TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Üliõpilasesindusest

ÜLIÕPILASESINDUSE MISSIOON

Olla eestkosteorganiks kõikidele TalTechi tudengitele ja seista hariduse kvaliteedi, kvaliteetse õpikeskkonna ja võimalusterohke tudengielu eest. 

ÜLIÕPILASESINDUSE VISIOON  

Olla läbipaistev ja tugevaim omataoline organisatsioon Eesti kõrgharidusmaastikul, kes on tugevaks partneriks ülikoolile, tudengitele ja ka Eesti avalikkusele üldisemalt. 

VÄÄRTUSED

 • Asjatundlikkus - Üliõpilasesindajad on oma tegevusvaldkonna asjatundjad, kelle tegevus on ettevalmistatud, esinduslik ja vastutustundlik, olles sellega usaldusväärseks partneriks.
 • Avatus ja uuendusmeelsus- Üliõpilasesindajad on avatud uutele ideedele ja ettevõtmistele ning ei karda võtta initsiatiivi uute lahenduste käivitamisel ja juurutamisel.
 • Jätkusuutlikkus ja sihikindlus– Üliõpilasesinduse jaoks on oluline sihikindel ja järjepidev tegevus eesmärkide saavutamise nimel.

TalTech üliõpilaskonna arengukava 2021-2025

  TALTECHI ÜLIÕPILASKONNA ARENGUKAVA 2021-2025

  TalTechi üliõpilaskonna arengukava 2021-2025 võeti vastu esinduskogu 08.12.2020 otsusega nr 23 üliõpilasesinduse korralisel koosolekul.

  Üliõpilasesinduse tegevused ja arengusuunad on võetud kokku kolme kõige olulisema eesmärgiga:

  • Üliõpilasesindus koostöös ülikooliga tegutseb hariduse kvaliteedi tõstmise nimel, et lõpetaja saaks professionaalseks karjääriks parima võimaliku ettevalmistuse.
  • Üliõpilasesindusel on oluline roll mitmekülgse ja üliõpilaskonda kaasava tudengielu eestvedamisel ja arendamisel.
  • Üliõpilasesindus on jätkusuutlik ja tugeva organisatsioonikultuuriga eestkosteorganisatsioon, mille olulisus on arusaadav kõigile üliõpilastele.

  Õigusaktid

  Tudengiesindajad otsustuskogudes

  Otsustuskogu on kogu, millel on õigus võtta vastu otsuseid oma volituste piires. Otsustuskogudes on võimalik läbi arutada erinevaid eelnõusid või neid ise algatada. Tihtipeale tutvustatakse ka olulisemaid protsesse, mis mõjutavad teaduskonna/ülikooli arengut.

  Üliõpilaskonna esindajaks on võimalik saada kõigil ülikooli tudengitel. Selleks ei pea tingimata kuuluma üliõpilaskonna esinduskogusse, juhatusse või teaduskonna üliõpilaskogusse. Kõige olulisem selleks on soov midagi muuta, olla kaasatud protsessidesse ja julgus võtta sõna.

  Kandideerimiseks on vaja esitada kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri vastavaks tähtajaks. Konkursi kuulutab välja üliõpilaskonna esinduskogu, kellel on ainupädevus tudengiesindajate valimiseks. Valimised toimuvad tavapäraselt juunis ning konkurss kuulutatakse välja Üliõpilasesinduse infokanalites. Kandideerimisõigus on kõikidel Tallinna Tehnikaülikooli tudengitel. 

  Tudengiesindajad teaduskonna nõukogusse valib teaduskonna üliõpilaskogu.

  Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek, milles on vastavalt üliõpilaskonna arvukusele esindatud kõik liikmesülikoolid. Üldkoosoleku eesmärk on liikmete esindamine ning EÜL-i arengu ja tegevuse jaoks oluliste otsuste langetamine. Rohkem infot EÜL-i üldkoosoleku kohta leiad EÜL-i kodulehelt www.eyl.ee.

  EÜL-i üldkoosolekul esindavad TalTech üliõpilasi 2021/2022 õppeaastal:

  Rebecca Marie Berting - rebecca.berting@tipikas.ee
  Rait Kulbok - rait.kulbok@tipikas.ee
  Fred Kristian Liivamägi - fred.liivamagi@tipikas.ee
  Engel-Mari Mölder - engelmari.molder@tipikas.ee
  Pille Ülem - pille.ulem@tipikas.ee

  Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu on üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega. Rohkem infot EÜL-i volikogu kohta leiad EÜL-i kodulehelt www.eyl.ee 

  EÜL-i volikogus esindab TalTechi üliõpilasi perioodil mai 2020- mai 2022:

  Sten Ärm - sten.arm@taltech.ee
  Mia Peterson - mia.peterson@taltech.ee
   

  TalTech senat on Tallinna Tehnikaülikooli kõrgeim otsustuskogu, kuhu kuuluvad ka tudengid. Senati moodustavad kolm komisjoni (akadeemiline komisjon, teaduskomisjon, õppekomisjon) mis on senati juures alaliselt tegutesevad tööorganid, kes vastavalt oma valdkonnale valmistavad ette küsimusi ja õigusaktide eelnõusid senatis arutamiseks; annavad hinnanguid senati istungi päevakorda võetud küsimuste kohta ning arutavad küsimusi, mida rektor või senat esitab komisjonile seisukohavõtuks.

  TalTech senatis esindavad üliõpilasi 2021/2022 õppeaastal:

  Naatan Johannes Bender - naatan.bender@taltech.ee
  Aivar Kamal - aivar.kamal@taltech.ee
  Engel-Mari Mölder – engelmari.molder@taltech.ee
  Mia Peterson - mia.peterson@taltech.ee
  Pille Ülem - pille.ulem@taltech.ee
  Sten Ärm – sten.arm@taltech.ee 

  Raamatukogu nõukogu ülesandeks on kinnitada raamatukogu teadus- ja arendustegevuse suunad ja direktori valimine 5 aastaks. Nõukogu annab hinnangu raamatukogu tegevusele ning teeb direktorile ettepanekuid töö- ja teenindus- korralduse kohta.

  Raamatukogu nõukogus esindab TalTech üliõpilasi 2021/2022 õppeaastal:

  Engel-Mari Mölder – engelmari.molder@taltech.ee
  Sten Ärm – sten.arm@taltech.ee
  Pille Ülem - pille.ulem@tipikas.ee 

  Spordinõukogu osaleb ülikooli spordivaldkonna strateegia ja tegevuskava koostamises ning jälgimises. Spordinõukogu ülesandeks on veel soovituste andmine administratsioonidrektorile ülikooli spordivaldkonna juhtimise ja arendamise küsimustes.

  Spordinõukogus esindab üliõpilasi 2021/2022 õppeaastal:

  Engel-Mari Mölder – engelmari.molder@taltech.ee
  Kristina Keerdo - kristina.keerdo@tipikas.ee

  TalTech teaduskondade nõukogud on kõrgeimad kollegiaalsed otsustuskogud. Sinna kuuluvad ametijärgselt dekaan, prodekaan(id), instituutide direktorid ja keskuste juhatajad. Nõukogu ülejäänud koosseisu moodustavad täishõivega korraliste õppejõudude ja teadustöötajate poolt valitud esindajad, kaks teaduskonna üliõpilaste esindajat ning kuni kolm välisliiget.

  Oma teaduskonna üliõpilaste esindajad nõukogudes õppeaastal 2021/22: 

  Inseneriteaduskond:
  Rauno Kiviberg
  Helena Kuivjõgi
  Katriin Vinogradov

  Loodusteaduskond:
  Evelyn Pil
  Helen Pais
  Kristjan Siilak

  Infotehnoloogia teaduskond:
  Ilja Samoilov
  Jan Erik Alliksaar
  Ardo Allik

  Majandusteaduskond:
  Iris Juhani
  Helge Lapõnin
  Shobhit Shakaya

  Eesti Mereakadeemia nõukogus:
  Säre Jaanson
  Karel-Sander Kljuzin
  Andriana Pikulova

  VÕTA nõukoja ülesandeks on VÕTA rakendamise ühtlasetaseme tagamiseks, otsustada VÕTA üldküsimusi, sh VÕTA juhtumite andmete kogumisega seotud küsimusi, analüüsida ja võrrelda õpingute ja töökogemuse arvestamise juhtumeid ja teha vajadusel ettepanekuid VÕTA korra muutmiseks. Üliõpilaste esindaja VÕTA nõukotta nimetab üliõpilasesindus.

  VÕTA nõukojas esindajab üliõpilasi 2021-2022 õppeaastal Pille Ülem - pille.ulem@taltech.ee

  Revisjonikomisjon

  Revisjonikomisjon on üliõpilasesinduse sõltumatu kontrollorgan, mis kontrollib juhatuse tegevuse vastavust üliõpilasesinduse otsustele, raamatupidamise korrektsust ning vara ja vahendite kasutamise sihipärasust ning seaduslikkust. Revisjonikomisjonis on 1-3 inimest.

  Revisjonikomisjoni liige peab olema Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilane või vilistlane ning ei tohi kuuluda üliõpilaskonna juhatuse koosseisu. Revisjonikomisjon lähtub oma tegevuses üliõpilaskonna organite töökorra punktidest 12.2 - 12.5.5.

  Revisjonikomisjonis esindavad üliõpilasi 2022/2023 õppeaastal:

  Anett Pook - anett.pook@tipikas.ee
  Engel-Mari Mölder - engelmari.molder@tipikas.ee
  Taavi Tamm - taavi.tamm@tipikas.ee

  Täiendav info:

  info@tipikas.ee

  Juhatuse otsused