Tallinna Tehnikaülikool

Üliõpilasesindusest

ÜLIÕPILASESINDUSE MISSIOON

Olla eestkosteorganiks kõikidele TalTechi tudengitele ja seista hariduse kvaliteedi, kvaliteetse õpikeskkonna ja võimalusterohke tudengielu eest. 

ÜLIÕPILASESINDUSE VISIOON  

Olla läbipaistev ja tugevaim omataoline organisatsioon Eesti kõrgharidusmaastikul, kes on tugevaks partneriks ülikoolile, tudengitele ja ka Eesti avalikkusele üldisemalt. 

VÄÄRTUSED

 • Asjatundlikkus - Üliõpilasesindajad on oma tegevusvaldkonna asjatundjad, kelle tegevus on ettevalmistatud, esinduslik ja vastutustundlik, olles sellega usaldusväärseks partneriks.
 • Avatus ja uuendusmeelsus- Üliõpilasesindajad on avatud uutele ideedele ja ettevõtmistele ning ei karda võtta initsiatiivi uute lahenduste käivitamisel ja juurutamisel.
 • Jätkusuutlikkus ja sihikindlus– Üliõpilasesinduse jaoks on oluline sihikindel ja järjepidev tegevus eesmärkide saavutamise nimel.

TalTech üliõpilaskonna arengukava 2021-2025

TALTECHI ÜLIÕPILASKONNA ARENGUKAVA 2021-2025

TalTechi üliõpilaskonna arengukava 2021-2025 võeti vastu esinduskogu 08.12.2020 otsusega nr 23 üliõpilasesinduse korralisel koosolekul.

Üliõpilasesinduse tegevused ja arengusuunad on võetud kokku kolme kõige olulisema eesmärgiga:

 • Üliõpilasesindus koostöös ülikooliga tegutseb hariduse kvaliteedi tõstmise nimel, et lõpetaja saaks professionaalseks karjääriks parima võimaliku ettevalmistuse.
 • Üliõpilasesindusel on oluline roll mitmekülgse ja üliõpilaskonda kaasava tudengielu eestvedamisel ja arendamisel.
 • Üliõpilasesindus on jätkusuutlik ja tugeva organisatsioonikultuuriga eestkosteorganisatsioon, mille olulisus on arusaadav kõigile üliõpilastele.

Tudengiesindajad otsustuskogudes

Üliõpilaskonna juhatus on kuulutanud välja konkursi tudengiesindajate leidmiseks:

 • Tallinna Tehnikaülikooli senatisse perioodiks 2024-2025 (5 vaba kohta) 
 • Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule perioodiks 2024-2025 (4 vaba kohta) 
 • Raamatukogu nõukokku perioodiks 2024-2025 (2 vaba kohta) 

Digiallkirjastatud avaldus ja motivatsioonikiri (kuni 1 A4) tuleb esitada 24. maiks kell 14.00 meiliaadressile info@tipikas.ee. Otsustuskogude liikmed valib üliõpilaskonna esinduskogu salajasel hääletusel 4. juuni korralisel koosolekul kell 18.00 ruumis U01-227/228 

Tudengiesindajad otsustuskogudes

Otsustuskogu on kogu, millel on õigus võtta vastu otsuseid oma volituste piires. Otsustuskogudes on võimalik läbi arutada erinevaid eelnõusid või neid ise algatada. Tihtipeale tutvustatakse ka olulisemaid protsesse, mis mõjutavad teaduskonna/ülikooli arengut.

Üliõpilaskonna esindajaks on võimalik saada kõigil ülikooli tudengitel. Selleks ei pea tingimata kuuluma üliõpilaskonna esinduskogusse, juhatusse või teaduskonna üliõpilaskogusse. Kõige olulisem selleks on soov midagi muuta, olla kaasatud protsessidesse ja julgus võtta sõna.

Kandideerimiseks on vaja esitada kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri vastavaks tähtajaks. Konkursi kuulutab välja üliõpilaskonna esinduskogu, kellel on ainupädevus tudengiesindajate valimiseks. Valimised toimuvad tavapäraselt juunis ning konkurss kuulutatakse välja üliõpilasesinduse infokanalites. Kandideerimisõigus on kõikidel Tallinna Tehnikaülikooli tudengitel. 

Tudengiesindajad teaduskonna nõukogusse valib teaduskonna üliõpilaskogu.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek, milles on vastavalt üliõpilaskonna arvukusele esindatud kõik liikmesülikoolid. Üldkoosoleku eesmärk on liikmete esindamine ning EÜL-i arengu ja tegevuse jaoks oluliste otsuste langetamine. Rohkem infot EÜL-i üldkoosoleku kohta leiad EÜL-i kodulehelt www.eyl.ee.

EÜL-i üldkoosolekul esindavad TalTech üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

 • Johhannes-Emmanuel Allas - johannes.allas@tipikas.ee

 • Karoliina Konno - karoliina.konno@tipikas.ee

 • Joosep Perandi - joosep.perandi@taltech.ee

 • Karoliina Rebane - karoliina.rebane@taltech.ee

 • Margit Täht - margit.taht@taltech.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liidul on töökorra järgi kolm alalist töögruppi: sotsiaalpoliitika töögrupp, hariduspoliitika töögrupp ja rahvusvaheline töögrupp. Töögruppide liikmete mandaat kestab kuni 2024. aasta 31. detsembrini. Rohkem infot EÜL-i töögruppide kohta leiad EÜL-i kodulehelt www.eyl.ee 

EÜL-i töögruppides esindab TalTechi üliõpilasi kuni 31.12.2024:

Sotsiaalpoliitika töögrupp(tegeleb EÜL-i seisukohtade loomise ja analüüsimisega, mis puudutavad tudengite heaolu, toimetulekut ja võrdset kohtlemist):

 • Karoliina Rebane - karoliina.rebane@taltech.ee

Hariduspoliitika töögrupp(tegeleb haridusalaste seisukohtade ja eesmärkide väljakujundamisega, millest hakkab EÜL-i juhatus oma lobitöös lähtuma):

 • Nora Eensalu - nora.eensalu@tipikas.ee

Rahvusvaheline töögrupp(tegeleb peamiselt teemadega, mis ei piirdu vaid Eestiga, sest siinseid tudengeid mõjutavad ka need otsused, mis tehakse rahvusvahelisel tasandil):

 • Dariia Cherep - dacher@taltech.ee

TalTech senat on Tallinna Tehnikaülikooli kõrgeim otsustuskogu, kuhu kuuluvad ka tudengid. Senati moodustavad kolm komisjoni (akadeemiline komisjon, teaduskomisjon, õppekomisjon) mis on senati juures alaliselt tegutesevad tööorganid, kes vastavalt oma valdkonnale valmistavad ette küsimusi ja õigusaktide eelnõusid senatis arutamiseks; annavad hinnanguid senati istungi päevakorda võetud küsimuste kohta ning arutavad küsimusi, mida rektor või senat esitab komisjonile seisukohavõtuks.

TalTech senatis esindavad üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

Akadeemiline komisjon 

 • Joosep Perandi – joosep.perandi@taltech.ee 

Õppekomisjon 

 • Carina Bitšikov – carina.bitsikov@taltech.ee 

 • Vladlen Pahv – vladlen.pahv@taltech.ee 

 • Karoliina Rebane – karoliina.rebane@taltech.ee 

 • Carolin Tõntsu - carolin.tontsu@taltech.ee

Teaduskomisjon 

 • Anet Marii Paumets - anetmarii.paumets@taltech.ee

Raamatukogu nõukogu ülesandeks on kinnitada raamatukogu teadus- ja arendustegevuse suunad ja direktori valimine 5 aastaks. Nõukogu annab hinnangu raamatukogu tegevusele ning teeb direktorile ettepanekuid töö- ja teenindus- korralduse kohta.

Raamatukogu nõukogus esindab TalTech üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

 • Anet Marii Paumets - anetmarii.paumets@taltech.ee

 • Joosep Perandi - joosep.perandi@taltech.ee

 • Karoliina Rebane - karoliina.rebane@taltech.ee

Spordinõukogu osaleb ülikooli spordivaldkonna strateegia ja tegevuskava koostamises ning jälgimises. Spordinõukogu ülesandeks on veel soovituste andmine administratsioonidrektorile ülikooli spordivaldkonna juhtimise ja arendamise küsimustes.

Spordinõukogus esindab üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

 • Kristina Keerdo - kristina.keerdo@tipikas.ee

 • Karolin Kormik -  karolin.kormik@tipikas.ee

TalTech teaduskondade nõukogud on kõrgeimad kollegiaalsed otsustuskogud. Sinna kuuluvad ametijärgselt dekaan, prodekaan(id), instituutide direktorid ja keskuste juhatajad. Nõukogu ülejäänud koosseisu moodustavad täishõivega korraliste õppejõudude ja teadustöötajate poolt valitud esindajad, kaks teaduskonna üliõpilaste esindajat ning kuni kolm välisliiget.

Oma teaduskonna üliõpilaste esindajad nõukogudes õppeaastal 2023/24: 

Inseneriteaduskond:

Kristiina Tammik

Triinu Sala

Helena Kuivjõgi

Loodusteaduskond:

Karmen Kallas

Sigrid Kirss

Ralf Magnus Palmiste

Infotehnoloogia teaduskond:

Jürgen Soom

Markus Bindevald

Sandra Lubi

Majandusteaduskond:

Mihhail Kirejev

Mark Toomsalu

Rasmus Kalep

Eesti Mereakadeemia nõukogus:

Janis Kartau

Anette-Marie Sults

Marii Metsmaa

VÕTA nõukoja ülesandeks on VÕTA rakendamise ühtlasetaseme tagamiseks, otsustada VÕTA üldküsimusi, sh VÕTA juhtumite andmete kogumisega seotud küsimusi, analüüsida ja võrrelda õpingute ja töökogemuse arvestamise juhtumeid ja teha vajadusel ettepanekuid VÕTA korra muutmiseks. Üliõpilaste esindaja VÕTA nõukotta nimetab üliõpilasesindus.

VÕTA nõukojas esindajab üliõpilasi 2023-2025 õppeaastal Karoliina Rebane - karoliina.rebane@taltech.ee

Revisjonikomisjon

Üliõpilaskonna juhatus on kuulutanud välja valimised üliõpilaskonna revisjonikomisjoni. Valitakse 1-3 liiget perioodiks 2024-2025.

Digiallkirjastatud avaldus ja motivatsioonikiri (kuni 1 A4) tuleb esitada 24. maiks kell 14.00 meiliaadressile info@tipikas.ee. Revisjonikomisjoni liikmed valib üliõpilaskonna esinduskogu salajasel hääletusel 4. juuni korralisel koosolekul kell 18.00 ruumis U01-227/228

Revisjonikomisjon on üliõpilasesinduse sõltumatu kontrollorgan, mis kontrollib juhatuse tegevuse vastavust üliõpilasesinduse otsustele, raamatupidamise korrektsust ning vara ja vahendite kasutamise sihipärasust ning seaduslikkust. Revisjonikomisjonis on 1-3 inimest.

Revisjonikomisjoni liige peab olema Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilane või vilistlane ning ei tohi kuuluda üliõpilaskonna juhatuse koosseisu. Revisjonikomisjon lähtub oma tegevuses üliõpilaskonna organite töökorra punktidest 12.2 - 12.5.5.

Revisjonikomisjonis esindavad üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

 • Emili Järv - emili.jarv@tipikas.ee

 • Mia Peterson - mia.peterson@tipikas.ee

 • Henri Suomalainen - henri.suomalainen@tipikas.ee

Võta ühendust: revisjon@tipikas.ee

Juhatuse otsused