Tallinna Tehnikaülikool

Valitsus kiitis heaks riigihalduse minister Riina Solmani ettepaneku kinnitada ametnikueetika uus nõukogu, mida hakkab juhtima avaliku halduse ekspert ning Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht dr Külli Taro.

Külli Taro
Dr. Külli Taro asub juhtima ametnikueetika nõukogu

„Ametnikueetika nõukogu valvab ametnikueetika koodeksi rakendamise üle. See sisaldab avaliku võimu teostamise kõige üldisemaid alusprintsiipe - seaduslikkus, inimesekesksus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, erapooletus, avatus ja koostöö,“ sõnas Taro. „Nende põhimõtete rakendamisest sõltub ühiskonna usaldus avaliku võimu vastu ja laiemalt rahulolu oma riigiga.“

Eetikakoodeksi järgimine on ametnikele seadusega pandud kohustus, päriselu on aga mitmekesine ja nüansirohke. „Arusaamad sellest, mida üks või teine printsiip tähendab ja kuidas konkreetses elulises situatsioonis sellest lähtuvalt käituma peaks, võivad väga erineda. Ma näen, et nõukogu roll ongi sellised olukorrad läbi arutada ja selgeks vaielda,“ märkis ta.

Eetikanõukogu uue koosseisu kuuluvad Külli Taro kõrval liikmetena Rahandusministeeriumi asekantsler Kaur Kajak, Justiitsministeeriumi asekantsler Heddi Lutterus, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Ulla Saar, Tartu Linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder, Riigikontrolli nõunik Airi Mikli, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Aive Pevkur, Tallinna Ülikooli dotsent Mariann Märtsin ja Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse liige Heiki Sibul. Viimane on senini nõukogu tööd juhtinud. Heiki Sibula ametiaja tähtaeg saab läbi 11. detsembril 2022.

Eetikanõukogu ülesanneteks on eetikakoodeksi ühetaolise rakendamise toetamine, selgituste andmine ametnike eetikakoodeksi rakendamiseks, ametnike ja ametiasutuste nõustamine ametnikueetika küsimustes, ametniku pöördumisel seisukoha andmine tema teo või käitumise vastavuse kohta ametniku eetikanõuetele, ametnike eetikakoodeksi rakendamise ja eetikakoodeksi muutmise vajaduse analüüsimine ning ametnikueetika strateegilisi arengusuundi määravate arengukavade ja õigusaktide koostamisel osalemine. Eetikanõukogu ei rakenda distsiplinaarvõimu.

Ametnikueetika nõukogu on Rahandusministeeriumi juures tegutsev sõltumatu valitsuskomisjon, mille eesmärk on ametnike põhiväärtuste ja ametnikueetika tugevdamine. Ametnikueetika nõukogu moodustamise näeb ette avaliku teenistuse seadus. Nõukogu koosseisu kehtestab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul kuni kolmeks aastaks.

Laeb infot...