Tallinna Tehnikaülikool

Alates 13. märtsist kehtib Eesti Vabariigis eriolukord, mis on nõudnud olulisi ümberkorraldusi õppetöös. Peaaegu kõik TalTechis õpetatavad õppeained on viidud distantsõppele ning õppetöös osalejate poolt laekunud tagasiside annab alust arvata, et see on tehnikaülikoolis hästi õnnestunud. Aitäh kõikidele aktiivsetele panustajatele – nii õppejõududele kui üliõpilastele kui seda tegevust igapäevaselt toetavatele ülikooli töötajatele!

Märtsikuus ellu kutsutud õppekorralduslikud muutused tehti teadmises, et 1. maist on jälle võimalik sooritada ka kontakttunde (näiteks teha praktikume). Oleme hetkel teadmises, et Vabariigi Valitsuse otsusega laiendatakse lähiajal võimalust teatavaks kontaktõppe taastumiseks ka kõrgkoolide kontekstis. Sellise stsenaariumi korral näeb tehnikaülikool õppetegevuse korraldamisel järgmisi samme:

1. Tänane sujuv distantsilt õppetöö korraldus annab alust arvata, et valdav enamus õppeainetest saab läbitud 17. maiks ja eksamid ning arvestused sooritatud praeguse akadeemilise kalendri tähtajaks, st 10. juuniks. Erandkorras ja lähtudes eriolukorra reeglitest on võimalik kontaktõpet läbi viia ka ajavahemikul 17. mai – 10. juuni. Seega pikendab ülikool kontaktõppe lõpu tähtaega 10. juunini (algse 17. mai asemel). Sealjuures tuleb jälgida põhimõtet, et üliõpilastele peab jääma võimalus õppeainet sooritada ka distantsõppe meetoditel (osa üliõpilasi on lahkunud koduriikidesse välismaal, osa on Saaremaal karantiinis jne). Programmijuhi taotlusel on dekaanil korraldusega võimalik vajadusel õppeainete sooritamise tähtaega nihutada 19. augustini. Üliõpilaste õppekoormused õppeaasta lõpu seisuga arvutatakse peale 19. augustit.

2. Lõputööde kaitsmise tähtaeg on 11. juuni. Erandkorras võib pikendada lõputööde kaitsmise perioodi 19. augustini teaduskonna dekaani kehtestatud korras.

3. Erandkorras on võimalik lõputöö kaitsta tingimuslikult, st üliõpilane lubatakse kaitsmisele ka juhul, kui kõik õppekavasse kuuluvad ained ei ole veel sooritatud. Täpsemalt - üliõpilastel,

  • kes ei ole läbinud kõiki õppekavas ettenähtud õppeaineid või
  • kelle õppekavajärgsete õppeainete tulemused ei ole kantud õppeinfosüsteemi (ÕIS) hiljemalt kolm tööpäeva enne lõputöö kaitsmist, on võimalik erandkorras dekaani korraldusega kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel, mis on esitatud hiljemalt 25. maiks 2020.

4. Sisseastujate õppimatuleku kinnitamise tähtaega pikendatakse 30. augustini, et anda võimalus ka augustis bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse lõpetanutele sügisest tehnikaülikoolis magistritasemel õpinguid jätkata.

5. Ei ole tõenäoline, et juba juunikuus saaks ülikoolis korraldada sellises mastaabis üritusi nagu on tehnikaülikooli pidulikud lõpuaktused, kuid kas ja millal lõpuaktused toimuvad, otsustatakse nii ruttu kui võimalik. 

Laeb infot...