Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Betooniühing andis välja 2023. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks.

Tudengid ja juhendajad

Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu juhatuse otsusega said üliõpilaspreemiad:

Karl Aunin – Tallinna Tehnikaülikooli magistritöö „Teraskiududega armeeritud betoonkonstruktsioonide arvutamine vastavalt standardile FprEN 1992-1-1:2023”.

Magistritöös on käsitletud betoonkonstruktsioonide väga olulist teemat – kiudbetoon võib saada tulevikus laialdasemalt kasutatavaks materjaliks ja betoonkonstruktsioonide innovatsiooni tähtsaks osaks. Kiudbetooni eelis tavasarrusega betooni ees on, et sarruse ettevalmistamist ja paigaldamist ei ole ning seetõttu on ehitamine kiirem ja vähem tööjõumahukam.

Seni Euroopas üldtunnustatud kiudbetoonist kandekonstruktsioonide projekteerimise standardit ei ole. Töö teema valik on tingitud soovist uue lähiajal kehtestatava standardiga ja sealse täiesti uue teemaga tutvuda ja seda tutvustada. Magistritöö üks peatükk kujutab endast standardi FprEN 1992-1-1:2023 lisa L tõlget eesti keelde. Tõlke käigus tuli välja mõelda mitmeid eesti keeles seni puuduvaid erialaseid termineid.

Töö on heaks eestikeelseks lähtematerjaliks insenerile, kes soovib kiudbetoonkonstruktsioonide projekteerimisega alustada.

Juhendaja – Johannes Pello.

Egert-Marten Möller – Tallinna Tehnikaülikooli magistritöö „Proovivõtu tehnoloogia mõju betooni survetugevusele ja külmakindlusele”.

Magistritöö keskendub ehitussektoris laialdast kõlapinda leidnud konstruktsioonist võetud proovikehade katsetamisele. Möller uuris silindriliste puuride seisukorra, puurimisnurga, proovikehade otspindade tasandamise tehnoloogia mõju betooni survetugevusele ja külmakindlusele.

Töö tugevuseks tuleb kindlasti lugeda oskuslikult planeeritud ja elluviidud katsemetoodikat. See on suuremahuline uuriv lõputöö, mille tulemused on tulevikus kasutatavad uute uurimistööde analüüsis.

Juhendaja – Tanel Tuisk.

Äramärkimist leidis Rainar Kaegase (Tallinna Tehnikakõrgkool) lõputöö „Klaaspulbri kasutamine betoonisegus osaliselt tsemendi asendajana” (juhendaja: Argo Põldoja), aktuaalse teema käsitluse eest.

Betooniühingu 2023. a. auhinnavõistlusele esitati kuus üliõpilaste lõputööd kolmest kõrgkoolist – Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andis üle Eesti Betooniühingu tegevjuht Toomas Vainola Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud lõpuaktusel.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 87 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Laeb infot...