtutud suures osas avalikult kättesaadavast infost, mida on täiendatud tootja/arendaja poolse infoga. Seega kajastab veebileht konkreetsel ajaperioodil tehtud olukorra kirjeldust. Seetõttu ei saa TalTech  tagada selle info 100% tõele vastavust, kuivõrd rakendustesse võidakse teha muudatusi ning täiendusi, mida ei ole võimalik ette näha ning operatiivselt kajastada. 

Terviserakenduste hindajad

Kasutaja- ja kliiniliste uuringute tase

Riina Hallik (MSc, MMS, RN) alustas oma haridusteega majanduse bakalaureusekraadist, spetsialiseerumisega juhtimisele ning jätkus cum laude magistrikraadiga tervishoiutehnoloogia erialal (praegune e-tervise õppekava) Tallinna Tehnikaülikoolis. Lisaks lõpetas Riina Rootsis Karolinska Instituudis terviseökonoomika, poliitika ja juhtimise magistri ning omandas veel ka õenduskraadi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Riinal on kümneaastane tervishoiusektoris analüütiku ja teadlasena töötamise kogemus, keskendudes peamiselt erinevatele Euroopa Liidu rahastatud projektidele telemeditsiini, e-tervishoiu, kaughoolduse ja koduseire valdkondades.

Riina on TalTechis õppeaine „Hindamine tervishoius“ lektor ja arendaja ning e-tervise õppekava lõputööde metoodiline nõustaja. Riina on juhendanud kaheksat magistranti ning avaldanud kaasautorina kolm 1.1. klassifitseerimisega publikatsiooni ning mitmeid konverentside ettekandeid. Töökogemustena lisaks ülikoolile saab ära märkida tervishoiu valdkonnas Pealinna Perearstid OÜ, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Tallinna Lastehaigla, Poliitikauuringute keskus PRAXIS ning kaasasutatud iduettevõtted: Dermtest, Likemed ning eRetsept.

Lähtuvalt konkreetse rakenduse spetsiifikast kaastakse täiendavaid eksperte väljaspoolt.

Privaatsus ja turvalisus

Olga Vovk (MSc) on Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ning privaatsuse ja turvalisuse ekspert, kes on spetsialiseerunud tervishoiuvaldkonnale. Olga on privaatsuse ja turvalisuse valdkonna lektor Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Tervishoiukõrgkoolis, EIT Digital suvekoolis, EIT Health Alumni and Women üritustel. Ta omab erialast kraadi õigusteaduses ning magistrikraadi tervishoiutehnoloogias. Olgal on enam kui viis aastat töökogemust projektijuhina juhtivates rahvusvahelistes ettevõtetes ning rohkem kui kaks aastat iduettevõtte kaasasutajana. Ta on spetsialiseerunud juriidilistele ja tehnilisele küsimustele seoses isikuandmete kaitse üldmäärusega ning aitab tervishoiuorganisatsioonidel ning rakenduste tootjatel kontrollida antud nõuetele vastavust. Lisaks viib Olga läbi privaatsuse ja küberturvalisuse alaseid koolitusi ning pakub ettevõtetele tuge juriidilistes ja tehnilistes küsimustes.

Janek Metsallik (MSc) on sertifitseeritud IT-arhitektuuri spetsialist, kes on spetsialiseerunud ettevõtete infosüsteemide kujundamisele ja integreerimisele. Janek Metsallik on läbimas doktoriõpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis ning on lektoriks tervishoiutehnoloogia tudengitele ja IT-spetsialistidele keskendudes infosüsteemide analüüsile, arhitektuurile ja disainimeetoditele. Hr. Metsallikul on laialdane kogemus juhtimis-, pangandus-, tervishoiu-, maksunduse, tolli, haldusteabe, spordiennustuse, tarkvaraarenduse, kliendisuhete ja tööstusautomaatika ärivaldkondade lahenduste arhitektuuride kujundamisel. Ta on olnud Eesti üleriigilise E-tervise infosüsteemi (TIS) peaarhitekt - esimene kogu riiki hõlmav täielikult töötav tervise infosüsteem tervishoiutöötajatele ja kodanikele. Lisaks on ta andnud oma panuse TIS liidese spetsifikatsioonide ning kesksüsteemi muudatuste ja probleemide haldamisprotsesside loomiseks. Janek Metsallik omab laialdasi teadmisi digitaalsetest tervishoiuteenustest, nende standardimisest, juurutamisest ja integreerimisest.

Lähtuvalt konkreetse rakenduse spetsiifikast kaastakse täiendavaid eksperte väljaspoolt.

Koosvõime, liidestuvus ja standardid

Peeter Ross (MD, PhD) on Tallinna Tehnikaülikooli e-meditsiini keskuse juht ja e-tervise (varasem tervishoiutehnoloogia) magistriprogrammi kaasasutaja. Ta on üks Eesti e-tervise rajajatest ning töötab radioloogina Ida-Tallinna Keskhaiglas. Peeter Ross on radioloogia ja e-tervisega seotud ettevõtte SMIS International Ltd asutaja ja tegevjuht ning e-tervise konsultant Maailmapangas ja Aasia Arengupangas. Dr. Ross on varem töötanud Ida-Tallinna Keskhaigla teadus- ja arendustegevuse direktorina, olnud Eesti E-tervise Sihtasutuse ja Haigekassa nõukogu liige. Peeter vastutab tervishoiualase innovatsiooni ning uute digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu uurimise ja õpetamise eest. Ta on osalenud üle-eestilise tervise infosüsteemi välja arendamises ja juurutamises ning on olnud kaasatud mitmetesse Euroopa Liidu poolt rahastatud e-tervise projektidesse.

Hany Mina (PharmaB, MSc.) on Iirimaal sertifitseeritud projektijuht ning kvalifitseeritud proviisor. Tal on magistrikraad e-tervise ja tervishoiutehnoloogiate hindamise alal. Hany on spetsialiseerunud tervishoiuvaldkonna tehnilisele poolele. Peamiselt sellele, kuidas erinevad tehnoloogiad võimaldavad tervishoius andmevahetust nii organisatsioonide siseselt, erinevate organisatsioonide vahel kui ka piiriüleselt, et andmed jõuaksid patsiendini. Ta on panustanud arvukatesse projektidesse, mis keskendusid just andmete edastamisele terviseinfosüsteemide vahel, kasutades API-sid, IHE töövooge, DICOM ja HL7 standardeid ning SFTP-d. Lisaks juhib Hany  Tallinna Tehnikaülikooli e-tervise magistriprogrammis „Koosvõime ja kvaliteedijuhtimine tervishoius“ õppeaine moodulit.  

Lähtuvalt konkreetse rakenduse spetsiifikast kaastakse täiendavaid eksperte väljaspoolt.

Terviserakenduste hindaja loojad

Terviserakenduse hindaja käivitasid TalTech e-tervise õppekava ja e-meditsiini keskuse õppejõud, eksperdid, analüütikud ja doktorandid: Priit Kruus, Helen Staak, Maarja-Liis Elland, Olga Vovk, Hany Mina, Janek Metsallik, Maarja Kuslapuu, Peeter Ross.

Võta ühendust

Soovid teha koostööd, aidata hindamisega, saada konsultatsiooni oma rakenduse kohta või lisada oma rakenduse hindajasse, võta ühendust terviserakendused@taltech.ee!

Kohustustest lahtiütlemine

Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech) ei võta vastutust hinnatud rakenduste sisu osas. Rakenduste arendajad vastutavad nimekirjas toodud rakenduste ja sisu nõuetele vastavuse ja sobivuse eest ise. TalTech ei ole rakenduste nimekirjas loetletud terviserakenduste (ja kogu nendes sisalduva teabe ja sisu) looja, omanik, toimetaja, haldaja ega pakkuja.

TalTech on seadnud terviserakenduste ülevaatamise reeglid, mis on käesoleval lehel üksikasjalikult kirjeldatud. See ei tähenda, et TalTech oleks tuvastanud kõiki arvestatavaid aspekte või üle vaadanud ja kontrollinud rakenduste kõigi versioonide (sealhulgas kõigi värskenduste) kõiki aspekte või et need sobivad kasutamiseks igat tüüpi kasutajale.

Loetletud rakenduste nimetatud arendaja vastutab ainuisikuliselt rakenduste ja digitaalsete tööriistade sisu, nõustamise, tootmise ja hoolduse (sealhulgas kõigi vajalike värskenduste) eest.

Kasutajad peavad terviserakenduste kasutamisel kasutama oma oskusi ja iseseisvat otsustusvõimet. TalTech ei vastuta mis tahes põhjustatud kahjude eest (sealhulgas mis tahes vigade, andmete kadumise, ebatäpsuste või puudujääkide põhjustatud (kuid mitte ainult) mis tahes teabe, nõuannete, juhiste, sisu või skriptide tekitatud kahju eest. TalTech ei vastuta isikuandmete sisestamise eest rakendustesse. TalTech ei vastuta nõuannete, teenuste ega toodete eest, mille saate TalTech-i kodulehel toodud nimekirjas loetletud rakenduste ja digitaalsete tööriistade abil. 

TalTechi kodulehel toodud terviserakenduste nimekiri on mõeldud ainult asjakohase toetava teabe pakkumiseks. Seda tuleks käsitleda juhendina või täiendusena nõuannetele, mida kasutajatele annavad kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Kui rakenduste sisu osas on probleeme või esineb puudusi peaksid kasutajad viivitamatult ühendust võtma nimetatud rakenduse arendajaga.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Seda projekti rahastab EL Euroopa Regionaalarengu Fond Connected Health klastri kaudu.