Tallinna Tehnikaülikool

Tutvustus

Nõukogu on Tallinna Tehnikaülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab ülikooli arengu eest, teeb ülikooli pikaajalistest huvidest lähtudes valikuid arenguprioriteetide osas ja tagab tema eesmärkide saavutamise.

Nõukogu moodustatakse ja ta tegutseb vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli seadusele ja ülikooli põhikirjale.

Nõukogu liige on oma otsustes sõltumatu teda nimetanud või valinud isikust või organist ning lähtub nõukogu töös heas usus ja oma parima äranägemise järgi ülikooli kui terviku huvidest.

Nõukogu koosseisu kuulub üksteist liiget, kellest:

 1. viis nimetab senat ülikooli põhikirjas sätestatud korras;
 2. ühe nimetab Eesti Teaduste Akadeemia isikute hulgast, kes ei ole ülikooli töötajad;
 3. viis nimetab haridus- ja teadusminister pärast seda, kui senat ja Eesti Teaduste Akadeemia on liikmed nimetanud, ning lähtudes sellest, et enamik haridus- ja teadusministri nimetatud isikutest on ettevõtjate või tootmise kutse- ja erialaliitude esindajad ja et nõukogu koosseisust enamiku moodustavad isikud, kes ei ole ülikooli töötajad.

Nõukogu kooseis kinnitati Vabariigi Valitsuse korraldusega 2020. aasta jaanuaris.

Nõukogu liikmed ja kontakt

Gunnar okk

nõukogu esimees, haridus- ja teadusministri nimetatud liige
Põhjamaade Investeerimispanga asepresident ja COO
Nõukogu liige alates 2015. aastast

Ardo Kamratov

nõukogu aseesimees, senati valitud liige
Ülikooli finantsdirektor 2004 – 2014
Ülikooli auliige
Nõukogu liige alates 2015. aastast

Heiti Hääl

haridus- ja teadusministri nimetatud liige
Alexela Group OÜ nõukogu esimees
Nõukogu liige aastal 2015 ja alates 2020. aastast

Robert Kitt

haridus- ja teadusministri nimetatud liige
AS Utilitas Eesti juhatuse esimees
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatuse esimees
Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi nõukogu esimees
Nõukogu liige alates 2015. aastast

Piret Mürk-Dubout

haridus- ja teadusministri nimetatud liige
AS Tallink Grupp juhatuse liige
Nõukogu liige alates 2020. aastast

Arvo Oorn

senati valitud liige
Ülikooli valgustehnika labori juhataja
Nõukogu liige alates 2020. aastast

Mart Saarma

Teaduste Akadeemia nimetatud liige
Helsingi Ülikooli teadusdirektor, biotehnoloogia professor
Akadeemik
Nõukogu liige alates 2015. aastast

Tiina Randma-Liiv

senati valitud liige
Ülikooli avaliku poliitika professor
Akadeemik
Nõukogu liige alates 2020. aastast

Tõnis Kanger

senati valitud liige
Ülikooli orgaanilise sünteesi professor
Nõukogu liige alates 2020. aastast

Maive Rute

haridus- ja teadusministri nimetatud liige
Euroopa Komisjoni tööstuse ja siseturu DG GROW peadirektori asetäitja
Nõukogu liige alates 2020. aastast

Tanel Tammet

senati valitud liige
Rakendusliku tehisintellekti professor
Nõukogu liige alates 2023. aastast

Nõukogu pädevus

Nõukogu:

 1. võtab vastu ülikooli põhikirja;
 2. valib ülikooli rektori;
 3. võtab vastu ülikooli arengukava, eelarve ja kinnitab majandusaasta aruande;
 4. võtab vastu ülikooli eelarvestrateegia;
 5. kehtestab rektori valimise korra;
 6. võib avaldada rektorile umbusaldust ja ta enne lepingu tähtaja möödumist ametist vabastada, kuulates enne ära senati arvamuse;
 7. kinnitab akadeemilise struktuuri teaduskondade tasandil;
 8. nimetab emeriitrektorid;
 9. nimetab auditikomitee liikmed;
 10. korraldab siseauditeerimist;
 11. nimetab audiitori;
 12. otsustab rektori ettepanekul ülikoolile laenu võtmise;
 13. otsustab ülikooli vara omandamise, piiratud asjaõigusega koormamise ja võõrandamise põhimõtted;
 14. kehtestab sponsortoetuste ja muude rahaliste annetuste andmise põhimõtted;
 15. arutab senatiga vähemalt kord aastas peamisi ülikooli arenguga seotud teemasid;
 16. võib teostada ülikooli tegevuse üle järelevalvet enda määratud vormis ja mahus;
 17. valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe;
 18. kehtestab nõukogu töökorra;
 19. täidab muid talle seaduse või põhikirjaga pandud ülesandeid.

Nõukogu määrused ja otsused võetakse vastu koosseisu lihthäälteenamusega, välja arvatud punktides 1–4, 6, 12 ja 13 nimetatud küsimustes, mis otsustatakse nõukogu koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega.
 

Auditikomitee

 1. Martti Talgre, AS Infortar, tegevjuht, auditikomitee esimees;
 2. Laur Hiob, Tallinna Tehnikaülikooli peajurist;
 3. Tiina Randma-Liiv, professor, Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige;
 4. Vaiko Tammeväli, AS Eesti Gaas finantsjuht.

Siseaudit